NAVİGASYON
NAVİGASYON

Gib Düzenlemeleri

19 Ekim 2019 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30923

 

TEBLİĞ

 

BiS Raporu Bilgi Fi5i

 

e-Ar5iv Fatura Uygulamas1

 

Elektronik Ar iv Fatura (e-Ar iv Fatura)

 

Elektronik Beige (e-Belge)

 

Elelctronik Bilet (e-Bilet)

 

Elektronik Bileti Ternsil Eden Beige Elektronik Bilet Raporu

(e-Bilet Raporu)

 

e-Bilet Raporu Ozeti

 

e-Bilel Uygulamas1

ti.irlii yaz1l11n ve donamm ile saklama ortarnlanm,

Bilgi i lem Sislem Raporunu,

3100 Say1h Kamm ve 426 S1ra No.Ju Vergi Usu] Kanunu Cienel Tehligi kapsammda yap1lan diizenlemelere uygun olarak odeme kaydedici cihazlardan (yeni nesil dahil) dlizenlenen fi i,

Bu Tebligde yer alan artlara uygun ekilde ve Ba kanhk tarafindan belirlenen standartlara uygun olarak e-Ar iv Faturanm elektronik ortarnda olu turulrnas1, clcktronik ortarnda muhafazas1, ibraz1 ve raporlamasm1 kapsayan uygulamay1,

Bu Tebligde yer alan artlara uygun ekilde elektronik ortamda olu turulan ve e-Fatura d1$mda kalan elektronik faturalan,

 

Seki] hiikiimlerinden bag1111s1z olarak Vergi Usu! Kanununa gore diizenlenmesi zorunlu olan belgelerde yer alan bilgileri i9eren elektronik kay1tlar biitiiniinii,

Muhatabma elektronik ortamda iletilmek iizere elektronik beige bi9iminde olu turulan, elektronik sertifika ile imzalanan, elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilen bileti,

Bilet muhteviyatm1 i9eren mali degeri olmayan belgeyi,

e-Ililet Uygulamas1 kapsammda Ila kanhgm belirledigi veri format1 ve standardma uygun olarak hamlanan ve elektronik sertifika ile imzalanan raporu,

Fonnat1, i9erigi, dUzenleme usu! ve esaslan ebelge.gib.gov.tr adresinde yay1mlanan e-Bilet uygulamasma ili kin kllavuzlarda a91klanan rapor ozetini,

Ba5kanhk taralindan helirlenen standartlara uygun olarak hiletin elektrnnik orlamda olu turulrnas1, irnzalanrnas1, clcktronik ortarnda rnuhafazas1, ibraz1 vc raporlarnasm1 kapsayan uygulamay1,

Elektronik Banka Dekontu (e-Dekont)

e-Dekont Uygulamas1

 

Elektronik Doviz-Ahm Satnn Belgesi (e-Doviz Ahm-Satim Belgesi)

Bu Tebligde yer alan artlara uygun olarak eleklronik beige hi9iminde olu lurulmu hanka dekonlunu,

Ba kanhk taralindan helirlenen slandartlara uygun olarak banka dekontunun ekktronik ortarnda olu turulrnas1, rnuhafazas1, ibraz1 ve raporlamasm1 kapsayan uygularnay1,

Bu Tebligde yer alan artlara uygun ekilde, e­ Doviz Ahm-Sat:Lm Belgesi uygulamas1 yoluyla elektronik ortamda olu turulan, muhafaza ve ibraz edilebilen doviz alnn-satnn belgelerini,

e-Doviz Ahm-Sat1m Uygulamas1

 

Elektronik Fatura (e-Fatura) e-Fatura Uygulamas1

 

Elektronik Gider Pusulas1 (e- (Jider Pusulas1)

e-Gider Pusulas1 Uygulamas1

 

Elektronik irsaliye (e-irsaliye)

e-irsaliye Yamt,

Belgesi

Doviz alnn ve sat1m faaliyetinde bulunan yetkili muesseseler tarafmdan kag1t ortamda duzenlemekte olan Doviz Alim Belgesi ve Doviz Satlm Belgesi'nin, elektronik beige olarak elektronik ortamda duzenlenrnesi, rnuhatabma talebi dogrultusunda elektronik veya kag1t ortamda iletilebilrnesi, elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilebilmesine imkan veren uygulamay1,

Bu Tebligde yer alan arllara uygun olan ve eleklrnnik beige hi9iminde olu lurulan laluray1,

Ba kanhk tarafmdan belirlenen standartlara uygun olarak mesajlann, taraflar arasmda guvenli bir ekilde aktanlmasma imkan sunan, faturamn elektronik ortamda olu turulmas1, iletilrnesi, elektronik ortarnda rnuhafazas1, ibraz1 ve raporlamas1m kapsayan uygulamay t,

Bu Tehligde yer alan arllara uygun olarak elcktronik beige bii;irninde olu turulrnu gider pusulasm1,

Ba kanhk taratindan belirlcnen standartlara uygun olarak gider pusulasmm elektronik ortamda olu turulmas1, elektronik ve kag1t ortamda muhafazas1, ibraz1 ve raporlamas1111 kapsayan uygulamay1,

Bu Tebligde yer alan artlara uygun olarak elektronik beige bi9iminde olu turulmu sevk irsaliyesini,

e-irsaliyenin muhteviyat1111 olu turan mallann ahc!Sl tarafmdan kabul dunununu gosteren elektronik belgeyi,

e-irsaliye Uygulamas1

 

Flcktronik Kay1t

 

Elektronik Miistahsil Makbuzu (e-Miistahsil Makbuzu)

e-Miistahsil Makbuzu Uygulamas1

 

Elektronik Saklama Hizmeti Veren Kurum

Elektronik Serbest Meslek Makbuzu (e-Serbest Meslek Makbuzu)

e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulamas1

 

Elelctronik Sertifika

Elektronik Sertifika ile imzalama

 

Elektronik Sigorta Komisyon Gider Belgesi

(e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi)

 

e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi Uygulamas1

Ba kanhk tarafmdan belirlenen standartlara uygun olarak hazITlanan e- irsaliye ve e-irsaliye Yamt1 mesajlannm, tarallar arasmda glivenli bir ekilde aktanlrnas1 irnkamm sunan uygularnay1,

Flcktronik ortarnda tutulan ve elcktronik defter ve bclgelcri olu turan, elcktronik yonternlcrlc eri irni ve i lenmesi rnlirnkiin olan en hh,;Uk bilgi ogesini,

Bu Tebligde yer alan artlara uygun olarak elektronik beige bi9iminde olu turnlrnu mOstahsil makbuzunu,

Ba kanhk tarafmdan belirlenen standartlara uygun olarak miistahsil makbuzunun elektronik ortamda olu$turnlmas1, elektronik ve kag1t ortamda muhafazas1, ibraz1 ve raporlamas1111 kapsayan uygularnay1,

Bu Teblig kapsarnmda Ba5kanliktan saklama hizmeti verme izni alm1 mOkellefi,

Bu Tebligde yer alan artlara uygun olarak elektronik beige bi9iminde olu turnlan serbest meslek makbuzunu,

Ba$kanltk tarafmdan belirlenen standartlara uygun olarak serbest meslek makbuzunun elektronik ortamda olu turulmas1, muhafazas1, ibraz1 ve raporlamasm1 kapsayan uygulamay1,

Mali Miihiir ve Nitelikli Elektronik Sertifikay1,

Ti.izel ki ilerin mali mUhi.irle onaylamas1, ger9ek ki$ilerin ise nitelikli elektronik sertifika ile imzalamas1 veya mali miihiir ile onaylamas1,

Bu Tebligde yer alan artlara uygun olarak elektronik belge eklinde olu turnlan, muhafaza ve ibraz edilebilen sigorta komisyon gider belgesini,

Sigorta, emek:lilik ve reasiirans $irketlerinin sigorta ve emeklilik arac1lanna odedikleri komisyonlar i9in sigorta ve emeklilik aracilan adma dlizenlcdiklcri ve sigorta ve emeklilik arae1lan taratindan dUzenlcnen fatura yerine ge9en ve hali hazirda kag:It ortamda di.izenlemelcte olan "Sigorta Kornisyon Gider Belgesi"nin elektronik beige olarak elektronik ortamda diizenlenmesi, muhatabma talebi

 

Elektronik Sigorta Poli9esi (e-Sigorta Poli9esi)

 

e-Sigorta Poli9esi Uygulamas1

 

El Tem1inali

 

Elektronik Yolcu Lislesi (e-Yolcu Listesi)

 

Federasyonlar

 

GIB Portah (GTR c-Bclgc Portah)

 

G1ivenli Elektronik lmza

 

HSM

dogrultusunda elektronik veya kag1t ortamda iletilebilmesi, eleklrnnik orlamda muhafaza ve ibraz edilebilmesine imkan veren uygulamay1,

Sigorta, erneklilik ve reasUrans irketleri ile sigorta vc cmcklilik arac1lannm kag;1t ortamda diizcnlcdig;i sigorta poli9clcrinin clcktronik ortamda dUzenlemesi ile olu an elektronik belgeyi,

Sigorta, erneklilik ve reaslirans irketleri ile sigorta ve emeklilik arac1lanmn kag1t ortarnda dUzenlernekte olduklan sigorta poli9elerinin elektronik beige olarak elektronik ortamda d1izenlenmesi, muhatabma talebi dogrultusunda elektronik veya kag1t ortamda iletilebilmesi, elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilebilmesine imkan veren uygulamay1,

Bu Tebligdeki artlara uygun ekilde olu turulan e-Faturamn duzenlenebilrnesine ve/veya kag1t pkttsmm verilmesine imkan saglayacak ekilde yaz1c1 tertibat1 barmd1ran ve bilgi i lern sisterni ile internet iizerinden ileti im sag;layabilcn mobil cihazlan,

Eleklrnnik beige bi9irninde olu lurulan, elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilen karayolu yolcu ta:;;1rnac1hgmda kullamlan yolcu listesini,

Gen9lik ve Spor Gene! Miidiirliigii biinyesinde faaliyet gosteren federasyonlar ile bag1111s1z spor fodcrasyonlanm vc Tiirkiyc Futbol Fcdcrasyonunu,

c-Fatura, c-Ar iv Fatura, c-Trsaliyc, c-Scrbcst Meslek Makbuzu, e-Miistahsil Makbuzu ve e­ Gider Pusulas1 ve benzeri diger e-Belge uygulamalanna ait temel fonksiyonlann, internet lizerinden gene! kullamm1111 saglamak amac1yla Ba kanhk tarafmdan geli tirilen portalleri,

5070 say1l1 Elektronik lmza Kanununun dord1inc1i maddesinde tammlanan elektronik imzay1,

i erisine mali m1ih1ir sertifikas1 yiiklenebilen ve birim zamanda aktlh karttan 90k daha fazla say1da i lem yapma kapasitesine sahip arac1,

(Hardware Security Module- Donammsal GUvenlik ModUIU)

IATA Uluslararas1 Hava Ta 1y1c1lan Birligini,

internet Sat1 1 Mal ve hizrnetlerin sipari ve satm alma sUrei;lerinin tamammm internet Uzerinden gen;elde tigi sat1 bi9imini,

Kanun 4/ l/ 1961 tarihli ve 213 say1h Vergi Usul Kanununu,

Mali MUhUr

 

Nitclikli Elcktronik Scrtitika (N'F,S)

 

Ozel Entegrator

 

Spor KulUbU

 

TOBITAK-UEKAE- BILGEM/KAMU

SM

 

TCKN

VKN

Vergi MUkelleti

 

Vcrgi MUkcllcti Olmayanlar

Bu Teblig 9er9evesinde Ba kanl1k i9in TOBITAK-UEKAE taral'rndan olu turulan clcktronik scrtitika alt yap1sm1,

5070 say11I Elcktronik imza Kanununun 9 uncu maddcsindc tamrnlanan vc yalmzca gcn;ck ki i mukelleflerce kullanabilen elelctronik sertifikay1,

Bu Tebligde belirtilen elektronik belgelerin olu turulmas1, imzalanrnas1, iletilrnesi hususlarmda mUkelletlere hizmet venne konusunda teknik yeterlige sahip ve test ve degerlendirme sure9leri sonunda na kanltktan izin alabilen entegrasyon kurulu lan111,

Spor faaliyetlerinde bulunmak amac1yla kurularak Gen9lik ve Spor Gene! MUdUr!Ugiine kay1t ve tescilini yapt1ran dernekleri,

TLirkiye Bilimsel ve Teknolojik Ara tlfma Kurumu - Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Ara$tirma Enstitusu'nii- Bili im ve Bilgi Giivenligi lleri Teknolojiler Ara tmna Merkezi/Kamu Sertifikasyon Merkezini,

Ti.irkiye Cumhuriyeti Kimlik Numaras1111, Vergi Kimlik Numaras1111,

Bu Teblig uygulamas1 bak1mmdan, Vergi Usu! Kanununun 232 nci maddesinin birinci f1krasmda say1lan birinci ve ikinci s1mf tuccarlan, serbest meslek erbab1m, kazan9lan basil usulde tespit olunan tuccarlan, deller tulmak rnecburiyetinde olan 9ill9ileri, vergiden rnuaf csnati,

Ru Tcblig uygulamas1 bak1rnmda11 vcrg1 mUkcllctlcrinin d1 111da kalanlan,

Zaman Darngas1 Bir elektronik verinin iiretildigi, degi tirildigi, gonderildigi, almd1g1 ve/veya kaydedildigi zarnamn tespil edilrnesi amac1yla eleklronik scrtitika hizrnct saglay1c1s1 taratindan dogrulanan kayd1,

ifadc cdcr.

 

 1. Yasal diizenlemeler ve dayanak

   

  Kanunun 227 nci maddcsinin birinci tikrasmda, aksinc hUkUm olmad1kya Kanuna glirc tutulan vc U9iincii ah1slarla olan rniinascbct vc muamclclcrc ait kay1tlarm tcvsikinin mccburi oldugu; dordiincii flkrasmda da Hazine ve Maliye Bakanhgmm, diizenlenmesi rnecburi olan belgelerde bulunmas1 gereken zorunlu bilgileri belirlemeye yetkili oldugu belirtihni tir.

  Kanunun miikerrer 242 nci maddesinin ikinci fllaas1 ile Hazine ve Maliye Bakanhg1; elelctronik defter, beige ve kay1tlann olu$turulmas1, kaydedilmesi, iletilmesi, muhafaza ve ibraz1 ile defter ve belgelerin elektronik ortamda tutulmas1 ve diizenlenmesi uygulamasma ili kin usu! ve esaslan belirlemeye, elektronik ortamda tutulmasma ve diizenlenmesine izin verilen defter ve belgelerde yer almas1 gereken bilgileri internet de dahil olmak Uzere her turlii elektronik bilgi ileti$il11 ara9 ve ortannnda Hazine ve Maliye Bakanhgma veya Hazine ve Maliye Bakanhgmm glizctim vc dcnctiminc tabi olup, kurulu u, faaliyctlcri, yah rna vc dcnctirn esaslan Cumhurba kanmca pkanlacak bir yonetmelikle belirlenecek olan ozel hukuk tlizel ld iligini haiz bir $irkete aktarma zorunlulugu getirmeye, bilgi alctanmmda uyulacak format ve standartlar ile uygulamaya ili kin usu! ve esaslan tespit etmeye, bu Kanun kapsamma giren i$lemlerde elektronik imza kullamm usu! ve esaslanm dUzenlemeye ve denetlemeye yetkili k1lm1111 t1r.

  Soz konusu fikrada aynca, Kanun ve diger vergi kanunlannda defter, kay1t ve belgelere ili kin olarak yer alan hiikiimlerin elektronik defter, kay1t ve belgeler i9in de ge9erli oldugu; Bazine ve Maliye Bakanhgmm, eleklronik deller, belge ve kay1llar i9in diger defterbelge ve kay1tlara ili kin usu! ve esaslardan farkh usu! ve esaslar belirlemeye yetkili oldugu hiikme baglamm t1r.

