NAVİGASYON
NAVİGASYON

GELİR İDARESİ BAŞLANLIĞI’NIN TASLAK DÜZENLEMELERİ

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞININ TASLAK DÜZENLEMELERİNE GÖRE;

 1. 2017 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı cirosu 5 MTL ve üzeri olan mükelleflerin 01.07.2019 itibariye E-Fatura ve E-Arşiv Faturaya geçmeleri ve E-Deftere de 01.01.2020 itibariyle geçmeleri zorunlu kılınmıştır,
 2. Mevcut E-Fatura mükelleflerinin 01.07.2019 itibariyle E-Fatura mükelleflerinin E-Arşiv Faturaya da geçmesi zorunlu kılınmıştır,
 3. Mevcut E-Fatura ve 2017 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı cirosu 25 MTL üzeri olan mükelleflerin ise 01.07.2019 itibariyle E-İrsaliyeye geçmeleri zorunlu kılınmıştır,
 4. E-Arşiv Fatura uygulamasına dâhil olmayan mükelleflerce 1.7.2019 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların vergiler dâhil toplam tutarının 50 Bin TL ve üzerinde olması halinde, E-Arşiv Faturaya geçmesi zorunlu kılınmıştır,
 5. E-Serbest Meslek Makbuzu ve E-Dekont uygulamaları da bu belgeleri düzenleyen tüm mükellefler için 01.07.2019 itibari ile zorunlu kılınmıştır.

Güncelleme yapılan tebliğler hakkında bilgiler aşağıda detaylı olarak belirtilmiştir.

 

 1. ELEKTRONİK DEFTER GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ (SIRA NO: ……)
  1. 13/12/2011 tarihli ve 28141 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nin  “4. Elektronik Defterlerin Muhafazası ve İbrazı” başlıklı bölümünün 4.1. numaralı paragrafında yer alan (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve müteakiben aşağıdaki (e), (f) ve (g) bentleri eklenmiştir.
 1. Elektronik defter dosyaları ile bunlara ilişkin beratların (bu bendin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle oluşturulmuş olanlar da dahil) elektronik defter saklama hizmetleri yönünden teknik yeterliliğe sahip ve Başkanlıktan bu hususta izin alan özel diktatörlüklerince bilgi işlem sistemlerinde ikincil kopyalarının gizliliği ve güvenliği sağlanacak şekilde 1/7/2019 tarihinden itibaren, asgari 10 yıl süre ile muhafaza edilmesi zorunludur.
  1. Aynı Tebliğin “6. Sorumluluk ve Cezai Müeyyideler” başlıklı bölümünün 6.4. ve 6.6. numaralı paragrafları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı bölüme 6.7. numaralı aşağıdaki paragraf eklenmiştir.
 1. Elektronik defter uygulamasına dahil olan mükelleflerin, bu Tebliğin 3.3.3. bölümünde belirtilen sürelerde elektronik defterlerini oluşturmaması, imzalamaması/onaylamaması veya oluşturulan elektronik defter dosyalarına ait berat dosyalarının Başkanlığın onayına sunulmak üzere Başkanlık sistemlerine yüklememesi halinde Vergi Usul Kanunu’nun Mükerrer 355 inci maddesinde belirtilen özel usulsüzlük cezası uygulanır.”
  1. Elektronik defter ve berat dosyalarının yetkili makamlarca talep edildiği durumlarda, bu Tebliğin 3.3.3. bölümünde belirtilen süreler beklenmeksizin elektronik defter ve berat dosyalarının oluşturulması ve ibrazı zorunludur.”
 1. VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:487)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 505)
