Kep Sistemi Hakkında Genel Bilgiler

 • KEP sistemi, bir elektronik iletinin tarafları veya muhatapları arasında KEP hesabı vasıtasıyla hukuki ve teknik güvenliğe sahip bir şekilde gönderilip alınmasını sağlamak ve güvenli bir biçimde mail iletişiminde bulunmak gibi amaçlarla kullanılır.
 • KEP sistemi ile elektronik ortamda yapılan her türlü bildirim; ihtar, ihbar, başvuru, dilekçe, taraflar arasında yapılan yazışmalar, ihale, teklif, sözleşme evraklarının paylaşımı, şirketlerin beyannameleri, fatura, ekstre, talimat gibi gönderileri, anonim şirketlerin toplantı çağırıları gibi birçok farklı içerikli ileti, güvenli ve hızlı biçimde karşı tarafa ulaşır.
 • Bilgi akışının hızlı bir şekilde ilerlemesi ve kullanım kolaylığı ile zaman kazanılır. Kağıt kullanımının ortadan kalkması ile arşivleme, posta gibi işlem maliyetlerinin düşmesi sağlanır. Ayrıca çevrenin korunmasına da katkıda bulunulur.
 • Gönderilecek e-postanın ne zaman, kim tarafından, kime yollandığı, gönderilen kişinin posta kutusuna hangi tarih ve saatte ulaştığı, alıcı tarafından ne zaman okunduğu belgelenir.
 • KEP sisteminin kullanıcısı olan gönderici, elektronik postanın kendisi tarafından gönderilmediğini ve aynı sistemin kullanıcısı olan alıcı ise gönderinin kendisine ulaşmadığını iddia edememektedir.
 • Gönderi teslim edildikten 24 saat sonra alıcısı tarafından yasal olarak okundu kabul edilir.
 • KEP sisteminin bir elektronik postanın göndericiden alıcıya iletilmesi sırasında meydana gelen bütün işlemlere ilişkin tuttuğu kayıtlar kesin delil mahiyetindedir. KEP delili adı verilen bu kayıtlar; gönderi zamanı, gönderici ve alıcı kimlikleri, teslim edilme zamanı, okunma zamanı, içeriğin bütünlüğü bilgileridir.
 • Kayıtlı elektronik posta hukuken kesin delil teşkil eder.
 • Gönderilen KEP, ekli dosyaları ile birlikte bütünlüğü değiştirilmeden korunur. Gönderi üzerinde herhangi bir değişiklik yapılamaz ve gönderiye müdahalede bulunulamaz.
 • Başarılı bir şekilde gönderilen, ancak alıcı tarafından açılmayan KEP iletisi, mevzuat uyarınca KEP gönderisinin ulaşmasından 24 saat sonra okundu olarak kabul edilir.
 • KEP gönderimi ancak elektronik imza ile yapılabildiğinden, KEP hesap sahibinin e-imza sahibi olması gerekmektedir.
 • Hesap sahiplerinin bilgilerinin yer aldığı, gerçek zamanlı olarak güncellenen bir KEP rehberi mevcuttur. Kurumların KEP rehberinde bulunmaları mevzuat uyarınca zorunludur. Bireysel kullanıcıların ise KEP Rehberinde kayıtlarının bulunması bu yönde taleplerinin olmasına bağlıdır.
 • Bireysel KEP hesaplarında kurum ya da kişiler tarafından KEP rehberinde zorunlu olarak görülecek olan bilgiler; KEP hesap adresi, T.C. Kimlik numarası, isim ve soy isimdir. Görünür kılınması isteğe bağlı olan bilgiler ise; hizmet şekli, unvan, adres, imza doğrulama verisi ve telefon numarasıdır.
 • Kurumsal KEP hesaplarında kurum ve kişiler tarafından KEP rehberinde zorunlu olarak görüntülenecek bilgiler; KEP hesap adresi, MERSİS numarası, tüzel kişinin tam adı, ana faaliyet alanı, merkezinin bulunduğu il ve adres bilgileridir. Görüntülenmesi isteğe bağlı olan bilgiler ise; işlem yetkilisi veya yetkililerinin isimleri, soy isimleri ve unvanlarıdır.
 • KEP hesabının, hesap sahibi tarafından kendi nam ve hesabına kullanılması esastır. KEP hesapları bireysel kullanıcılar için tek bir kişiye aittir, birden fazla kişi tarafından kullanılamaz. Kurumsal hesaplar için, başvuru sırasında veya daha sonra, birden fazla işlem yetkilisi veya alt işlem yetkilileri atanabilir, kurumlar istedikleri zaman işlem yetkilisini ve/veya alt işlem yetkililerini değiştirebilirler.