  Diger taraftan, Kanunun miikerrer 257 nci maddesinin birinci flkrasmm (l) numarah bendinde IIazine ve Maliye Bakanhgmm miikellef ve meslek gruplar1 itibanyla muhasebe usu! ve esaslanm lespit elmeye, Kanuna gore tutulmakla olan defter ve belgeler ile bunlara ilaveten tutulmasm1 veya diizenlenmesini uygun gordiigii defter ve belgelerin mahiyet, ekil ve ihtiva etmesi zorunlu bilgileri belirlemeye, bunlarda degi iklik yapmaya; bedeli kar 1hgmda bas1p dag1trnaya veya ii9iincii ki ilere bastmp dag1tmaya veya dag1tt1rmayabunlann kay1tlan111 tuttunnaya, bu defter ve belgelere tasdik, muhafaza ve ibraz zorunlulugu getirmeye veya kaldmnaya, Kanuna gore tutulacak defter ve dUzenlenecek belgelerin tutulmas1 ve diizenlenmesi zorunlulugunu kaldirmaya yetkili oldugu; (3) numarah bendinde, tutulmas1 ve diizcnlcnmcsi zorunlu defter, kay1t vc bclgclcrin rnikro film, mikro ti vcya clcktronik bilgi vc kay1t ara9lanyla yap1lmas1 veya bu kay1t ortamlannda saklanmas1 hususunda izin vermeye veya zorunluluk getirmeye, bu ekilde tutulacak defter ve kay1tlann kopyalanmn Hazine ve Maliye Rakanhgmda vcya rnuhafaza ctrncklc glircvlcndircccgi kurumlarda saklanrnas1 zorunlulugu getinneye; (4) numarah bendinde ise Kanunun 149 uncu maddesine gore devamh bilgi vennek zorunda olanlardan istenilen bilgiler ile beyannarne, bildirim, yaz1, dilek9e, tutanak, rapor ve diger belgelerin, ifre, elektronik imza veya diger gLivenlik ara9lan kullarnlmak suretiyle

  internet de dahil olmak i.izere her ti.irlu elektronik bilgi ileti im arai;: ve ortammda verilmesine, bcyannamc, bildirim, yaz1, dilcl«;c, tutanak, rapor vc digcr bclgclcrin yctki vcrilrni gcryck vcya ti.izel ld iler arac1 kllmarak g6nderilmesi hususlannda izin venneye, standart belirlemeye veya zomnluluk getirmeye, beyanname, bildirim, yaz1, dileki;:e, tutanak, rapor ve diger belgeler ile bilgilcrin aktanrnmda uyulacak fom1at vc standartlar ilc uygulamaya ili kin usul vc csaslan tespit etmeye, bu zorunluluk veya standartlan beyammme, bildirim, yaz1, dileleye, tutanak, rapor ve diger belgeler veya bilgi ve i lern i;:e itleri, mukellef gruplan ve faaliyet konulan itibanyla ayn ayn uygulatmaya ya da belirlerneye, kanuni sUresinden sonra kendiliginden veya pi manhk talepli olarak verilen beyannameler uzerine di.izenlenen tahakkuk fi i ve/veya ihbarnameler ile suresinden soma verilen bildirim, yaz1, dileki;:e, tutanak, rapor ve diger belgelere istinaden dilzenlenen ihbarnameleri, milkellefe, vergi sorumlusuna veya bunlarm elektronik ortamda beyanname, bildirim, yaz1, dileki;:e, tutanak, rapor ve diger belgeleri g6nderme yetkisi verdigi geri;:ek veya ttizel ki$iye elektronik ortamda teblig etmeye, bildirim, yaz1, dileki;:e, tutanak, rapor ve diger belgelere ili kin yap1lan i lernlerin sonui;:lanm internet de dahil olmak lizere her turlLl clcktronik bilgi ilcti im aray vc ortammda ilgili ki ilcrc gOndcn11cyc vc bun Jann uygulanmasma ili$kin usu! ve esaslar1 belirlemeye yetkili oldugu hi.ikme baglanmI$tlf.

   

 2. Elektronik ortamda diizen]enebilen belgeler

  1. e-Fatura Uygulamas1

    

     1. Gene! Olarak

      Kanunun 229 uncu maddesinde fatura, sat1lan erntia veya yap1lan i kar 1hgmda mll terinin horyland1g1 meblag1 giisten11ek ilzere emtiay1 satan veya i i yapan tUccar taratindan rnil teriye verilen ticari vesika olarak tannnlanm1 , 230 uncu maddesinde ise faturamn ekli belirtilerek ii;:ermesi gereken asgari bilgiler say1hm trr. Kanunun 231 inci maddesinde de fatura di.izenlenmesinde uyulacak kaidelere, 232 nci maddesinde ise fatura kullanma mecburiyetine ili kin esaslara yer verilmi tir.

      e-Fatura uygulamas1, Kanunun mi.ikerrer 242 nci maddesinin 2 numarah flkrasmda yer alan hi.ikmUn Bakanl!ga verdigi yetkiye istinaden; duzenlenmesi, m1i$teriye verilmesi, mi.i$teri tarafmdan da istenmesi ve al!nmas1 zorunlu olan faturanm, kag1t beige yerine elektronik ortamda, clcktronik bclgc olarak dilzcnlcnmcsi, muhatabrna ilctilmcsi vc clcktronik ortarnda muhafaza ve ibraz edilmesine imkan veren uygulamadlf.

      nu Tebligde di.izenlenen e-Fatura belgesi, yeni bir beige ttiri.i olmay1p, kag1t ortamdaki "Fatura" belgesi ile aym hukuki niteliklere sahiptir.

      e-Fatura uygulamasma kay1th rnilkelleflerin, bu Tebligin "V.7." ve "VIII." nurnarah b61Umlerinde belirtilen istisnai durumlar haricinde, birbirlerine satt1klan mallar ve ifa ettikleri hizmetler ii;:in di.izenledikleri faturalan e-Fatura olarak gOndermeleri ve almalan zorunludur. e-Fatura uygulamasma kay1tl1 olan mi.ikellefler, uygulamaya kay1th olmayan mi.ikelleflere yapt1klan ma! teslimi ve hizmet ifas1 H,;m gene! hUkUmler 9er9evesinde kag1t ortarndaki fatura (c-Ar iv uygularnasma dahil olanlar/dahil olrna zorunlulugu gctirilcnlcr ise uygulamaya dahil olduklan/zorunluluklannm ba lad1g1 tarihten itibaren e-Ar iv Fatura) dilzenlemek zonmdadlflar.

     2. e-Fatura Uygulamasma Dahil Olma

   e-Falura uygularnas1 bu Tebligin "IV.1.4." nurnarah biillirnLinde belirtilen rnUkelleJ1er d1 111daki mUkellefler i9in zorunlu bir uygularna olrnay1p, uygulamaya dahil olmak isteyen mUkelleflerin;

   1. Bu Tebligde a91klanan usu! ve esaslara uygun olarak, e-Fatura dUzenleyebilme ve iletebilme konusunda gerekli haztrhklanm tarnamlam1$ olrnas1,

   2. Bu Tebligin "V.l." nurnarah boliimUnde belirtilen uygulamadan yararlanma yontemleri ve ba vuru esaslanna uygun $ekilde e-Fatura uygulamasma dahil olmak i9in gerekli ba$vuruyu yapmas1,

   gcrckrncktcdir.

    

   TV.1.3. e-Faturada Bulunmas1 Gereken Bilgiler

   e-Falurada a ag1da yer alan bilgilerin bulunmas1 zorunludur:

   1. e-Faturanm dtizenlenme tarihi ve beige numaras1.

   2. e-Faturay1 duzenleyenin ad1/soyad1, varsa ticaret unvam, i$ adresi, bagh oldugu vergi dairesi ve vergi kimlik nurnaras1.

   3. MU tcrinin ad1/soyad1, ticarct unvarn, varsa vcrgi daircsi vc vcrgi kirnlik nurnaras1.

    9) Malm vcya i in nevi, rniktan, fiyat1 vc tutan, vcrgi turU, orarn vc tutan.

   4. Sat1lan mallarm tcslirn tarihi vc irsaliyc nurnaras1.

   5. Ba$kanhk sisternlerinden elektronik ortarnda sorgulanmas1, dogrulanrnas1 ve goriintlilenrnesine irnkan vermek iizere, Ba kanhk tarafmdan bilgi i9erigi belirlenen karekod veya barkod (Ba$kanhk tarafmdan ebelge.gib.gov.tr adresinden yap1lan duyuruda belirtilecek tarihten itibaren).

   Ba kanhk, ihtiya9 duyulmas1 halinde soz konusu bilgilere ilave bilgilerin de e-Faturada buhmrnasm1 rnUkellellere gerekli duyurulan ebelge.gib.gov.lr adresinde yaparak isteyebilir.

   Miikellefler e-Fatura Uzerindeki zorunlu bilgilere ilave olarak ihtiya9lan dogrultusunda farkh bilgilere de yer verebilir.

    

     1. e-Fatura Uygulamasma Gei;i Zorunlulugu

      1. A ag1da say1lan rnUkcllcf gruplarmm c-Fatura uygularnasrna dahil olrnalan vc bu Tcbligin "V.7." ve "VIII." numarah boliirnlerinde belirtilen istisnai durumlar haricinde, e-Fatura uygulamasma kay1th diger kullamc1lara faturalanrn e-Fatura olarak diizenlemeleri ve bunlardan c-Fatura olarak alrnalan zorunludur.

       1. 2018 veya muteakip hesap diinemleri brut sat!$ hasilat1 (veya sat1 lan ile gayrisafi i$ hasilat1) 5 Milyon TL ve iizeri olan mUkellefler.

       2. 6/6/2002 tarihli ve 4760 say1h Ozel TUketirn Vergisi Kanununa ekli say1h listedeki mallarm imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasas1 Diizenleme Kurumu (EPDK)'ndan lisans alan (bayilik lisans1 dahil) mUkelleJ1er.

       3. ()ze] TUketim Vergisi Kanununa ekli (111) say1h listedeki rnallan irnal, in a ve/veya ithal cdcnlcr.

       4. Mal vcya hizrnctlcrin almrnas1, sat1lmas1, kiralanmas1 vcya dag1t1rn1 i lcrnlcrinin ger9ekle$tirilmesine arac1hk etmek Uzere internet ortammda 23/10/2014 tarihli ve 6563 say11I

        Elektronik Ticaretin Dilzenlenmesi Hakkmda Kanunda tammlanan ba kalanna ait iktisadi ve tieari faaliyetlcrin yap1lmasrna ekktronik tiearct orta1111111 saglayan gcn;ek ya da tuzel ki i arac1 hizmet saglay1c1lan, internet ortanunda gen;;ek ve tiizel ki ilere ait gayrimenkul, motorlu arw;: vas1talannm satllmasma veya kiralanmasma ili kin ilanlan yaymlayan internet sitelerinin sahipkri veya i lctieilcri ilc internet ortarnmda reklarnlann yaymlanmasma arae1hk faaliyetinde bulunan internet reklamc1hg1 hizmet arac1lan.

       5. 11/3/2010 tarihli ve 5957 say1h Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinligi Bulunan Diger Mallarm Ticaretinin Di.izenlenmesi Hakkrnda Kanun hi.iki.imlerine gore kornisyoncu veya tuccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle i tigal eden mi.ikellefler.

      2. e-Fatura uygulamasma dahil olma zorunlulugu bulunan rnilkelleflerin, satt1klan rnallar ve/veya ifa ettikleri hizrnetler i9in dilzenleyecekleri faturalan, bu Tebligin "V.7." ve "VIII." numarah boHimlerinde belirtilen istisnai durumlar haricinde e-fatura olarak dilzenlemeleri ve alrnalan zorunludur.

      e) I 0/12/2003 larihli ve 5018 say1h Kamu Mah Yiinelimi ve Kontrol Kanununa ekli celvellerde yer alan idarc, kurum vc kurulu lar ilc iktisadi karnu kurulu larmm c-Fatura uygulamasmdan yararlaruna zorunlulugu, usul ve esaslan Muhasebat Gene! Mi.idUrlilg1i'nce tespit edilen Billilnle ik Kamu Mali Yonelim Sislemi 9er9evesinde belirlenir.

      9) e-Fatura uygulamasmdan yararlanan kay1th kullamc1lann gilncel listesi ebelge.gib.gov.tr adresinden yay1mlarnr.

      d) Bu Tebligle belirlenen hadlerin altmda kalan milkellefler de istemeleri halinde e-Fatura uygulamasmdan yararlanabilir.

      c) c-Fatura uygulamasma ge9rnc zorunlulugu olan milkelletlerin; tam Mlilnme, birle me (devralma eklinde birle me ve yeni kurulu eklinde birle me) veya tiir (nev'i) degi ikligine gitmeleri halinde devrnlunan veya birle ilen tiizel ki i mi.ikellefler ile tam bolilnme veya tiir (nev'i) degi ikligi sonucunda ortaya 91kan yeni tiizel ki i milkellefler e-Fatura uygularnasma ge9mek zorundad1r. Uygulamalara ge9me silresi hi9bir ko ulda i lemin ticaret siciline tescil tarihini izleyen aym ba mdan itibaren 3 ay1 ge9emez.

      f) Ba kanhk, yap1lan analiz veya inceleme 9ah rnalan neticesinde riskli ya da vergiye uyum dilzeyi di.i i.ik oldugu tespit edilen mi.ikellefleri veya mi.ikellef gruplanm, faaliyet, sektor ve ciro tutanna bagh olmaks1z111, yaz1h bildirim yapmak vc ge9i haz1rhklan i9in en az 3 ay si.ire vennek suretiyle e-Fatura uygulamasma gei;:me zonmlulugu getirmeye yetkilidir. Kendisine yaz1h bildirim yap1lan milkelleflerin, yaz1h bildirimde belirtilen si.ireler i9inde e-Fatura uygulamasma diihil olmas1 gcrckmektedir. Yaz1h bildirim yap1lan mi.ikcllctlerin, yaz1da belirtilen slireler ii;:inde e-fatura uygulamasma dahil olmas1 ve e-fatura uygulamasma kay1th kullamc1lara di.izenleyecekleri faturalan e-Fatura olarak di.izenlemeleri gerekmektedir. Bu zorunluluga uymayan milkellefler hakkmda Kanunda ongori.ilen hilkilmler uygulamr.

       

     2. e-Fatura Uygulamasma Ge.;i Siiresi

      Bu Tebligin "TV.1.4." numarah boli.imde yer alan zorunluluk kapsamma giren milkelleflerden:

      1. 5 Milyon TL ve Uzeri olan brill sal! has1lal1 (veya sal1 lan ile gayrisafi i has1lat1) arlm1 2018 veya 2019 hesap d(incmlcrinde saglayan mi.ikcllctler 1 /712020 tarihindcn itibaren, 2020 veya mliteakip hesap donemlerinde saglayan milkellefler, ilgili hesap donemini izleyen y1lm yedinci aymm ba mdan itibaren, e-Falura uygulamasma ge9rnek zorundad1r.

      2. Ozel Tilkelim Vergisi Kanununa ekli (I) say1h lisle kapsaimndaki mallar nedeniyle EPDK'dan lisans ahm1 veya rnezkur Kanuna ekli (ITT) say1h liste kapsammdaki mallann imal,

       in a veya ithalini 2019 y1lmda gen;:ekle tirenler 1/7/2020 tarihinden itibaren, 2020 veya rniitcakip y11larda gcn;cklc tircnlcr isc, lisans al11111 vcya irnal, in a vcya ithalin ger9ekle$tirildigi ay1 izleyen dordtincti aym ba$mdan itibaren e-Patura uygulamasma ge9mek zorundad!f.

      3. Arac1 hizmet saglay1c1lan, internet reklamc1hg1 hizmet arac1lan ile internet ortammda ilan yaymlayanlar 1/712020 tarihinc kadar (2020 vcya rniitcakip hcsap d{incmkrindcn itibarcn bu paragrafta belirtilen i ler ile i tigal etmek tizere i e b layacak mtikellefler ise i e ba lama tarihinden itibaren 3 ay i<;inde) ba vurulanm ve fiili ge9i hamhklanm tamamlayarak e-Fatura uygulamasma ge9rnek zorundadlf.

