NAVİGASYON
NAVİGASYON
Menüyü Göster

EDM E-Bordro Zorunlu mu?

5510 sayılı Kanun uyarınca işverenlerin bordro düzenleme yükümlülüğü ve E-Bordronun hukuki geçerliliğine ilişki mütalaa

 

  • 4857 sayılı İş Kanunu M.37 uyarınca; işveren işyerinde veya bankaya yaptığı ödemelerde işçiye ücret hesabını gösterir imzalı veya işyerinin özel işaretini taşıyan bir ücret pusulası tebliğ etmek ve imzalatmak zorundadır.

 

  • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu m.102 uyarınca; her ay geçerli ücret bordrosu düzenlemeyen işverenler hakkında her bir geçersiz ücret pusulası için aylık asgari ücretin yarısı tutarında, idari para cezası uygulanır.

 

  • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu m.102 gereği işçinin maaşının makbuz karşılığında veya banka kanalıyla ödenmesi halinde bordroda işçinin imzası bulunması zorunlu değildir, tebliğ edilmesi yeterlidir. KEP üzerinden gönderilen ücret pusulaları, ihtar, ibraname gibi yazışmalar aksi yönde bir düzenleme olmadığından tebligat kanunu gereğince yasal geçerlidir.

 

  • Ancak işçi alacağı davalarını kazanmak için, bankadan ödeyerek, bordroyu tebliğ etmek yeterli değildir, işçinin imzasını taşıyan bordro gereklidir ve sahteliği ispat edilinceye kadar kesin delil niteliğinde kabul edilmektedir. Elektronik ortamda bunu yapmanın yolu personelin E-İmza ile işlem yapmasıdır. Hakimler, personel ile KEP iletişimi içeren sözleşme varsa, KEP ile tebliğleri kesin delil kabul etmekte ancak yorum yapabilmektedir.