  1. 17/12/2017 tarihli ve 30273 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 487)’nin “3üncü maddesine aşağıdaki (9) numaralı fıkra eklenmiştir Elektronik İrsaliye (e-İrsaliye)” başlıklı 3 üncü maddesinin (6) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 1. e-İrsaliye Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu: Aşağıda belirtilen mükellefler, 1/7/2019 tarihinden itibaren e-İrsaliye Uygulamasına dahil olmak ve bu tarihten itibaren aşağıda belirtilen mal sevkiyatı işlemlerine ait sevk irsaliyeleri ile e-İrsaliye uygulamasına kayıtlı bulunan mükelleflere düzenleyecekleri veya bu mükelleflerden alacakları sevk irsaliyelerini e-İrsaliye Uygulaması kapsamında “e-İrsaliye” olarak düzenleme ve almaları zorunludur.
    1. e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2017 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 25 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler.
  1. Tebliğin “Elektronik serbest meslek makbuzu (e-serbest meslek makbuzu) başlıklı 5 inci maddesinin “Uygulamaya dahil olma” başlıklı (6) numaralı fıkrasında yer alan açıklama aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 1. Tebliğin 5 inci maddesine aşağıdaki (9) numaralı fıkra eklenmiştir
    1. e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu: Serbest meslek erbabı olup, hukuk, muhasebe, denetim, tıp, mimar, mühendislik vb. alanlarında, vekil, danışman, müşavir, denetçi, bilirkişi, arabulucu, aracı, tabip, mimar, mühendis vb. adlar altında serbest meslek faaliyetinde bulunanlardan;
 1. a) 31/3/2019 tarih itibariyle faaliyetine devam etmekte olanlar 1/7/2019 tarihine,
 2. b) 1/4/2019 tarihinden (bu tarih dahil) itibaren faaliyetine başlayacak olanlar ise işe başladıkları ayı izleyen 3 üncü ayın sonuna,  kadar, e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına dahil olmaları ve bu tarihlerden itibaren serbest meslek makbuzu belgelerini e-Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenlemeleri zorunludur.
 3. c) e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulamasına ilişkin zorunluluklarının başladığı tarihlerden önce kendi isteği ile dahil olanların, zorunluluklarının başlayacağı tarihlere kadar e-Serbest Meslek Makbuzu düzenlemeleri mümkün olduğu gibi kağıt ortamda serbest meslek makbuzu düzenlemeleri de mümkündür. Ancak aynı işlem için e-Serbest Meslek Makbuzu veya kağıt ortamdaki serbest meslek makbuzu belgelerinden sadece birinin düzenlenmesi gerekmektedir.”
  1. Elektronik Ortamda Düzenlenebilecek Diğer Belgeler : Elektronik Banka Dekontu (e-Dekont) Uygulaması: 243 ve 246 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri uyarınca bankalar tarafından kağıt ortamda düzenlenen dekont belgesinin, 1/1/2019 tarihinden itibaren e-Dekont uygulamasına dahil olan bankalar tarafından elektronik belge olarak elektronik ortamda düzenlenmesi, muhatabına talebi doğrultusunda elektronik veya kağıt ortamda iletilebilmesi, elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilebilmesi mümkün bulunmaktadır.
 1. e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu: Serbest meslek erbabı olup, hukuk, muhasebe, denetim, tıp, mimar, mühendislik vb. alanlarında, vekil, danışman, müşavir, denetçi, bilirkişi, arabulucu, aracı, tabip, mimar, mühendis vb. adlar altında serbest meslek faaliyetinde bulunanlardan;
    1.  31/3/2019 tarih itibariyle faaliyetine devam etmekte olanlar 1/7/2019 tarihine,
    2. 1/4/2019 tarihinden (bu tarih dahil) itibaren faaliyetine başlayacak olanlar ise işe başladıkları ayı izleyen 3 üncü ayın sonuna, kadar, e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına dahil olmaları ve bu tarihlerden itibaren serbest meslek makbuzu belgelerini e-Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenlemeleri zorunludur.