      <;) 11/3/2010 tarihli ve 5957 say1h Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinligi Buhman Diger Mallann Ticaretinin Dtizenlenmesi Hakkmda Kanun htiktimlerine gore komisyoncu veya tticcar olarak sebze ve meyve ticaretiyle i$tigal eden mtikellefler 1/1/2020 larihine kadar (2020 veya mlileakip hesap donernlerinden ilibaren bu paragral1a belirtilen i5ler ilc i tigal ctmck Uzcrc i c ba layacak mUkcllctlcr isc i c ba larna tarihindcn itibarcn 3 ay i9indc) ba$vurulanm ve fiili ge<;i$ hamhklanm tamamlayarak e-Patura uygulamasma ge9mek

      ;,:onmdad1r.

       

     3. Ceza Uygulamas1

      Zorunluluk getirildigi halde e-Fatura uygulamasma sUresi i<;inde ge<;meyen miikellefler ile e-Fatura eklinde dUzenlenmesi gereken faturay1, bu Tebligin "V.7.'' ve "VIII." numarah bo!Urnlerinde belirtilen istisnai durumlar haricinde e-Fatura olarak duzenlemeyen ve almayan (matbu kag1t fatura olarak dtizenleyenler ve alanlar dahil) mukellefler hakkmda Kanununda ongiiriilen cezai hUkC1mler uygulamr.

       

     4. Ozellik Arz Eden Durumlar

       

      1. ihracat i lemlerinde e-Fatura Uygulamasma Ge.;i Zorunlulugu

   c-Fatura uygulamasma kay1tli olan miikcllctlcrdcn, 25/10/1984 tarihli vc 3065 say1li Katrna Deger Vergisi Kanununun 11 inci maddesi kapsammdaki ma! ihrac1 (Ttirkiye'de ikamet etmeyenlere (i;,:e] fatura ile yap1lan havul ticareti kapsammdaki sat15lar dahil) ve yolcu heraheri c ya ihrac1 (Tiirkiyc'dc ikamct ctmcycnlcrc KDV hcsaplanarak yap1lan sat1 lar) kapsammda fatura dtizenleyecek olanlar, bahsi ge9en faturalaruu 1/7/2017 tarihinden (TUrkiye'de ikamet etmeyenlere ozel fatura ile yap1lan bavul ticareti kapsammdaki sat1 lar a91smdan l/7/2020 tarihinden) itibaren bu Tebligin "V.7." ve "VIII." numarah boliimlerinde belirtilen istisnai durumlar haricinde e-Fatura olarak diizenlemeleri zorunludur.

   Soz konusu faturalarm e-Fatura olarak duzenlenmesi ve gonderilmesine ili$kin usu! ve esaslar ile uygulamadan yararlanma yontemleri ebehi:e.gib.gov.tr adresinde yay1mlanan "e-Fatura Uygulamas1 GUmrUk i lemleri K1lavuzu"nda ayrmt1h olarak a 1klanm1 t1r.

    1. e-Ar iv Fatura Uygulamas1

      

     1. Gcncl Olarak

      Kanun hiikUmlerine g<lre fatura, kag1t ortammda en az iki niisha olarak diizenlenerek ilk11Ushas1 (ash) mii teriye verilen, ikinci niishas1 ise yine kag1t ortammda aym Kanunun muhafaza ve ibraz hOktimlerine gore mOkelletlerce saklamlan bir belgedir.

      Bu Teblig kapsammda Ba kanhktan e-Ar iv Fatura uygulamasma dahil olma izni alan mOkelletler, e-Fatura uygulamasma kay1th olmayan kullamc1lara (vergi mOkelletleri veya vergi mtikellefi olmayanlar) diizenleyecekleri faturalan da elektronik ortamda e-Ar iv Fatura olarak olu turur, ahcmrn talebine gore e-Ar iv Faturay1 kag1l veya eleklronik orlarnda iletir ve diizenleyene ait ntishay1 ise elektronik ortamda muhafaza ve ibraz ederler.

      Elektronik ortamda olu turulan faturanm, ahc1sma lcig1t olarak gonderilen veya elektronik ortamda iletilen $ekli belgenin ash, diizenleyen tarafmdan muhafaza edilen elektronik hali ise ikinci niisha hiikmiindedir.

      Bu Tebligde diizenlenen e-Ar$iV Fatura belgesi, yeni bir beige tiiru olmayip, kag1t ortamdaki "Fatura" belgesi ile aym hukuki niteliklere sahiptir.

      c-J\r iv Fatura uygulamasrna kay1th mlikclldlcrin, bu Tcbligin "V.7." vc "VITT." numarah boltimlerinde belirtilen istisnai durumlar haricinde, e-Fatura uygulamasrna kay1th miikelletlere ger9ekle tirmi oldugu mal sat1 lan ile hizmet ifalannda faturay1 e-Fatura olarak, e-Fatura uygulamasrna kay1th olmayan vcrgi mOkcllctlcri ilc vcrgi mlikcllcti olmayanlara ger9ekle tinni oldugu mal sat1 lan ile hizmet ifalannda ise faturay1 e-Ar iv Fatura olarak dlizenlemeleri zorunludur.

       

     2. e-Ar$iv Fatura Uygulamasma Dahil Olma

      e-Ar iv Fatura uygulamas1 bu Tebligin "IV.2.4." numarah boliimiinde belirtilen miikellefler d1 mdaki miikellefler i9in zorunlu bir uygulama ohnay1p, uygulamaya dahil olmak isteyen miikelleflerin;

      1. e-Fatura uygulamasma dahil olmas1,

      2. Bu Tebligde a91klanan usu! ve esaslara uygun olarak, e-Ar iv Fatura diizenleyebilme ve iletebilme konusunda gerekli hamhklanm tamamlam1 olmas1,

      3. Ru Tcbligin "V.1." numarah blilUmlindc bclirtilcn uygulamadan yararlanma yontcmlcri vc ba vuru esaslarma uygun ekilde e-Ar iv Fatura uygulamasma dahil ohnak i9in gerekli ba vurnyu yapmas1,

      gerekmektedir.

       

     3. e-Ar iv Faturada Bulunmas1 Gereken Bilgiler

      e-Ar iv Faturada a ag1da yer alan bilgilerin bulunmas1 zorunludur:

      1. e-Ar$iv faturanm diizenlenme tarihi ve beige numaras1.

      2. e-Ar iv faturay1 diizenleyenin ad1/soyad1, varsa ticaret unvam, i adresi, bagh oldugu vergi dairesi ve vergi kimlik numaras1.

      3. l\1li lerinin ad1/soyad1, licaret unvam, varsa vergi dairesi ve vergi kimlik numaras1.

       9) Malm veya i in nevi, miktan, fiyatl ve tutan, vergi tiirli, oram ve tutan.

      4. SatJ!an mallann teslim tarihi ve irsaliye numaras1.

      5. Ba kanhk sistemlerinden elektronik ortamda sorgulanmas1dogrulanmas1 ve g(irLintLilcnmesine irnkan vem1ek Uzere, Ba kanhk taratindan bilgi ii;erigi belirlcnen karekod veya barkod (Ba kanhk tarafmdan ebelge.gib.gov.tr adresinden yap1lan duyuruda belirtilecek tarihten itibaren).

      Ba kanhk, ihtiya9 duyulmas1 halinde soz konusu bilgilere ilave bilgilerin de e-Ar iv Faturada bulunrnasm1 rnUkelleflere gerekli duyurulan ebelge.gib.gov.tr adresinde yaparak isteyebilir.

      MUkellefler e-Ar iv Fatura Uzerindeki zorunlu bilgilere ilave olarak ihtiya9lan dogrultusunda farkh bilgilere de yer verebilir.

       

     4. e-Ar iv Fatura Uygulamasrna Ge-;i Zorunlulugu Getirilen Miikellefler ile Elcktronik Ticarct Kapsannnda Diizcnlcnccck J<'aturalara ili kin llsul vc Esaslar

       

      1. e-Fatura Uygulamasrna Dahil Olan Miikelleflerin e-Ar iv Fatura Uygulamasma Ge-;i Zorunlulugu

       14/12/2012 tarihli ve 28497 say1h Resrni Gazetede yay1mlanan Vergi Usu! Kanunu Gene! Tebligi (S1ra No:421) ile 20/06/2015 tarihli ve 29392 say1h Resmi Gazetede yay1mlanan Vergi Usul Kanunu Gene! Tebligi (S1ra No:454)'nde yer alan a91klamalara gore, e-Fatura uygulamasma dahil olrna zomnlulugu bulunan rniikcllcflcr ilc istcgc bagli olarak c-Fatura uygulamasma bu Tebligin yay1m tarihi itibanyla gei;:mi olan miikellefler (faaliyetleri geregi fatura yerine ge9en diger belgeler diizenleyenler hari<;) 1/1/2020 tarihine kadar, bu Tebligin yay1m tarihinden itibaren istege bagh olarak ya da bu Tebligin "IV.1.4" numarah boliimu ile e­ Fatura uygulamasma ge9i zorunlulugu nedeniyle e-Fatura uygulamasma dahil olan mUkelleflerin ise, bu Tebligin "IV.1.5." numaralI bolUrni.inde belirtilen sUreler i9inde ve/veya e-Fatura uygulamasma istege bagh olarak dahil olduklan siire ii;:inde ba vurulanm ve fiili gei;:i hamhldanm tarnamlayarak e-Ar iv Fatura uygularnasma da ge9rnek ve bu tarihten itibaren duzenleyecekleri faturalar1, bu Tebligin "V.7." ve "VIII." nurnarah bolumlerinde belirtilen istisnai durumlar haricinde, e-Fatura veya e-Ar iv Fatura olarak diizenlemeleri zorunludur.

        

      2. Arac1 Hizmet Saglay1cdan, internet Ortammda ilan Yaymlayanlar ile internet Reklamc1hg1 Hizmet Aracilarmm e-Ar iv Fatura Uygulamasrna Ge-;i Zorunlulugu

       Mal veya hizrnetlerin almrnas1, sat1lmas1kiralanrnas1 veya dag1t11111 i lernlerinin ger9ekle tirilmesine arac1hk etmek uzere internet ortammda Elektronik Ticaretin DUzenlenmesi Hakkmda Kanunda tarnmlanan ba kalarma ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapilmasma elektronik ticaret ortarn1111 saglayan ger9ek ya da tuzel ki5i arac1 hizrnet saglay1c1lan, internet ortammda ger9ek ve tuzel ki ilere ait gayrimenkul, motorlu ara9 vas1talannm sat1lmasma veya kiralanmasrna ili$kin ilanlan yaymlayan internet sitelerinin sahipleri veya i5leticileri ile internet orlarnmda reklarnlann yaymlanmasma arac1hk faaliyelinde bulunan internet reklame1hg1 hi zmet arae1Ian, 1 / I /2020 tarihine kadar (2020 ve rnUteakip hesap donemlerinden itibaren bu paragrafta belirtilen i$ler ile i$tigal etmek uzere i$e ba$layacak rnUkellellerin ise i5e ba lama larihinden itiharen 3 ay i9inde) ha5vurulanm ve fiili ge9i5 hazirhklanrn tamamlayarak e-Ar iv Fatura uygularnasma gci;mek zorundad1r. Bu surctlc arae1 hizmet saglay1c1lan, internet reklamc1hg1 hizmet arac1lan ile internet ortanunda ilan yaymlayanlar tarafindan belirtilen tarihlerden itibaren di.izenlenecek faturalann, bu Tebligin

       "V.7." ve "Vlll." numarah bolumlerinde belirtilen istisnai durumlar haricinde, vcya c-Ar iv Fatura olarak diizcnlcnrncsi zorunludur.

       e-Fatura

        

       TV.2.4.3. e-Ar iv Fatura Olarak Duzenlenme Zorunlulugu Getirilen Diger Faturalar

       c-Ar iv Fatura uygulamasma dahil olrnayan rnlikcllctlcrcc, 1/I /2020 tarihindcn itibarcn duzenlenecek faturalann, vergiler dahil toplam tutarmm 30 Bin TL'yi (vergi miikelleflerine dilzenlenenler ai;1smdan vergiler dahil toplam tutan 5.000 TL'yi) a mas1 halinde, soz konusu faturalarm, bu Tebligin "V.7." ve "VITT." numarah bolilmlerinde belirtilen istisnai durumlar haricinde, "e-Ar iv fatura" olarak Ba kanhk9a sunulan e-Belge diizenleme portali iizerinden dUzenlenmesi zorunludur. Soz konusu faturalann bu Tebligin "V.7." ve "VIII." numarah bdlilrnlerinde belirtilen istisnai durumlar haricinde e-Ar iv Fatura yerine matbu (kag1t) fatura olarak dLizcnlcnrncsi vcya alrnrnas1 halindc, faturay1 dilzcnlcycn ilc nihai tukctici d1 111daki vergi mukellefiyeti bulunan ahc1 hakkmda duzenlenen veya alman her bir kagit fatura ii;in ayn ayn olrnak lizere Kanunun 353 UncU maddesinde iingorlilen cezai hlikUm uygulamr.

       Sal1c1 ve ahcmm her ikisinin de e-Falura uygularnasma kay1lh kullamc1lar olrnas1 halinde, bunlar arasrnda diizcnlcnen faturalarrn tarnarnrnrn c-Fatura olrnas1 gcrckrnektcdir.

       Aym gilnde aym ki ilere dilzenlenen faturalar topluca birlikte degerlendirilecek olup, faturalann vergi dahil tutar toplammm belirtilen tutan a mas1 halinde, soz konusu faturalann e-Ar iv Fatura olarak dilzenlemnesi ve ahmnas1 zorunlulugu bulunmaktadrr.

       Bu kapsamda dUzenlenmesi gereken e-Ar iv Faturalara ili kin usul ve esaslar Ba kanhk9a ebelge.gib.gov.tr adresinde yaynnlanacak k!lavuzlarda apklamr.

        

       IV.2.4.4. Ba kanhki;a Zorunluluk Gctirilcbilccck Digcr Miikcllcflcr

       Ba kanhk, yap!lan analiz veya incelerne 9ah malan neticesinde riskli ya da vergiye uyum dUzeyi dU Uk oldugu tespit edilen mukellefleri veya mlikellef gruplanm, faaliyet, sektdr ve ciro tutanna bagh olmaks1zm, yaz1h bildirim yapmak ve ge9i hamhldan i9in en az 3 ay sure vermek suretiyle e-Ar iv Fatura uygulamasma ge9me zorunlulugu getirmeye yetkilidir. Kendisine yaz1h bildirim yap1lan mukelleflerin, yaz1h bildirimde belirtilen sureler i9inde c-Ar iv Fatura uygulamasrna dahil olmas1 gerckrnektedir. Yaz1h bildirirn yap1lan rnilkclletlerin, bildirimde belirtilen stireler i9inde e-Ar iv Patura uygulamasma dahil olmas1 ve faturalanm bu Tebligin "V .7." ve "Vlll." numarah boltimlerinde belirtilen istisnai dururnlar haricinde e-Ar iv Fatura ve/veya e-Fatura olarak (e-Fatura uygularnasma kay1th kullame1lara dlizenlcnceek faturalar e-Patura olarak, e-fatura uygulamasma kay1th olmayan vergi mtikellefleri ile vergi mtikellefi olmayanlara dtizenlenecek faturalan e-Ar iv Fatura olarak) dtizenlemeleri gerekmektedir.

        

       TV.2.4.5. Elektronik Ticaret Kapsammda Duzenlenen e-Ar iv Faturalara ili kin Usul ve Esaslar

       e-Ar iv Fatura uygulamasma dahil olup internet ilzerinden mal ve hizmet sat1 1 yapanlar, yapt1klan sat1$lara ili$kin e-Ar$iv Paturalan elektronik ortamda iletmek zorundadir. Soz konusu sal1 larda irsaliye yerine ge9en; e-Ar iv Faluranm kag1l 91ktJs1, OKC lalura bilgi li i ya <la sevk irsaliyesinin sevk cdilcn maim yanmda bulunmas1 gcrekmektedir.

       e-Ar iv Fatura uygulamasrna dahil olan rnilkclletler taratindan elcktronik tiearet kapsarnrnda ger9ekle$tirilen ma! ve hizmet satI$lanna ili$kin dtizenlenecek e-Ar$iV Faturalarda a$ag1dak:i

       bilgilere yer verilmesi zorunlu olup, aynca fatura iizerinde "Bu sat1 internet iizerinden yap1lrn1 t1r." ifadcsi ycr alrnahd1r.

       1. Sat1 i lcrninin yap1ld1g1 web adrcsi.

       2. Odcrnc ckli.

       3. Odcrnc tarihi.

       4. Mal sat1 larmda gonderiyi ta$1yanm ad1 soyad1/unvarn ve VKN/TCKN bilgisi.

       5. Sat1 a konu rnalm gonderildigi veya hizrnetin ifa edildigi tarih.

       6. iade boltirnlinde; mah iade edenin ad1 soyadt, adresi, irnzas1, iade edilen mala ili kin cins, miktar, birim fiyat ve tutan.

       MU tcri mah iadc ctrnck istcrse clcktronik ortarnda kendisinc ilctilcn faturanm kag1t 91kt1s1rn ahr ve iadeye ili$kin boliimii doldurup imzalamak suretiyle mal ile birlikte mah satana geri gfinderir. Bu surelle mah salana geri gfinderilen bu beige sal1e1 larnrmdan dtizenlenen gider pusulas1 ycrine gci,:cr.

       c-J\r iv Fatura uygulamasma dahil olup, e-Fatura uygularnasma kay1th kullamc1lara internet iizerinden mal sat!$! yapanlar, duzenleyecekleri e-Faturada, 6 nc1 madde hari9 yukanda yaz1h bilgilere yer verecelderdir. Soz konusu mlikelleflerce yap!lan bu kapsamdaki sat1 larda; irsaliye yerine ge9en; e-Fatura kag1t 91kt1s1, OKC fatura bilgi fi$i ya da sevk irsaliyesinin sevk edilen rnalm yamnda bulu11durulrnas1 gerekmektedir.

        

     5. Ceza Uygulamas1

      Zorunluluk getirildigi halde e-Ar iv Faturn uygulamasma si.iresi ii,:inde gei,:rneyen rni.ikelletler ile e-Ar iv Fatura $eldinde di.izenlenmesi ve almmas1 gereken faturay1, bu Tebligin "V.7." ve "VIII." nurnarah boli.imlerinde belirtilen istisnai dururnlar haricinde e-Ar$iv Fatura olarak diizenlerneyen ve almayan (matbu kag1t fatura olarak diizenleyenler ve alanlar dahil) miikellefler (232 nci rnaddenin birinci f1kras1mn ila 5 nurnarah bentlerinde say1lanlar) hakkmda Kanununda ongoriilen cezai hiikiirnler uygulamr.

       

    2. e-irsaliye Uygulamas1

      

     1. Genel Olarak

      Mal harckctlcrinin clcktronik ortarnda dilzenli bir ckildc izlcncbilrncsi arnac1yla; Kanunun 230 uncu rnaddesinin birinci flkrasmm be$inci bendine gore hali hazlfda kag1t ortarnda dtizenlenmekte olan "sevk irsaliyesi"nin, elektronik beige olarak elektronik ortamda dtizenlenmesi, ahc1sma elektronik ortamda iletilmesi ve elektronik ortarnda rnuhafaza ve ibraz edilmesine ili kin yap1lan diizenlemeler bu boliimiin konusunu olu turmaktad1r.

      Ru Tebligde diizenlenen e-irsaliye belgesi, yeni bir beige rum olrnay1p, kag1t ortamdaki "sevk irsaliyesi" belgesi ile aym hukuki niteliklere sahiptir.

     2. e-irsaliye liygulamasma Dahil Olma

      e-irsaliye uygulamas1 bu Tebligin "IV.3.5." numarah Mlurniinde belirtilen rniikellefler d1 111daki miikellefler i9in zonmlu bir uygulama ohnay1p, uygulamaya dahil olmak isteyen miikelleflerin:

      1. e-Fatura uygulamasma dahil olmas1,

      2. Bu Tebligde a91klanan usu! ve esaslara uygun olarak, e-irsaliye diizenleyebilmeve iletebilme konusunda gerekli haz1rl1klanm tamamlam1 olmas1,

      3. Bu Tebligin "V.l." numarah boliimiinde belirtilen uygulamadan yararlanma yontemleri ve ba vuru csaslanna uygun ckildc c-Trsaliyc uygularnasma dahil olmak i9in gcrckli ba vuruyu yapmas1,

      gerekmektedir.

       

     3. e-irsaliyede Bulunmas1 Gereken Bilgiler

      e-irsaliye'de a ag1da yer alan bilgilerin bulunmas1 zonrnludur:

      1. e-irsaliyenin diizenlenme tarihi ve beige numaras1.

      2. c-Trsaliycyi dtizcnlcycnin ad1/soyad1, ticarct unvam, adrcsi, vcrgi daircsi vc vcrgi kirnlik numaras1.

      3. Mii terinin ad1/soyad1, ticaret unvam, varsa vergi dairesi ve vergi kimlik numaras1, i yeri adresi ve farkh ise teslimat adresi.

       9) Ta man maim nevi, miktan.

      4. Fiili sevk tarihi ile saat ve dakika olarak fiili sevk zamam.

      5. Ba kanhk sisternlerinden elektronik ortamda sorgulanmas1, dogrulanmas1 ve gorunti.ilenmesine imkan vermek iizere, Ba kanhk tarafmdan bilgi i9erigi belirlenen karekod veya barkod (Ba kanhk tararmdan ebelge.gib_gov.tr adresinden yap1lan duyuruda belirlilecek tarihten itibaren).

      Ba kanhk, ihtiya9 duyulmas1 halinde soz konusu bilgilere ilave bilgilerin de e-irsaliyede bulunmas1111 miikelleflere gerekli duyurulan ebelge.2ib.gov.tr adresinde yaparak isteyebilir.

      Miikellefler e-irsaliye Uzerindeki zorunlu bilgilere ilave olarak ihtiya9lan dogrultusunda farkh bilgilere de yer verebilir.

       

     4. e-irsaliye Yamt1

      Kendisine e-irsaliye diizenlenen miikellefler, isterneleri halinde, e-irsaliyeye konu mallarm ne kadarhk k1smmm teslim almd1gm1/kabul edildigini, teslim almmayan mallara ili kin olarak, kabul edilmeyen ma! miktanrn ve nedenini uygulama i.izerinden e-irsaliye Yarnt1 ile e-irsaliyeyi di.izenleyene iletebilirler. e-irsaliye Ya111t1 ile yap1lan k1smi kabul durumlannda, kabul edilmeyen mallarm sat1c1s111a geri gonderimi i9in, ahcrnm e-irsaliye uygulamasma kay1th kullarnc.:1 olmas1 durumunda c-irsaliycnin, uygularnaya kay1th kullarnc1 olmamas1 durumunda ise matbu kag1t sevk irsaliyesinin aynca diizenlenmesi gerekmektedir.

      Ilununla birlikte diizenlenen e-irsaliyenin, ahc1s111111 ya da muhteviyatmdaki mallann tarnarnmm hatah olrnas1 halinde, ahc1s1 tarafrndan e-irsaliye Yamt1 ile reddedilmesi rniimkUndiir. Ancak rc.:t i lcminin malm tiili scvkindcn (incc yap1lrnas1 gcrckrncktcdir. Malm

      fiili sevkinden sonra gonderilecek ret e-irsaliye Yamtlan hi.iklimsi.iz olup, bu durumda mah ta 1ya11ita 1tt1ra11 taratindan ycni bir c-Trsaliyc diizcnlcmncsi gcrckcccktir.

      c-Trsaliyc uygulamasma dahil olrna imi alan rniikcllctlcr, olu turduklan c-Trsaliyclcrini vc c­ Irsaliye Yamtlamu birbirleriyle ili kili $ekilde, vergi kanunlan ve diger kanuni diizenlemelerin ongonni.i oldugu siireler diihilinde muhafaza ve istenildiginde ibraz etmekle yiikiimliidiir.

       

     5. e-irsaliye Uygulamasma Ge i Zoruululugu

      A ag1da belirtilen miikelleflerin e-1rsaliye uygulamasma dfihil olmalan ve diizenleyecekleri sevk irsaliyelerini bu Tebligin "V.7." ve "VITT." nurnarnh bolOmlerinde belirtilen istisnai durumlar haricinde "e-irsaliye" olarak diizenlemeleri ve uygulama kapsarrundaki mtikelleflerden alacaklan sevk irsaliyelerini de "e-Irsaliye" olarak almalan zorunludur.

      I- Ozel Ttiketim Vergisi Kanununa ekli (I) say1h listedeki mallarm imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle EPDK'dan lisans (bayilik lisans1 dahil) alan mUkelleller.

      1. ()ze] TUketim Vergisi Kammuna ekli ([II) say1h listedeki mallann imal, in a, ithalini ve ana bayi/distribut{ir cklindc pazarlamas1111 gcn,:cklqtircn miikcllcfk-r.

      2. 4/6/1985 tarihli ve 3213 say1h Maden Kanunu kapsammda diizenlenen i letme ruhsat1/sertifikas1 sahipleri ve i$1etme ruhsat1/sertifikas1 sahipleri ile yapt1klan sozle meye istinaden maden iiretim faaliyetinde bulunan gen ek ve tiizel ki i miikellefler.

      4-4/4/2001 tarihli ve 4634 say1h Seker Kanununun 2 nci maddesinin (e) bendinde tarnmma yer verilen ekerin (Beyaz .;eker (standart, rafine kiip ve kristal §'eke, , yart beyaz .;eker, rafine

      .;eker, ham .;eker ve kahverengi ,'jeker olarak sm1flandmlan, pancar veya kam1.;tan iiretilen kristallendirilmi,J sakaroz ile ni.;asta kokenli izoglukoz, likid ya da kurutulmu,y halde glukoz

      !JUrubu, sakaroz veya invert }'eker veya her ikisinin kart ·1m1mn suda r;oziinmesinden meydana gelen ,;eker r;ozeltisi ve invert :jeker ,;urubu ile iniilin :JUrubu) imalini ger9ekle tiren mi.ikellefler.

      1. e-Fatura uygulamasma kay1th olan mi.ikelleflerden demir ve 9elik (GTiP 72) ile demir veya 9elikten e yalann (GTIP 73) imali, ithali veya ihrac1 faaliyetinde bulunan miikellefler.

      2. Tanm ve Orman Bakanhgmca gi.ibre iiretim ve tiiketiminin kay1t altma almmasma yonelik olu$turulan Gtibre Takip Sistemi'ne kay1th kullamc1lar.

      3. e-Patura uygulamasma kay1th olan ve 2018 veya muteakip hesap donemleri brtit sat!$ has1lat1 (veya sat15lan ile gayrisafi i5 has1latJ) 25 Milyon TL ve tizeri olan miikellefler.

      4. 11/3/2010 tarihli ve 5957 say11I Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve lalep Derinligi Rulunan Digcr Mallarm Ticarctinin DUzcnlcnrncsi Hakkmda Kanun hiikUrnlcrinc g{irc komisyoncu veya tiiccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle i5tigal eden miikellefler.

      5. Ba5kanhk, yap1lan analiz veya inceleme 9ah malan neticesinde riskli ya da vergiye uyum diizeyi dU5Uk oldugu tespit edilen rniikelletleri veya miikellefgruplanm, faaliyet, sektor ve ciro tutanna bagh olmaks1zm, yaz1h bildirim yaprnak ve ge9i5 haz1rhklan i9in en az 3 ay sure vermek suretiyle e-irsaliye uygulamasma ge9me zorunlulugu getirmeye yetkilidir. Kendisine yaz1h bildirim yap1lan mi.ikelleflerin, yaz1h bildirimde belirtilen stireler iyinde e-Irsaliye uygulamasma dfihil olmas1 gerekmekledir. Yaz1h bildirim yap1lan mlikellellerin, yaz1da bclirtilcn siirclcr i9i11dc c-Trsaliyc uygularnasma dahil olrnas1 vc tiirn rnU tcrilcrinc c-Trsaliyc dtizenlemeleri gerekmektedir. I3u zorunluluga uymayan mi.ikellefler hakkmda Kanunda fingcirU!en hUklimler uygulamr.

     6. e-irsaliye lJygulamasma Ge i Siiresi

      Bu Tebligin "IV.3.5." nurnarah biillimlinde belirtilen rnlikellellerin, e-irsaliye uygularnasma ili kin ba vurulanm ve fiili ge9i hazlfhklanm 1/7/2020 tarihine kadar tamamlayarak (I 1/3/2010 tarihli ve 5957 say1h Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinligi Bulunan Diger Mallann Ticarelinin Dlizenlenrnesi Hakkmda Kanun hliklirnlerine giire komisyoncu veya tuccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle i tigal eden mukellefler 1/1/2020 tarihine kadar) e­ irsaliye uygulamasma ge9meleri ve bu tarihten itibaren duzenleyecekleri sevk irsaliyelerini bu Tebligin "V.7." ve "Vlll." numarah bolumlerinde belirtilen istisnai durumlar haricinde, e­ irsaliye olarak duzenlemeleri ve kay1th kullamc1lardan e-irsaliye olarak almalan zorunludur.

      1/1/2020 tarihindcn itibarcn Ozcl Tilkctirn Vcrgisi Kanununa ckli (T) say1h listcdcki rnallarrn imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle EPDK'dan lisans alanlar, Ozel Tuketim Vergisi Kanununa ekli (Hi) say11! listedeki mallan irnal, in a veya ithal edenler, maden ruhsat veya sertilikas1 alanlar, eker imalini ger9ekle lirenler, demir, 9elik lirlinlerinin irnal, ithal veya ihracnu ger9ekle tirenler, Gubre Takip Sistemine dahil olanlar, Hal Kay1t Sistemi kapsammdaki sebze ve meyvelerin toptan ticaretini yapmaya ba layanlar i9in, e-irsaliye uygulamasma ge9me zorunlulugu, soz konusu i lemlerinin ger9ekle tirildigi ay1 izleyen dorduncil aym ba mdan itibaren ba layacaktir.

       

      TV.3.7. Ceza Uygulamas1

      Zorunluluk gctirildigi haldc c-Trsaliyc uygularnasrna slircsi i9indc gc9rncyc11 rnilkcllctlcr ilc e-irsaliye eklinde diizenlenmesi gereken sevk irsaliyesini, bu Tebligin "V.7." ve "VIII." nurnarah bolumlerinde belirtilen istisnai durumlar haricinde e-irsaliye olarak diizenlemeyen ve alrnayan (rnatbu kag1t sevk irsaliyesi olarak dUzenleyenler ve alanlar dahil) mUkelletler (232 nci maddenin birinci fikrasmrn ila 5 numarah bentlerinde say1lanlar) hakkmda Kanununda ongorulen cezai hiikUmler uygulamr.

    3. e-Serbest M.eslek M.akbuzu Uygulamas1 TV.4.1. Gene) Olarak

     Serbest meslek erbaplan tarafmdan mesleki faaliyetlerine ili kin tahsilatlan i9in duzenlenen serbest meslek makbuzunun elektronik ortamda dtizenlenebilmesi amac1yla, Kanunun 236 nc1 maddesine gore hali hazlfda kag1t ortamda dtizenlenmekte olan "serbest meslek makbuzu"nun, elektronik beige olarak duzenlenmesi, muhatabmm talebi dogrultusunda elektronik ortamda vcya kag1t olarak ilctilcbilmcsi, clcktronik ortarnda muhafaza vc ibraz cdilcbilmcsi vc Ba kanhga elektronik ortamda iletilmesi veya raporlanabilmesine ili kin dtizenlemeler bu bolumi.in konusunu olu turmaktad1r.

     Bu Tebligde dUzenlenen e-Serbest Meslek Makbuzu, yeni bir beige ti.irli olmay1p, kag1t ortarndaki "Serbest Meslek Makbuzu" ile ayrn hukuki niteliklere sahiptir.