 

 

 1. VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:433)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 504)
  1. 30/12/2013 tarihli ve 28867 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 433)’nin, e-Arşiv Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu Getirilen Diğer Mükellef Grupları
 1. 421 ve 454 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile zorunluluk getirilen mükelleflere ilave olarak; 2017 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 5 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler, ilgili hesap dönemine ilişkin gelir/kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği hesap döneminin sonuna kadar (2017 hesap dönemine ilişkin brüt satış hasılatı, satış veya gayrisafi iş hasılatı 5 Milyon TL’yi aşan mükellefler için 1/7/2019 tarihine kadar) başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak e-Arşiv ve e-Fatura uygulamalarına geçmek ve bu tarihlerden itibaren düzenleyecekleri faturaları Bu Tebliğin 12 nci maddesinde ve 494 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen istisnai ve zorunlu durumlar haricinde e-Fatura veya e- Arşiv Fatura olarak düzenlemeleri zorunludur.
  1. Elektronik ortamda düzenlenme zorunluluğu getirilen faturalar
 1. e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce 1/7/2019 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların vergiler dahil toplam tutarının 50 Bin TL ve üzerinde olması halinde, söz konusu faturaların e-Arşiv uygulaması kapsamında “e-Arşiv Fatura” olarak ve Başkanlıkça sunulan e-Arşiv İnternet Portali üzerinden düzenlenmesi zorunlu olup, 494 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen zorunlu haller dışında, e-Arşiv Faturası yerine matbu (kağıt) fatura düzenlenmesi veya alınması halinde, faturayı düzenleyen ve nihai tüketici dışındaki vergi mükellefiyeti bulunan alıcı hakkında Vergi Usul Kanunu’nun 353 üncü maddesinde öngörülen cezai hüküm uygulanacaktır.
  1. Elektronik Defter ve Elektronik Fatura Uygulamalarına Dahil Olma Zorunluluğu Bulunan Mükelleflerin e-Arşiv Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu
 1. 14.12.2012 tarih ve 28497 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 421 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 20/06/2015 Tarih ve 29392 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 454 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen açıklamalara göre, elektronik defter ve elektronik fatura uygulamalarına dahil olma zorunluluğu bulunan mükellefler, en geç 1/7/2019 tarihine kadar başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak e-Arşiv uygulamasına geçmek ve bu tarihten itibaren düzenleyecekleri faturaları, Bu Tebliğin 12 nci maddesinde belirtilen istisnai durumlar haricinde e-Fatura veya e-Arşiv Fatura olarak düzenlemeleri zorunludur.
  1. e-Arşiv Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu Getirilen Diğer Mükellef Grupları
 1. 421 ve 454 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile zorunluluk getirilen mükelleflere ilave olarak; 2017 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 5 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler, ilgili hesap dönemine ilişkin gelir/kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği hesap döneminin sonuna kadar (2017 hesap dönemine ilişkin brüt satış hasılatı, satış veya gayrisafi iş hasılatı 5 Milyon TL’yi aşan mükellefler için 1/7/2019 tarihine kadar) başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak e-Arşiv ve e-Fatura uygulamalarına geçmek ve bu tarihlerden itibaren düzenleyecekleri faturaları Bu Tebliğin 12 nci maddesinde ve 494 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen istisnai ve zorunlu durumlar haricinde e-Fatura veya e- Arşiv Fatura olarak düzenlemeleri zorunludur.
 2. e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce 1/7/2019 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların vergiler dahil toplam tutarının 50 Bin TL ve üzerinde olması halinde, söz konusu faturaların e-Arşiv uygulaması kapsamında “e-Arşiv Fatura” olarak ve Başkanlıkça sunulan e-Arşiv İnternet Portali üzerinden düzenlenmesi zorunludur.
 1. VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:454)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ(SIRA NO: ….)
  1. Birinci paragrafının (a) bendinde yer alan “2014” ifadesi “2017” olarak, “brüt satış hasılatı” ifadesi “brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı)” olarak, “10 Milyon TL” ifadesi ise “5 Milyon TL” olarak değiştirilmiştir
  2. 1 numaralı Örnek; “(A) A.Ş. 2017 hesap dönemi sonu itibarıyla 5 Milyon TL brüt satış hasılatını aşmıştır. Bu durumda (A) A.Ş.’nin 30/06/2019 tarihine kadar (bu tarih dahil) gerekli başvuruları yapıp hazırlıklarını tamamlayarak 1/7/2019 tarihinden itibaren e-Fatura uygulamasına, 1/1/2020 tarihinden itibaren ise e-Defter uygulamasına geçmek zorundadır.
  3. 2 numaralı Örnek; “1/7/XXXX-30/6/XXXX özel hesap dönemine tabi (B) Ltd. Şti. 30/6/2017 hesap dönemi sonu itibarıyla 5 Milyon TL brüt satış hasılatına ulaşmış bulunmaktadır. Bu durumda (B) Ltd. Şti.’nin, 30/6/2019 tarihine kadar (bu tarih dahil) gerekli başvuruları yapıp hazırlıklarını tamamlayarak, 1/7/2019 tarihinden itibaren e-Fatura uygulamasına, 1/1/2020 tarihinden itibaren ise de e-Defter uygulamasına geçmek zorundadır.”

Diğer Haberler

GELİR İDARESİ BAŞLANLIĞI’NIN TASLAK DÜZENLEMELERİ
EDM Uluslararası Anlaşmalar
ÖKC Zorunluluğu ve Z Raporu Bildirimi
E-DÖNÜŞÜMÜN BİR ADIM ÖTESİ, E-İRSALİYE
EDM İmza ile Anında Mersis Kaydı
100’ü aşkın e-dönüşüm merkezi ve teknik servisimizle fark yaratıyoruz.
DOĞRU YATIRIM İÇİN ANALİZ
YENİ HİZMET TEMSİLCİLİKLERİ TOPLANTISI
HİZMET MERKEZİ SAYIMIZ 170´E ULAŞTI
EDM TECHNOLOGİES SRL SERENOMİSİ
EDM BEYAZ TV´DE
EDM, Resmi ve Özel Okullarının İlgi Odağı!
YILIN E-DÖNÜŞÜM MARKASI EDM BİLİŞİM SEÇİLDİ!
T.C. MİLAN TİCARİ ATEŞESİ EDM TECHNOLOGİES ZİYARETİ
EDM YENİ HİZMET TEMSİLCİLİKLERİYLE İLE BİR ARAYA GELDİ
ELEKTRONİK DEFTER VE BELGE UYGULAMALARINA İLİŞKİN VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
GÜVENLİ MOBİL ÖDEME VE ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ TEBLİĞİ YAYIMLANDI
GİB ZORUNLULUK DETAYLARI!