      

       1. e-Serhest Meslek Makhuzu llygulamasma Dahil Olma

        e-Serbest Meslek Makhuzu uygularnasma dahil olacak mlikellellerin;

        1. Bu Tebligde a91klanan usu! ve esaslara uygun olarak, e-Serbest Meslek Makbuzu dLizcnlcycbilmc vc ilctcbilmc konusunda gcrckli haz1rhklanrn tarnamlam1 olmas1,

        2. Bu Tebligin "V.l." numarah boliimiinde belirtilen uygulamadan yararlanma yontemleri ve ba vuru csaslarma uygun ckildc c-Scrbcst Mesick Makbuzu uygulamasrna dahil olmak ii;in gerekli ba$VUfll)'ll yapmas1,

        gerekmektedir.

         

       2. e-Serbest Meslek Makbuzunda Bulunmas1 Gereken Bilgiler

        e-Serbest Meslek Makbuzunda a ag1da yer alan bilgilerin bulunmas1 zorunludur:

        1. Serbest meslek erbabmm; ad1, soyad1, vergi dairesi, VKN veya TCKN'si, adresi.

        2. Mii terinin ad1, soyad1 veya unvam, adresi, vergi miikellefi ise vergi dairesi, VKN veya TCKN'si.

        3. Belgenin diizenlemne tarihi ile saat ve dakika olarak diizenlenme zamam ve beige numaras1.

         i;) Alman paranm miktan (varsa vergi tevkifatI tutarlan ve katma deger vergisi tutarlan aynnt1h olarak gfisterilecek ekilde).

        4. Ba kanhk sislemlerinden eleklronik ortarnda sorgulanrnas1, dogrulanrnas1 ve goriintiilenmesine imkan vermek Uzere, Ba$kanhk tarafmdan bilgi ii;erigi belirlenen karekod veya barkod (Ba$kanhk tarafmdan ebelge.gib.gov.tr adresinden yap1lan duyuruda belirtilecek tarihten itibaren).

        Ba kanhk, ihtiya9 duyulmas1 halinde soz konusu bilgilere ilave bilgilerin de e-Serbest Meslek Makbuzunda bulunmas1111 mUkelleflere gerekli duyurulan ebelge.gib.gov.tr adresinde yaparak istcycbilir.

        MUkelletler e-Serbest Meslek Makbuzu Uzerindeki zorunlu bilgilere ilave olarak ihtiya9lan dogrultusunda farkh bilgilere de yer verebileceklerdir.

         

       3. e-Serbest Meslek Makbuzu lJygulamasma Ge9i Zorunlulugu

        Vergiden muafolmayan serbest meslek erbaplarmm bu Tebligin "IV.4.5." numarah boliirniinde belirtilen siirelerde e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasma dahil olmas1 ve belirtilen tarihlerden itibaren serbest meslek makbuzlanm "e-Serbest Meslek Makbuzu" olarak dlizcnlcrnclcri zorunludur.

         

       4. e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulamasma Ge9i Siiresi

        Serbest rneslek erbaplanndan;

        1. 1/2/2020 tarihi itibanyla faaliyetine devam etmekte olanlarm 1/6/2020 tarihine,

        2. 1/2/2020 tarihinden (bu tarih dahil) itibaren faaliyetine ba layacak olanlarm ise i e ba ladlklan ay1 izleyen 3 iincii aym sonuna,

        kadar e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasrna dahil olmalan ve bu tarihlerden itibaren bu Tebligin "V.7." ve "VIII." numarah boliimlerinde belirtilen istisnai durumlar haricinde, e­ Serhesl Meslek Makhuzu dUzenlerneleri zorunludur.

       5. Ceza llygulamas1

     Zorunluluk gelirildigi ],aide e- Serhest Meslek Makhuzu uygularnasma sliresi i9inde ge9rneyen mUkellefler ile e-Serbest Meslek Makbuzu eklinde dUzenlenmesi gereken Serbest Meslek Makbuzunu, bu Tebligin "V.7." ve "VIII." numaralt bolumlerinde belirtilen istisnai durumlar haricinde e-Serbest Meslek Makhuzu olarak dlizenlerneyen ve almayan (rnalhu kag1l Serbest Meslek Makbuzu olarak dUzenleyenler ve alanlar dahil) mUkellefler (232 nci maddenin birinci f1krasmm 1 ila 5 numaralt bentlerinde say1lanlar) hakkmda Kanununda ◊ng◊rlilen cezai hukumler uygulamr.

      

    4. e-Miistahsil Makhuzu Uygulamas1

      

     1. Gcncl Olarak

      Ger9ek usulde vergiye tabi olmayan 9ift9ilerden ma! satm almmasmda fatura yerine ge9en ticari bir vesika olarak kullamlmakta olan mlistahsil makbuzunun, elektronik ortamda dtizenlenebilmesi amac1yla, Kanunun 235 inci rnaddesine g◊re hali harnda kag1t ortarnda dlizenlenmekte olan "mUstahsil rnakbuzu"nun , elektronik beige olarak dUzenlenrnesi ile kag1t ve elektronik ortamda rnuhafaza ve ibraz edilmesi ve Ba kanhga elektronik ortamda iktilrncsinc vcya raporlanabilrncsinc ili kin dlizcnlcrnclcr bu boltirnUn konusunu olu turmaktad1r.

      Bu Tebligde dtizenlenen e-Mtistahsil Makbuzu, yeni bir beige tlirii ohnay1p, ka.g1t ortamdaki "Mtistahsil Makbuzu" ile aym hukuki niteliklere sahiptir.

       

     2. e-Miistahsil Makbuzu Uygulamasma Diihil Olma

      e-Mtistahsil Makbuzu uygulamas1 bu Tebligin "IV.5.4." numarah b◊ltimtinde belirtilen rntikellefler d1 mdaki mukellefler i9in zorunlu bir uygulama olmay1p, uygulamaya dahil olrnak isteyen mlikellel1erin;

      1. e-Fatura uygularnasma dahil olmas1,

      2. Bu Tebligde apklanan usu! ve esaslara uygun olarak, e-Mtistahsil Makbuzu dtizenleyebilme ve iletebilme konusunda gerekli hazirhklarm1 tamamlam1 olmas1,

      3. Bu Tcbligin "V.1." nurnarah boliimtindc bclirtilcn uygulamadan yararlanma y◊ntcmlcri vc ba vuru esaslarma uygun ekilde e-Mtistahsil Makbuzu uygulamasma dahil olmak i9in gerekli ba vuruyu yapmas1,

      gerekmektedir.

       

     3. e-Miistahsil Makbuzunda Bulunmas1 Gereken Bilgiler

      e-Miistahsil Makbuzu belgesinde a ag1da yer alan bilgilerin bulunmas1 zorunludur:

      a) Mah satm alan tuccar veya 9ift9inin ad1, soyad1 veya unvam, vergi dairesi, VKN/TCKN'si ve adresi.

      h) Belgenin larihi, saal ve dakika olarak dlizenlenme zamam ve beige numaras1.

      1. Mah satan 9in9inin ad1, soyad1, VKN/TCKN'si ve ikarnetgah adresi.

       9) Satm alman maim cinsi, miktan, bedeli, vergi ve varsa diger kesintiler tutan.

      2. Ba kanhk sistemlerinden elektronik ortamda sorgulanmas1, dogrulanmas1 ve g{irUntLilcnmcsinc irnkan vcm1ck Uzcrc, Ba kanhk taratindan bilgi i9crigi bclirlcncn karckod veya barkod (Ila$kanhk tarafmdan ebelge.gib.gov.tr adresinden yap1lan duyurnda belirtilecek tarihten itibaren).

      Ba kanhk, ihtiya9 duyulmas1 halinde soz konusu bilgilere ilave bilgilerin de e-Miistahsil Makbuzu bclgcsindc bulunrnas1111, mUkcllctlcrc gcrckli duyurulan b_cg c_.EihgQy,,_ti:_adrcsin dc yaparak isteyebilir.

      Mtikellefler e-Mtistahsil Makbuzu tizerindeki zorunlu bilgilere ilave olarak ihtiya9lan dogrultusunda farkh bilgilere de yer verebileceklerdir.

       

     4. c-Mfistahsil Makbuzu Uygulamasma Gci;i Zorunlulugu

      e-fatura uygulamasma ge9mek zorunda olan miikelleflerden faaliyetleri geregi aym zamanda rnnstahsil makbuzu dnzenlernek zorunda olanlar, 11/3/2010 tarihli ve 5957 say1h Sebze ve Mcyvclcr ilc Yctcrli Arz vc Talcp Dcrinligi Bulunan Digcr Mallarm Ticarctinin DUzcnlcnmcsi IIakkmda Kanun hiikiimlerine gore komisyoncu veya Hiccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle i ligal eden rniikelle11er ile Ba kanhk9a kendilerine e-Mnstahsil Makbuzu uygulamasma ge9i zorunlulugu getirilen miikelleflerin bu Tebligin "IV.5.5." numarah bolUmUnde belirtilen tarihten itibaren dtizenleyecekleri miistahsil makbuzlanm "e-Mtistahsil Makbuzu" olarak diizenlemeleri zorunludur.

      Ba kanhk, yap1lan analiz veya inceleme 9ah malan neticesinde risldi ya da vergiye uyum dUzeyi dti Uk oldugu tespit edilen mUkellefleri veya mUkellefgruplanm, faaliyet, sektor ve ciro tutanna bagh olrnaksmn, yaz1h bildirirn yaprnak vc gc9i haz1rhklan i9in en az 3 ay sUrc vennek suretiyle e-Mtistahsil Makbuzu uygulamasma ge9me zorunlulugu getirmeye yetkilidir. Kendisine yaz1h bildirirn yapilan mnkelleflerin, yaz11l bildirimde belirtilen si.ireler i9inde e­ Mi.istahsil Makbuzu uygulamasma dahil olrnas1 gerekrnektedir. Yaz1h bildirim yap1lan mtikelleflerin, yaz1da belirtilen siireler i9inde e-Mtistahsil Makbuzu uygulamasma dahil olmas1 tedarik9ileriden bu kapsamda yapt1g1 alnnlar i9in dtizenleyecekleri mUstahsil makbuzlanm, e­ Mi.istahsil Makbuzu olarak diizenlemeleri gerekmektedir. Bu zorunluluga uymayan mi.ikellefler hakkmda Kanunda ongori.ilen hi.iki.imler uygulan1r.

       

     5. e-Miistahsil Makbuzu Uygulamasma Ge i Siiresi

      c-Miistahsil Makbuzunu dUzcnlcrnc zorunlulugu bulunan rniikcllctk-rin, 1/7/2020 tarihinc kadar (11/3/2010 tarihli ve 5957 say1lt Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinligi Hulunan Diger Mallarm licaretinin Di.izenlenmesi Hakkmda Kanun hiikamlerine gore kornisyoncu veya tiiccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle i tigal eden mUkelletler 1/1/2020 tarihine kadar) (2020 veya mtiteakip y1llarda e-Fatura uygulamasma ge9en ve mUstahsil makbuzu dUzenleme zorunlulugu bulunan mUkellefler e-Fatura uygulamasma ge9i sUresi i9inde) gerekli ba vurulan yaparak e-MUstahsil Makbuzu uygulamasma ge9meleri ve bu tarihten itibaren bu Tebligin "V.7." ve "Vlll." numarah boli.irnlerinde belirtilen istisnai durnmlar haricinde, miistahsil makbuzunu "e-MUstahsil Makbuzu" olarak dUzenlemeleri zonmludur.

       

     6. Ceza lJygulamas1

      Zorunluluk gelirildigi halde e-Miislahsil Makbuzu uygulamasma siiresi i9inde ge9meyen rnUkellefler ile e-MUstahsil Makbuzu eklinde dUzenlenmesi gereken Miistahsil Makbuzunu,

      bu Tebligin "V.7.'' ve "Vlll." numarah bolumlerinde belirtilen istisnai durumlar haricinde e­ MUstahsil Makbuzu olarak dUzcnlcrncycn vc alrnayan (rnatbu kag1t Miistahsil Makbuzu olarak duzenleyenler ve alanlar dahil) mukellefler hakkmda Kanununda ongortilen cezai hukiimler uygulamr.

       

    5. e-Gider Pusulas1 Uygulamas1

      

     1. Genel Olarak

      Birinci ve ikinci s1mf lliccarlar, kazanc1 basit usulde tespit edilenler ile defter tutmak mecburiyetinde olan serbest meslek erbab1 ve 9ift<;iler tarafmdan vergiden muaf esnafa; yaptmlan i lcr vcya onlardan satm ahnan crntia ii;in tanzirn cdilcrck i i yapana vcya crntiay1 satana imza ettirilen gider pusulasmm elektronik ortamda dtizenlenebilmesi amac1yla, Kanunun 234 CmcU rnaddesine gi)re ve Bakanhk9a yap1lan diger idari dUzenlerneler uyannca gider pusulas1 ilc tcvsik cdilrncsi uygun gi.irUlcn rnal/hizmct ahrn-sat1111 i lcmlcrindc, hali hazirda kag1t ortamda dtizenlenmekte olan "gider pusulas1"nm, elektronik beige olarak diizenlenmesi, muhatabmm talebi dogrultusunda elektronik ortamda veya kag1t olarak iletilebilmesi, elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilebilrnesi ve Ba kanhga elektronik ortamda iletilmesine veya raporlanabilmesine ili kin diizenlemeler bu bolumtin konusunu olu turmaktad1r.

      Bu Tebligde diizenlenen e-Gider Pusulas1, yeni bir beige llirU olmay1p, kag1t ortamdaki "Gider Pusulas1" ile aym hukuki niteliklere sahiptir.

       

     2. c-Gidcr Pusulas1 Uygulamasma Diihil Olma

      e-Gider Pusulas1 uygularnas1 bu Tebligin "IV.6.4." numarah boliimUnde belirtilen mUkellefler d1 111daki miikellefler i9in zorunlu bir uygularna olmay1p, uygulamaya dahil olmak isteyen milkelleflerin;

      1. e-Fatura uygulamasma dahil olmas1,

      2. Bu Tcbligdc a91klanan usul vc csaslara uygun olarak, c-Gidcr Pusulas1 dUzcnlcycbilrnc vc iletebilme konusunda gerekli haz1rhklan111 tamamlan11 olmas1,

      3. Du Tebligin "V.l." numarah bollimtinde belirtilen uygulamadan yararlanma yontemleri ve ba vuru esaslanna uygun ekilde e-Gider Pusulas1 uygulamasma dahil olmak i9in gerekli ba vuruyu yapmas1,

      gerekmektedir.

       

     3. e-Gider Pusulasmda Bulunmas1 Gereken Bilgiler

      e-Gider Pusulas1 belgesinde a ag1da yer alan bilgilerin bulunmas1 zorunludur:

      1. Ahcmm (i i yaptJran, erntiay1 satm alan, belgeyi dUzenleyen) ad1, soyad1 veya unvam, vergi daircsi, TCKN/VKN'si vc adrcsi.

      2. BclgL11in tarihi, saat vc dakika olarak dUzcnlcnmc zamarn vc beige numaras1.

      3. Sat1c111111 (i i yapan, cmtiay1 satan, bclgcnin dUzcnlcndigi muhatap) ad1, soyad1, TCKN/VKN'si ve ikametgah adresi.

       9) i in mahiyeti, i iicreti, emtianm cins ve nev'i, miktan, bedeli, vergi ve varsa diger kesintiler tutan.

      4. Ba kanhk sistcmlcrindcn clcktronik ortamda sorgulanmas1, dogrulanmas1 vc goriintiilenmesine imkan vennek Uzere, Ba kanhk tarafmdan bilgi i9erigi belirlenen karekod veya barkod (Ba kanhk tarafmdan ebelge.gib.gov.tr adresinden yap1lan duyuruda belirtilecek tarihtcn itibarcn).

      Ba kanhk, ihtiya9 duyulmas1 halinde soz konusu bilgilere ilave bilgilerin de e-Gider Pusulas1 belgesinde bulunmasm1, mlikelleflere gerekli duyurulan ebe[_ge gib.gov.tr adresinde yaparak isteyebilir.

      Miikellefler e-Gider Pusulas1 iizerindeki zorunlu bilgilere ilave olarak ihtiya9lan dogrultusunda farkl! bilgilere de yer verebileceklerdir.

       

     4. e-Gider Pusulas1 Uygulamasma Gec;i Zorunlulugu

      Ba kanhk, yap1lan analiz veya inceleme 9ah malan nelicesinde riskli ya da vergiye uyum dlizcyi dU Uk oldugu tcspit cdilcn miikcllctlcri vcya mUkcllcf gruplanrn faaliyct, sckWr vc ciro tutanna bagh olmaks1zm, yaz1h bildirirn yapmak ve ge9i hamhklar1 i9in en az 3 ay sure vermek suretiyle e-Gider Pusulas1 uygulamasma ge9me zorunlulugu getirmeye yetkilidir. Kendisine yaz11I bildirim yap1lan miikelletlerin, yaz1h bildirimde belirtilen sUreler i9inde e­ Gider Pusulas1 uygulamasma dahil olmas1 gerekrnektedir. Yaz1h bildirim yap1lan miikelleflerin, yaz1da belirtilen siireler i9inde e-Gider Pusulas1 uygulamasma dahil olmas1 ve diizenleyeeegi gider pusulalanm, e-Gider Pusulas1 olarak dlizenlemeleri gerekmektedir. Bu zorunluluga uymayan mlikcllctlcr hakkmda Kanunda ongorlilcn hiikiimlcr uygularnr.

       

     5. e-Gider Pusulas1 Uygulamasma Gec;i Siiresi

      Ba kanhk tarafmdan e-Gider Pusulas1 uygularnasma zorunlu olarak dahil olacag1 belirlenen mUkelleflerin, Ba kanhk tarafmdan belirtilen slire i9inde e-Gider Pusulas1 uygulamasma dahil olmalan ve bu tarihten itibaren bu Tebligin "V.7." ve "Vlll." numarah boliirnlerinde belirtilen istisnai dururnlar haricinde, gider pusulas1111 e-Gider Pusulas1 olarak diizenlemeleri zorunludur.

     6. Ceza Uygulamas1

      Zorunluluk gctirildigi haldc c-Gidcr Pusulas1 uygulamasrna sUrcsi ii,:indc gcymcycn miikcllctlcr ile e-Gider Pusulas1 eklinde diizenlenmesi gereken Gider Pusulasuu, bu Tebligin "V.7.'' ve "Vlll." numarah bohimlerinde belirtilen istisnai durumlar haricinde e-Gider Pusulas1 olarak dlizenkmeyen ve alrnayan (rnatbu kag1t Gider Pusulas1 olarak dlizenkyenkr ve alanlar dahil) miikellefler (232 nci maddenin birinci fikras1mn 1 ila 5 numarah bentlerinde say1lanlar) hakkmda Kanununda ongoriilen cezai hiikUmler uygulamr.

       

    6. e-Bilet Uygulamas1

      

     1. Genel Olarak

      Kag1t ortarnda dUzenlenmekte olan biletler (kara, deniz ve hava yolu yolcu biletleri ile sinema, tiyatro, spor mtisabakas1 vb. etkinliklere ait biletler gibi) ile yolcu listelerinin elektronik ortamda diizenlenebilmesi, muhatabma talebi dogrultusunda elektronik ortamda veya kag1t olarak iletilebilmesi, elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilebilmesi ve Ba kanhga

      elektronik ortamda iletilmesine veya raporlanabilmesine ili kin dtizenlemeler bu bolumun konusunu olu tulll1aktad1r.

      Bu Tcbligdc dUzcnlcncn c-Bilct bclgclcri, ycni bir bclgc tilrU olmay1p, kiig1t ortamdaki "Bilct" belgeleri ile aym hukuki niteliklere sahiptir.

       

     2. e-Bilet Uygulamasma Dahil Olma

      e-Bilet uygulamasma dahil olrnak isteyen rnUkelleflerin;

      1. e-Fatura uygularnasma dahil olmas1 (TUrkiye' de tam mUkellef olmayan hava yolu finnalan hari :),

      2. Ru Tebligde a91klanan usul ve esaslara uygun olarak, e-Rilet dtizenleyebilrne ve iletebilrne konusunda gerekli hazirhklarnu tamamlam1 olmas1,

      3. I3u Tebligin "V.l." numaral! boh:imunde belirtilen uygulamadan yararlanma yontemleri ve ba vuru esaslanna uygun ekilde e-Bilet Uygulamasma dahil olmak i9in gerekli ba vuruyu yapmas1,

      gerekmektedir.

       

     3. e-Bilet Uygulamalan

       

      IV.7.3.l. Kara ve Deniz Yolu ile ehirleraras1 veya lJluslararas1 Yolcu Ta 1mac1hg1 i i ile i tigal Eden Miikelleflerin Elektronik Ortamda Bilet ve Yolcu Listesi Diizenlemeleri

      Kara ve deniz yolu ile ehirleraras1 veya uluslararas1 yolcu ta 1mac1hg1 i i ile i tigal eden mUkelleflerin, elektronik ortamda yolcu ta 1rna bileti ve yolcu listesi dUzenlemeleri, dUzenledikleri e-Biletleri yolcularma talebi dogrultusunda elektronik veya kag1t ortammda iletmeleri ve bu vesikalan elektronik ortarnda muhafaza ve ibraz etmeleri ile Ba kanhga bildirilmelerine ili kin usu! ve esaslar bu boltimtin konusunu olu turrnaktad1r.

       

          1. e-Bilette Bulunmas1 Gereken Bilgiler

           e-Bilet duzenlerne izni alan rnukelleflerin diizenleyecekleri e-biletlerde en az a ag1da yer alan bilgilcrin bulunmas1 zorun ludur:

           1. Dtizenleyenin ad1-soyad1/unvam, adresi, bagh oldugu vergi dairesi, VKN/TCKJ\/'si.

           2. Yolcunun ad1-soyad1, VKN/TCKN'si.

           3. e-Bilet nurnaras1.

            9) Duzenlenme tarihi.

           4. Seyahat tarihi.

           5. Odeme tarihi.

           6. Odeme tiirii (nakit/kredi kartl/banka kartl/havale gibi).

           7. Tutar.

           1. Katma deger vergisi.

           2. Varsa bilet bedelini gider gosterecek veya indirim konusu yapacak olan mlikellefin ad1- soyad1iunvarn, VKN/TCKN'si.

           1) Ba kanhk sistcmlcrindcn clcktronik ortamda sorgulanmas1, dogrulanmas1 vc gorlintulenmesine imkan vermek lizere, Ba kanhk tarafmdan bilgi i9erigi belirlenen karekod veya barkod (Ba kanhk tarafmdan ebelge.gib.gov.tr adresinden yap1lan duyuruda belirtilecek tarihtcn itibarcn).

           MUkellefler e-Bilet Uzerinde zorunlu bilgilere ilave olarak ihtiya9lan dogrultusunda farkh bilgilere de yer verebileceklerdir.

            

          2. Elektronik Yolcu Listesinde Bulunmas1 Gereken Bilgiler

      Elektronik yolcu listesinde en az a ag1da yer alan bilgilerin bulunmas1 zorunludur:

      1. Yolcu listesini diizenleyen i letmenin ad1-soyad1/unvam, adresi, bagh oldugu vergi dairesi,

       VKN/TCKN 'si.

      2. Ta 1tm plakas1.

      3. Sefer tarihi.

       9) Hareket saati.

      4. Sefer numaras1.

      5. e-Bilet numaralar1.

      6. Yolcunun ad1-soyad1, VKN/TCKN'si.

      7. Yolcu say1s1.

      g) Kamm deger vergisi dahil toplam bilet bedeli.

      Uluslararas1 seyahat eden ki ilerin ad, soyad1, TCKN veya pasaport numarasmm yolcu listelerine yaz1lrnas1 zorunludur.

      Aynca varsa ta 1t1 i leten rniikellefin ad1-soyad1/unvarn, adresi, vergi dairesi, VKN/TCKN, komisyon tutan ve katma deger vergisi tutan bilgilerinin de yer almas1 gerekmektedir.

      Mlikellefler e-Yolcu Listesinde zorunlu bilgilere ilave olarak ihtiya9lan dogmltusunda farkh bilgilere de yer verebileceklerdir.

       

         1. Hava Yolu ile Yurt ii;i veya Yurt 01 1 Yolcu Ta 1mac1hg1 i i ile i tigal Eden Miikelleflerin e-Bilet Diizenlemesi

          Rava yolu ile yurt i9i veya yurt d1 1 yolcu ta 1111ac1hg1 i i ile i tigal eden rnUkelletlerin, e-Bilet diizenlemeleri, diizenledikleri e-Biletleri muhatabma elektronik veya kag1t ortarnda iletmeleri, bu belgeleri elektronik ortamda muhafaza ve ibraz etrneleri ile Ba kanhga elektronik ortamda bildirilmelerine ili kin usu! ve esaslar bu bollimlin konusunu olu turmaktad1r.

          Tiirkiye'de faaliyette bulunan dar mlikellef hava yolu firmalannm, sadece T1irkiye'de elde edilmi say1lan has1latlanm i9eren biletleri bu Teblig kapsarnmdad1r.

          IATA liyesi olrnayan hava yolu linnalan da islerneleri halinde e-Bilel uygulamasmdan yararlanabilecektir.

          Belirtilen artlan ta 1yan e-Biletler, tutanna bak1lmaks1zm fatura yerine ge9en beige olarak kabul edilecektir.

          e-Bilet diizenleme izni alan miikellefler, bagaj iicreti, cezalar, iicret iadesi ve benzeri i lemleri ic,:in de c-Bilct diizcnlcycccklcrdir.

           

          1V.7.3.2.1. Hava Yolu c-Bilctinclc Bulunmas1 Gcrckcn Bilgilcr

          e-Bilet diizenleme izni alan hava yolu firmalanmn diizenleyecekleri e-Biletlerde, en az a ag1da yer alan bilgilerin bulunmas1 zorunludur:

          1. Hava yolu firmasmm unvam.

          2. Yolcunun ad1-soyad1, TCKN (veya Pasaport No'su).

          3. Beige 11umaras1.

           9) Diizenlemne tarihi.

          4. Yap1lan hizmetin nevi ve tutar1.

          5. Odeme tiirU (nakit/kredi kartJ/banka kart1/havale/promosyon ve benzeri).

          6. Ba kanhk sistemlerinden elektronik ortamda sorgulanmas1, dogrulanmas1 ve goriintulenmesine imkan vermek Uzere, Ba5kanhk tarafmdan bilgi i9erigi belirlenen karekod veya barkod (Ba kanhk tarafindan ebelge.gib.gov.tr adresinden yap1lan duyuruda belirtilecek tarihten itibaren).

          Miikellefler e-Bilet i.izerinde zomnlu bilgilere ilave olarak ihtiya9lan dogmltusunda farkh bilgilere de yer verebileceklerdir.

           

              1. Havayolu Elektronik Bilet Beclelinin Gicler Kaycledilmesi ve Diizenlenecek e-Biletlerde Katma Deger Vergisi Uygulamas1

                

               1. Hava Yolu Firmalan Tarafrndan Yaptlan SatI lar

                Hava yolu firmalan tarafmdan yap1lan satJ larda yolcu bilgilerinin kaydedildigi a amada yolcu tarafmdan talep edilmesi halinde, yolcu bilgilerine ilaveten hesabma yolculuk yapt1klan miikellefin ad1-soyad1/unvam ve VKN/TCK.N bilgileri de e-Bilet iizerinde gosterilecektir.

                Hava yolu firmalanmn ube, 9agn merkezleri ve internet siteleri arac1hg1yla sat1 1 yap1lan bilctlcr i9i11 de yukanda izah cdildigi ckildc i lcrn yap1lacakt1r.

                 

               2. Acenteler Arac1hg1yla Yapilan Sati lar

                e-Biletin TUrkiye'de milkellefiyeti bulunan acenteler tarafmdan diizenlenmesi durumunda soz konusu acenteler, e-Bilet Uzerinde yolcu bilgilerine ilave olarak kendilerine ait miikellefiyet bilgilerine ya da TATA nezdinde kendileri i9in olu turulmu bilgilere de yer vererek yolcuya e-Bilet muhteviyat1m da i9eren bir fatura diizenleyeceklerdir. Bu fatura iizerinde yolcu bilgilerine ilaveten yolcu larafindan talep edilrnesi halinde hesabma yolculuk yap1lan mUkellef bilgilerine de yer verilecektir.

                Acente tarafmdan diizenlenen ve e-Bilet muhteviyahm da i9eren fatura, yolcu veya hesabma yolculuk yap1lan miikellef tarafmdan; iizerinde acente bilgilerini de ihtiva eden e-Ililet ise acenle laralindan gider/indirim konusu yap1labileceklir.

               3. e-Bilet Bedelinin Gider Kaydedilmesi

                IIava yolu firmalannca duzenlenen e-Ililetler, I3a$kanhki;a kendilerine izin verilen iletim 5ekline uygun olarak muhalaplan larafindan muhafaza ve ibraz edilmesi halinde, Kamm hiikumlerine gore tevsik edici beige olarak kabul edilecektir.

                Muhatab1 tarafmdan gider gosterilecek veya indirime konu edilecek e-Biletin, yasal saklama suresince bu Tebligin "V.5.7." numarah boltimunde apklanan teslim ekline uygun olarak muhafaza ve ibraz edilmesi gerekmektedir.

                Elektronik iletim izni alan hava yolu firmalarmca dtizenlenen e-Biletin kiig1t 91kt1s1 da elektronik ortamdaki aslma uygun olmak ko uluyla, Kanun hOktimlerine gore tevsik edici beige olarak kullarnlabilecektir. Bu durumda soz konusu e-Bilet 91kt1sm111 aynca imzalanmasma veya ka e/damga tatbik edilmesine gerek bulunmamaktad1r.

                 

               4. Diizenlenecek e-Biletlerde Katma Deger Vergisi llygulamas1

          IIava yolu firmalan, katma deger vergisine tabi olan i lemleri ii;in bilette yer alan tutardan matraha diihil olmayan unsurlan ayn t1rd1ktan soma ii; yuzde yoluyla katrna deger vergisi hesaplay1p beyan edeceklerdir.

          Rava yolu ta 1mac1!Jg1 hizmetinden yararlanan mukellefler ise, Katma Deger Vergisi Kanununun 29 ve mtiteakip maddelerinde duzenlenen vergi indirimine ili kin htiktimlere bagh kalmak art1yla, bu maddede belirtilen ekilde hesaplanan katma deger vergisini indirim konusu yapabileceklerdir.

          Katrna Deger Vergisi Kanunu hiiktimleri 9er9evesinde katma deger vergisinden istisna olan yurt d1 1 ta 1malara ait c-Bilctlcrdc katma dcgcr vcrgisi hcsaplanmayacakt1r.

           

         2. Sinema, Tiyatro, Konser, Spor Miisabakas1 ve Benzeri Etkinlikler i.;in Bilet Diizenleyen Miikelleflerin e-Bilet Diizenlemeleri

           

          Sinema, tiyatro, konser, spor mtisabakas1 ve benzeri etkinlikler ii;in bilet dtizenleyen m1ikellet1erin e-Bilet diizenlemeleri, duzenledikleri e-Biletleri elektronik veya kiig1t ortamda rnuhatabma iletrneleri ile e-Biletleri elektronik ortamda muhafaza ve ibraz etmelerine ili kin usu! ve esaslar bu bfilnmnn konusunu olu tunnaktad1r.

           

          1. Etkinlik e-Biletinde Bulunmas1 Gereken Bilgiler

           e-Bilet dilzenleme izni alan milkelleflerin dUzenleyecekleri etkinliklere ili kin e-Biletlerde en az a ag1da yer alan bilgilerin bulunmas1 zorunludur:

           1. Bileti dilzenleyenin ad1-soyad1/unvam, bagh oldugu vergi dairesi, VKN/TCKN'si.

           2. Beige numaras1 ve dnzenlenme tarihi.

           3. Etkinlik tarihi ve saati.

            9) Etkinligin ad1.

           4. Elkinligin yeri (il, il9e ve belediye olarak).

           5. Koltuk no.

           6. Yap1lan hizmetin nevi ve tutan.

           7. Odeme ekli (nakit, kredi kart1, eft, havale, promosyon, bedelsiz ve benzeri).

           g) Ba kanltk sistemlerinden elektronik ortamda sorgulanmas1, dogrnlanmas1 ve gtiri.intLilcnrncsinc irnkan vcm1ck i.izcrc, Ba kanhk taratindan bilgi ii,:crigi bclirlcncn karckod veya barkod (Ba kanhk tarafmdan ebelge.gib.gov.tr adresinden yap1lan duyurnda belirtilecek tarihten itibaren).

           Bu Tebligde yaptlan belirlemeler d15mda e-Bilette vergi kanunlan ile diger mevzuat hi.iki.imleri uyannca da bulunmas1 zorunlu tutulan bilgiler yer alacaktlf. Mi.ikellefler e-Bilet i.izerinde zorunlu bilgilere ilave olarak ihtiya9lan dogrultusunda farkh bilgilere de yer verebileceklerdir.

            

          2. 6222 Say1h Sporda iddet ve Diizensizligin {)nlenmesine Dair Kanun Kapsammda Diizenlenecek Biletler

            

           31/3/2011 tarihli ve 6222 say1h Sporda iddet ve Di.izensizligin Onlenmesine Dair Kammun

           he, inci maddesinin;

            

           (4) numaraltfikrasmda "Futbal dalmda en ust lig ile bir altmdaki ligde seyir alanlarma giri:Ji saglayacak biletler, elektranik sistem iizerinden usu! ve esaslan Hazine ve Maliye Bakanhgmca belirlenen :jekilde elektronik alarak alu:jlurulur. Bi/et satzn almak isteyen ki:jilerle ilgili alarak, iizerinde adz, sayadz, Tiirkiye Cumhuriyeti kimlik numarasz ve fatagrafi a/an bir elektranik kart alu:jturulur. Ki!jinin yabanct a/mast halinde kart iizerinde Tiirkiye Cumhuri;yeti kimlik numaras1 yerine uyrugu aldugu devletin ad1 ile Tiirkiye '.ve giri:j yaptzg1 pasapartun seri numarast kaydedilir. !Wet satt!jlan ki-1ilere ozgii elektranik kart iizerinden yapilabilir. Spar miisabakalarma, ki[ji ancak adma diizenlenen eleklranik kart ile izleyici alarak girebilir. Spar miisabakasma izleyici alarak girecek kiJilerin kantraliinii ev sahibi kuliip yapmakla yiikumliidiir. Bu yiikiimliiliik ev sahibi almayan musabakalarda, miisabakaya katllan her iki kuliip; milli miisabakalarda ise, ilgili federasyan tarafindan yerine getirilir. ",

            

           (6) numarah fikrasmda "Futbal dalmda en iist fig ile bir altmdaki ligde bulunan kuliipler, dordiincu ve bq·inci _{tkralardaki sistemle ilgili teknik danammlart kendi kullanunmdaki miisahaka ve seyir alanlannda kunnakla yukiimliidiir. Aynz yiikiimliiliikler haskethal, vafeyhaf ve hentbal dallanndaki en iist ligde bulunan kuliiplerin kendi kullammmdaki miisabaka ve seyir alanlart baktmmdan da gererlidir: ancak bu spar dallannda dordiincii _[tkrada ongoriilen elektronik kart ve elektranik bilete ili, kin hiikiimlerin uygulanmaszna ilgilifederasyanun gorii!jii almarak Bakanhk tarajindan; en iist iki fittbal ligi d1Jmdaki liglerde ise Tiirkiye Futbal Federasyanu tarafindan karar verilir. ",

            

           11 inci fikrasmda: Dordiincii fikrada belirtilen elektronik kart uygulamas1 ile ilgili alarak;

           1. Bi/et arganizasyanu ve seyircilerin miisabaka alanlanna girt ve r;1kt:jma ili kin kantraf ve denetim yetkisi federasyanlara ait afup federasyanfar bu amar;la hiinyelerinde merkezi kantrol sistemi aht-1turur. Elektranik kart alu$furulmak amactyla a!tnacak kiJisel bilgiler federmyon biinyesinde o!u!jturulan merkezi veri tabamnda tutulur. Bu veri tabam Hazine ve Mal(ve Rakanllgi ve ir;tJleri Bakanllg1 eriJimine ar;1k11r.

           2. Elektranik kart ile elektranik kart kapsanunda satl[jl gerr;ekleJtirilecek biletlerin basun, safl:; ve dag1t1mma ili:;kin yerel uygulamalar kuliipler tarafindan, sistem iizerinden merkezi

            safl, larz ise ilgilifederasyanlar tarafindan gerc;ekle:jtirilir. (Fk ciimle 4/7/2019-7182/3 md.) Spar miisabakalan i<;in ilgilifederasyan, spar kuliipleri ve yetkili diger kiJiler tarafindan uygun goriilen yerler ve gorev/i!er d1 'Jl1da, her ne suretle alursa a/sun bi/et satz!jz yapt!amaz.

             

           3. (Ek ciimleler 4/7/2019-7182/3 md.) jfgilifederasyonlar elektranik kart almak amac1yla verilen bilgileri, bu Kanun kapsammdaki faaliyet alamyla snurh olarak kulilpler adzna paylaJabilir. Payia!j!lan bilgiler 24/3/20 I6 tarihli ve 6698 saytl1 Ki!jisel Verilerin Karunmasi Kanununa aykm olarak iJlenemez ve kullanzlamaz. (iptal ciimle Anayasa 1Hahkemesi'nin 12/11/2015 tarihli ve E. 2014/196, K. 2015/103 sayilz Karan ile.) Merkezi pazarlama ve bilet satl:jzndan elde edilecek gelirler kuliiplere ait a/up federasyon ya da yetki verdigi iil;iincii ki:jiler nezdinde oluJacak bu gelirler kamu kurum ve kuruluJlara i!i!jkin alacaklar ile kuliiplerle bankalar arasmda yapt!an yeniden yap1lanma i ·lemleri kapsamzndaki tiim banka alacaklarz hari<; almak iizere haczedilemez, devir ve temlik edilemez. Federasyanlar bu fikra kapsammda belirtilen yetkilerini k1smen veya tamamen ii<;iinca kiJilere devredebilir ve teknik hizmet satm alabilir."

            

           hi.iklimlerine yer verilmi tir.

            

           Bu hi.ikiimler 9er9evesinde; gerek federasyonlar gerekse de yetki devredilen kurumlann spor mnsabakalanna giri$ kar$11Igmda tevsik edici belge olarak bilet di.izenlemeleri halinde, bu Teblig hi.iki.imlerinden yararlanmak i9in ba vurulmu olmast ko uluyla soz konusu biletler de c-Rilct olarak diizcnlcncbilcccktir. /\ncak spor rniisabakalanna giri:;; kar:;;1hgmda, e_izcl mevzuatlan geregi bilet d1 mda tevsik edici ba$ka bir belgenin (banka dekontu vb.), elektronik ortamda bu Tebligde ongoriilen usul ve esaslar 9er9evesinde di.izenlenmesi ve soz konusu belgede bu Tebligin "IV.7.3.3.1." numarah boliimiinde belirtilen etkinlik e-Biletinde bulunmas1 gereken bilgilerin tamamma yer verilmesi durumunda, dUzenlenen bu beige e-Bilet olarak kabul edilecektir. Bu durumda ilgili kurumlarca Ba$kanhga sadece bu Tebligin "V.8." numarah boliimiinde belirtilen ekilde raporlama yap1lacakt1r.

           Ba$kanhk, bu boli.im kapsammda diizenlenen spor mi.isabakalanna ait e-Biletlere ili$kin olarak federasyon veya federasyonun yetkili k1ld1g1 kurulu i9in, e-Bilet ve raporlannm i9erigi, format!, belge standard1 ve raporlama zamamna ili kin olarak farkh usul ve esaslar belirlemeye yetkilidir.

            

          3. e-Bilette Eglence Vergisi

      Mi.ikellefler tarafmdan yerli ve yabanc1 film gosterimlerine ait eglence vergisi 1/7/2020 tarihinden itibaren, ayhk doneme ili$kin e-Bilet Raporu Ozeti ve YN OKC'den almacak e-Bilet Ililgi ri$lerine ili$kin bilgileri gosteren Ayhk Sat!$ Raporu dikkate almarak hesaplanacak ve en ge9 ertesi aym 20 nci gi.ini.i ak$an11na kadar mahallin malmi.idi.irliigii veya muhasebe miidiirliigiine odenecektir. Verginin odendigine dair beige ve o aya ait hasilat1 gosteren e-Bilet Raporu Ozeti ve YN OKC'den alman Ayhk Sat, Raporu, 12/02/2005 tarihli ve 25725 say1h Resmi Gazete'de yay1mlanan Katma Deger Vergisi Mi.ikelleflerinin Odeme Kaydedici Cihazlan Kullanmalan Mecburiyeti Hakkmda Kanunla ilgili Genel Teblig(Seri No:63)'in ekinde Ek-2 olarak yer verilen bilgi formu ekinde, odemenin yap1ld1g1 aym sonuna kadar ilgili belediyeye verileceklir.

      e-Bilet ve YN OKC'den diizenlenecek e-Bilet Bilgi Fi lerinde 2464 say1h Kanununun 21 inci rnaddesi ile gelirilen "helediyeler tarafindan ozel damga kanulmasz :Jartt" aranrnayacakllf. Bahse konu biletle girilen eglence yerlerini i leten mi.ikellefler giri biletlerini yukanda

      belirtilen $ekilde e-Bilet olarak duzenleyecek ve bu e-Biletleri veya e-Bilet Bilgi fi$lerini (bclcdiyc darngas1 olrnaksmn) mll tcrilcrinin talcbi dogrultusunda clcktronik ortarnda ilctmck veya kag1t i;;1kt1sm1 vermeleri ko$uluyla tnti$terilerine ba$kaca mali bir beige vermeyeceklerdir.

      Yerli ve yabanc1 film gosterimleri d1$mda kalan biletle girilen diger etkinlilderde ise; e-Biletlerin numaralanm ve bu biletler Uzerinden hesaplamp odenmesi gereken eglence vcrgisini glistcrcn icmalc, ilgili bclcdiyc taratindan Ozcl darnga konulrnas1 s1rasmda cglcncc vergisinin ilgili belediye veznesine odenmesi ve icmalin bir omeginin miikellefe verilmesi gerekmektedir. Bu suretle eglence vergisi onceden odenen e-Biletlerden sat1lrnayanlara ait eglence vergisinin iadesi i9in, e-Bilet Raporlan ve e-Bilet Raporu Ozetinin gorUntiilenrnesine olanak saglayan yaz1hmla birlikte elektronik ortamda ilgili belediyelere sunulmas1 gerekir.

       

     4. e-Bilet Uygulamasma Ge1;me Zorunlulugu Getirilen Miikellefler

       

      1. Kara ve Deniz Yolu ile Yolcu Ta 1mac1hg1 Yapan Miikelleflerin e-Bilet Uygulamasrna Gc.;i Zorunlulugu

       8/1/2018 tarilili ve 30295 say1h Resmi Gazete'de yay1mlanan Karayolu Ta$Itna Yonetmeliginde belirtilen ehirleraras1 tarifeli yolcu ta 1mac1hg1 faaliyetiyle i tigal eden Dl yetki belgeli i$1etrneler I /1/2021 tarihine kadar (2021 veya rnuteakip y11larda faaliyetlerine ba layanlar, faaliyete ba lad1g1 ay1 izleyen dordiincu aym ba mdan itibaren) e-Bilet uygulamasma ge9mek, bu tarihten sonra diizenleyecekleri yolcu biletlerini ve yolcu listelerini e-Bilet uygulamas1 kapsammda, e-Bilet ve e-Bilet Yolcu Listesi olarak diizenlemek zomndad1rlar.

        

      2. Sinema i Ietmelerinin e-Bilet ve Yeni Nesil OKC Kullanma Zorunlulugu

       Yerli ve yabanc1 film gosteriminde bulunan sinema i$letmeleri, usu! ve esaslan bu Tebligin "IV.7.3.3." numarah bolumunde belirtilen e-Bilet uygulamasma ge9mek, duzenleyecekleri giri biletlerini e-Bilet olarak duzenlemek ve duzenledikleri her e-Bilet belgesindeki bilgileri, Ba$kanhk9a yay1mlanan "Yeni Nesil Odeme Kaydedici Cihazlardan Bilgi Fi$leri Diizcnlcnrncsinc Dair Usul vc Esaslara Tli kin Tcknik K1lavuz"da bclirtilcn ckildc "c-Bilct Ililgi fi$i (Sinema)" olarak kay1t altma almak amac1yla yeni nesil odeme kaydedici cihaz (YN OKC) kullanmak zonmdad1rlar. Diizenlenen her e-Biletin bilgi fi i tanzim edilerek kay1t altma almmas1 amac1yla kullamlacak YN OKC'lcrin, her bir bilct sat1 gi csindc olrna wrunlulugu bulunmay1p, i$letmelerin teknik ve yaz11Im altyap1lannm elvennesi ko$uluyla sinema mekiim bazmda, eglence vergisinin beyan ve odernesinin yap1lacag1 belediye bazmda ya da eglence vergisinin beyan ve odemesinde belediyeler bazmda ayhk satI$ raporlarmm almabilmesi ko$uluyla i letme merkez bilgi i lem lokasyonlarmda ihtiya9 duyulan adette kurulmas1 ve bulundurulmas1 da miimknndUr.

       Yerli ve yabanc1 sinema filmi gosteriminde bulunan sinema i5letmeleri l/7/2020 tarihine kadar (1/7/2020 tarihinden sonra faaliyetlerine ba layanlar, faaliyetlerine ba5lad1klan ay1 izleyen dlirdiincli aym ba ma kadar) bu Tcbligdc bclirtilcn ckildc c-Bilct uygularnasma gc9mck vc dnzenleyecekleri giri$ biletlerini e-Ililet olarak duzenlemek zorundadlflar.

       Dlizenlenen e-I3ilet, e-I3ilet Raporu ve Rapor Ozeti, YN OKC'den diizenlenen e-I3ilet Ililgi fi$i ve Ayhk Sat1 Raporn Kanumrn deller ve belgelerin muhafaza ve ibraz mecburiyetine ili kin hiiki.imlcri uyannca sincrna i lctrncc;ilcri taratindan rnuhafaza slircsi boyunca clcktronik

       ortamda muhafaza edilecek ve ilgili kurum ve kurulu lar tarafmdan talep edilmesi halinde clcktronik vcya kag1t ortarnda ibraz cdilcccktir.

        

       TV.7.5. Ceza Uygulamas1

       Zorunluluk gctirildigi haldc c- Bilct uygulamasrna siircsi i9indc gc9mcycn miikcllctlcr ilc elektronik olarak dtizenlenmesi gereken bilet ve yolcu listesini, bu Tebligin "V.7." ve "VIII." numarah boliimlerinde belirtilen istisnai durumlar haricinde e-Bilet, e-Bilet Yolcu Listesi olarak dnzenlemeyen ve almayan (matbu kag1t olarak diizenleyenler ve alanlar dahil) mtikellefler (232 nci maddenin birinci f1kras1mn I ila 5 numarah bentlerinde say1lanlar) hakkmda Kanununda ongorulen cezai htiktimler uygulamr.

        

    7. c-Sigorta Komisyon Gidcr Bclgcsi Uygulamas1

      

     1. Genel Olarak

      e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi uygulamas1, sigorta, emeklilik ve reasiirans irketlerinin sigorta ve emeklilik arac!lanna odedik:leri komisyonlar i9in sigorta ve emeklilik arac1lan adma diizenledikleri ve sigorta ve emeklilik aractlan tarafmdan dlizenlenen fatura yerine ge9en ve hali haztrda kag1t ortamda diizenlemekte olan "Sigorta Komisyon Gider Belgesi"nin elektronik beige olarak dtizenlenmesi, muhatabma talebi dogrultusunda elektronik veya kag1t ortamda iletilebilmesi, elektronik ortamda nmhafaza ve ibraz edilebilmesine imkan veren uygulamad1r.

      Bu I ebligde duzenlenen e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi, yeni bir beige tiirti

      olmay1p, kiig1t ortamdaki "Sigorta Komisyon Gider Belgesi" ile aym hukuki niteliklere sahiptir.

       

      TV.8.2. e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi Uygulamasma Dahil Olma

      e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi uygulamasma dahil ohnak isteyen sigorta, emek:lilik ve reasurans irketlerinin;

      1. e-Fatura uygulamasma dahil olmas1,

      2. Bu Tebligde aqklanan usu! ve esaslara uygun olarak, e-Sigorta Komisyon Gider Belgesini dlizcnlcycbilmc vc ilctcbilmc konusunda gcrckli haz1rhklan111 tamamlam1 olmas1,

      3. Bu Tcbligin "V.1." numarah bollimiindc bclirtilcn uygulamadan yararlanma y{intcmlcri vc ba \1llll esaslanna uygun ekilde e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi Uygulamasma dahil olmak i9in gerekli ba vuruyu yapmas1,

      gerekmektedir.

       

        1. e-Sigorta Komisyon Gider Belgesinde Bulunmas1 Gereken Bilgiler

         llgili mevzuatlan 9er9evesinde kag1t ortamda diizenlenen Sigorta Komisyon Gider Belgesinde bulunrnas1 zorunlu bilgiler ile Ba kanhk sistemlerinden elektronik ortarnda sorgulanrnas1, dogrulanmas1 vc gorUntUlcnmcsinc imkan vcm1ck lizcrc, Ba kanhk taratindan bilgi i9crigi belirlenen karekod veya barkodun (Ba kanltk tarafmdan ebelge.gib.gov.tr adresinden yap1lan duyuruda belirtilecek larihten itibaren) e-Sigorta Kornisyon (iider Belgesinde bulunmas1 zorunludur.

         Ba kanhk ihtiya9 duymas1 halinde, sigortaemek:lilik ve reasurans irketlerinden soz konusu bilgilere ilave olarak farkh bilgilerin de e-Sigmia Kornisyon Gider Bclgesinde bulunrnas1m, gerekli hamhklar i9in en az 3 ay sure vermek ve ebelge.gib.gov.tr adresinden duyurmak suretiyle isteyebilir.

         Sigorta, emeklilik ve reasi1rans irketleri, e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi i1zerindeki zorunlu bilgilere ilave olarak ihtiya<;lan dogmltusunda farkh bilgilcre de yer verebilir.

          

        2. e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi Uygulamasma Gei;i Zorunlulugu

         e-Sigorta Kornisyon Gider Belgesi uygularnas1 istege bagh bir uygulama olup, dileyen mtikellefler ba vuru yaparak soz konusu uygulamadan yararlanabilirler.

         Ba kanhk en az 3 ayhk zarnan sliresi belirlcyerek, e-Sigorta Kornisyon Gider Belgesi uygulamasma ili kin ge<;i$ zorunlulugu getirmeye ve bu durumu ebelge.gib.gov.tr adresinde yaynnlanaeak duyurularla belirlemeye yelkilidir.

         Sigorta, emeklilik ve reaslirans irkelleri uygulamaya dahil olduklan larihlen itibaren diizenlcyeceklcri sigorta kornisyon gider bclgelcrini, bu Tebligin "V.7." ve "VITT." nurnarah boliimlerinde belirtilen istisnai durumlar haricinde e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi olarak bu Tebligde belirtilen usul ve esaslara gore dtizenlemek ve ahc1lanmn talebi dogrultusunda elektronik ya da kaglt ortamda teslim etmek zorundadirlar.

          

        3. e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi Uygulamasma Gei;i Siiresi

         Ba kanhk tarafmdan e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi uygularnasma zorunlu olarak dahil olaeag1 helirlilen sigorta, erneklilik ve reaslirans irketlerinin, Ba kanhk taralindan helirlenen sure i9inde e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi uygulamasma dahil olmas1 ve bu tarihten itibaren bu Tebligin "V.7." ve "VIII." numarah bo!Umlerinde belirtilen istisnai durumlar haricinde, Sigorta Komisyon Gider Belgelerini e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi olarak diizenlemeleri zorunludur.

          

        4. Ceza Uygulamas1

      Zomnluluk getirildigi halde e- Sigorta Kornisyon Gider Bclgesi uygulamasma sUresi i<;inde ge9meyen mtikellefler ile e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi $eklinde dtizenlenmesi gereken Sigorta Komisyon Gider Belgesini, bu lebligin "V.7.'' ve "Vlll." numarah bolumlerinde belirtilcn istisnai durumlar harieinde e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi olarak diizcnlcrneyen ve almayan (matbu kag1t Sigorta Komisyon Gider Belgesi olarak dtizenleyenler ve alanlar dahil) rnlikellefler hakkmda Kanununda ongorlilen eezai hUkUmler uygulamr.

       

    8. e-Sigorta Polii;esi Uygulamas1

      

     1. Genel Olarak

      e-Sigorta Poli<;esi uygularnas1, sigorta, erneklilik vc reaslirans irkctlcri ilc sigorta ve erneklilik arac1larmm hali hazirda kag1t ortamda duzenlemekte olduklan Sigorta Poli9elerinin elektronik orlarnda dUzenlenmesi, muhatahma talehi dogrullusunda elektronik veya kag1t orlamda iktikbilrnesi, ekktronik ortarnda rnuhafaza ve ibraz edikbilrnesine imkan veren uygularnad1r.

      Bu Tebligde duzenlenen e-Sigorta Pofo;:esi, yeni bir beige tfirfi olmay1p, kag1t ortamdaki "Sigorta Polic;csi" ik ayrn hukuki nitclikkrc sahiptir.

       

      TV.9.2. e-Sigorta Polii;esi Uygulamasma Dahil Olma

      c-Sigorta Polic;csi uygulamas1 zorunlu bir uygulama olrnay1p, uygulamaya dahil olmak istcycn sigorta, emeklilik ve reasfirans irketleri veya sigorta ve emeklilik arac!larmm;

      1. e-Fatura uygulamasma dahil olmas1,

      2. Bu Tebligde apklanan usu! ve esaslara uygun olarak, e-Sigorta Poli9esini duzenleyebilme ve iletebilme konusunda gereldi hamhklanm tamamlamI olmas1,

      3. Bu Tebligin "V.l ." numarah bollimfinde belirtilen uygularnadan yararlanrna yonternleri ve ba vuru esaslanna uygun ekilde e-Sigorla Poli9esi uygulamasma dahil olrnak i9in gerekli ba vuruyu yapmas1,

      gcrckmcktcdir.

       

        1. e-Sigorta Polii;esinde Bulunmas1 Gereken Bilgiler

         Tlgili rnevzuatlan 9er9evesinde kag1t ortamda dlizenlenen Sigorta Polic;esinde bulunmas1 gereken zorunlu bilgiler ile Ba$kanhk sisternlerinden elektronik ortamda sorgulanrnas1, dogrulanmas1 ve gorfintiilenmesine imkan verrnek fizere, Ba kanhk tarafmdan bilgi i9erigi belirlenen karekod veya barkodun (Ba kanhk tarafmdan ebelge.gib.gov.tr adresinden yapilan duyuruda bclirtikcck tarihtcn itibarcn). c-Sigorta Polic;csindc bulunmas1 zorunludur.

         Ba kanhk ihtiyac; duyrnas1 halinde, sigorta, erneklilik ve reaslirans irketleri veya sigorta ve emeklilik arac1lanndan soz konusu bilgilere ilave olarak farkh bilgilerin de e-Sigorta Polic;esinde bulunrnas1111, gerekli hamhklar i9in en az 3 ay slire verrnek ve ebelge.gib.gov.tr adresinden duyurmak suretiyle isteyebilir.

         Sigorta, emeklilik ve reasfirans $irketle1i/sigorta ve emeklilik arac1lan, e-Sigorta Polic;esi fizerindeki zorunlu bilgilere ilave olarak ihtiya9lan dogrnltusunda farkh bilgilere de yer verebilir.

          

        2. e-Sigorta Poli.;esi Uygulamasma Ge.;i Zornnlulugu

         e-Sigorta Poli esi uygulamas1 istege bagh bir uygulama olup, dileyen mukellefler gerekli ba vurulanrn yaparak soz konusu uygulamadan yararlanabilirler.

         Ba$kanhk en az 3 ayhk zaman sfiresi belirleyerek, sigorta, erneklilik ve reasiirans irketlerinin veya sigorta ve erneklilik aracilarrnm e-Sigorta Poli9esi uygulamasma dahil olrna zorunlulugu getirmeye ve bu dururnu ebelge.gib.gov.tr adresinde yaynnlanacak duyurularla belirlerneye yetkilid ir.

         Uygulamaya dahil olan sigorta, emeklilik ve reasurans irketleri veya sigorta ve erneklilik arac1lar111111 uygulamaya dahil olduklan larihten ilibaren dlizenleyecekleri sigorla poliyelerini, bu Tebligin "V.7." ve "VIII." numarah bolumlerinde belirtilen istisnai durnmlar haricinde e­ Sigorta Po!iyesi olarak bu Tebligde belirtilen usu! ve esaslara gore dtizenlemek ve al!c1lann111 lalebi dogrullusunda elektronik ya da kag1t orlarnda teslirn elrnek zorundadJrlar.

        3. e-Sigorta Polii;esi lJygulamasrna Gei;i Siiresi

         Ba kanhk tararmdan e-Sigorla Pofa;esi uygulamasma zorunlu olarak dahil olacag1 belirlilen sigorta, emeldilik ve reasUrans irketlerinin veya sigorta ve emeldilik arac1larmm, Ba kanhk tarafmdan belirlenen siire i9inde e-Sigorta Poli9esi uygulamasma dahil olmalan ve bu tarihten itibaren bu Tebligin "V.7." ve "VIII." numarah bii!Umlerinde belirtilen istisnai durumlar haricinde, Sigorta Poli9elerini e-Sigorta Poli9esi olarak duzenlemeleri zorunludur.

          

        4. Ceza lJygulamas1

      Zorunluluk gctirildigi haldc c-Sigorta Poli9csi uygularnasma siircsi i9indc gc9rncycn m-Ukellefler ile e- Sigorta Poli9esi eldinde diizenlenmesi gereken Sigorta Poli9esini, bu Tebligin "V.7." ve "Vlll." numarah bolumlerinde belirtilen istisnai durnmlar haricinde e­ Sigorta Poli9esi olarak dUzenlemeyen ve almayan (rnathu kag1l Sigorta Poli9esi olarak duzenleyenler ve alanlar dahil) milkellefler hakkmda (232 nci maddenin birinci f1kras111111 l ila 5 numarah bentlerinde sayilanlar) Kanununda Ongi:irUlen cezai hliklimler uygulamr.

       

    9. e-Doviz Ahm-Sattm Belgesi Uygulamas1

      

     TV.10.1. Gene] Olarak

     c-Doviz Ahrn-Sat1111 Bclgcsi uygularnas1, dliviz ahrn vc sat1111 faaliyctindc bulunan yctkili m-Uesseseler tarafmdan kag1t ortamda dtizenlemekte olan DOviz Alnn Belgesi ve Di:iviz Sahm Belgesi'nin, elektronik ortamda dlizenlenrnesi, muhatabma talebi dogrultusunda elektronik veya kag1t ortamda iletilebihnesi, elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilebilmesine imkan veren uygulamad1r.

     Bu Tebligde dlizenlenen e-Diiviz Ahm-Sallm Belgesi, yeni bir beige llirli olmay1p, kag1t ortamdaki "Di:iviz Alnn" ve "Di:iviz Sat1m" belgeleri ile aym hukuki niteliklere sahiptir.

      

       1. e-Doviz Ahm-Satim Belgesi Uygulamasma Dahil Olma

        e-Di:iviz Ahm-Sat1m Belgesi uygulamas1 zorunlu hir uygulama olmay1p, uygulamaya dahil olmak isteyen yetkili muesseselerin;

        1. e-Fatura uygulamasma dfihil olmas1,

        2. Bu Tebligde a91klanan usu! ve esaslara uygun olarak, e-Doviz Ahm-Satim Belgesini dlizcnlcycbilrnc vc ilctcbilrnc konusunda gcrckli haz1rhklanm tarnarnlarn1 olrnas1,

        3. Bu Tebligin "V.1." nurnarah bi:illimlinde belirtilen uygularnadan yararlanma yi:intemleri ve ba vurn esaslanna uygun ekilde e-Di:iviz Ahm-Satim Belgesi uygulamasma dahil olmak i9in gerekli ba vuruyu yapmas1,

        gerekmektedir.

         

       2. c-Doviz Ahm-Sabm Bclgcsindc Bulunmas1 Gcrckcn Bilgilcr

        llgili mevzuatlan eryevesinde kag1t ortamda dtizenlenen Doviz AIIm-Sat1m belgesinde bulunmas1 zorunlu bilgiler ile Ba kanhk sistemlerinden elektronik ortamda sorgulanmas1,

        dogrulanmas1 ve gortintiilenmesine imkan vennek uzereBa$kanhk tarafmdan bilgi i9erigi bclirlcncn karckod vcya barkodun (Ba kanhk taratindan cbclgc.gib.gov.tr adrcsindcn yap1lan duyuruda belirtilecek tarihten itibaren).e-Doviz Ahm-Satnn Ilelgesinde bulunmas1 zorunludur.

        Ba$kanhk ihtiya9 duymas1 halinde, yetkili m1iesseselerden, soz konusu bilgilere ilave olarak farkh bilgilerin de e-Doviz Alun-Satlm Belgesinde bulunmas1m, gerekli haz1rhklar i9in en az 3 ay slirc vcm1ck vc (j}<.:lg;;gili,m \lJ.1adrcsindcn duyum1ak surctiylc istcycbilir.

        Yetkili mliesseseler, e-Doviz Ahm-Satun Belgesi Uzerindeki zorunlu bilgilere ilave olarak ihtiya9lan dogrultusunda farkh bilgilere de yer verebilir.

         

       3. e-Doviz Ahm-Sat1m Belgesi Uygulamasma Gei;i Zorunlulugu

        Ba$kanhk en az 3 ayhk zaman s1iresi belirleyerek, yetkili m1iesseselere e-Doviz Ahm-Sat1m Belgesi Uygulamasma dahil olma zorunlulugu getinneye ve bu durumu ebelgc.gib.gov.tr adresinde yay1mlanacak duyurularla belirlemeye yetkilidir.

        Yetkili m1iesseselcr uygulamaya zorunlu olarak dahil olduklan tarihtcn itibaren diizenleyecekleri "Doviz Ahm" ve "Doviz Satnn" belgelerini bu Tebligin "V.7." ve "Vlll." numarah boliimlerindc belirtilen istisnai durumlar haricindc e-Doviz Ahm-Sat1m Belgesi olarak bu Tebligde bclirtilcn usu! vc esaslara gore diizcnlemek ve ahc1lanmn talebi dogrultusunda elektronik ya da kag1t ortamda teslim etmek zorundadlflar.

         

       4. e-Doviz Ahm-Satim Belgesi Uygulamasma Gei;i Siiresi

        Ba kanhk tarafmdan e-Doviz Ahm-Satnn Belgesi uygulamasma zorunlu olarak dahil olacag1 belirtilen yetkili mliesseselerin, I3a$kanl!k tarafmdan belirlenen sure i9inde e-Doviz Ahm­ Satim Belgesi uygulamasma dahil olmas1 ve bu tarihten itibaren bu Tebligin "V.7." ve "Vlll." numarah bollimlerinde belirtilcn istisnai durumlar haricinde, Doviz Ahm-Sat1m belgelerini e­ Doviz Ahm-Satim Belgesi olarak diizenlemeleri zorunludur.

       5. Ceza Uygulamas1

     Zorunluluk getirildigi halde e- Doviz Ahm-Sat1m Belgesi uygulamasma sliresi i9inde ge9meyen m1ikellefler ile e- Doviz Ahm-Satlm Belgesi $eklinde duzenlenmesi gereken Doviz Ahm-Sat1m Bclgesini, bu Tebligin "V.7." ve "VIII." numarah bollirnlerinde belirlilen islisnai durumlar haricinde e-Doviz Ahm-Satnn Belgesi olarak diizenlemeyen ve almayan (matbu kag1t Doviz Ahrn-Satlm Belgesi olarak diizenleyenler ve alanlar dahil) miikellefler (232 nci rnaddenin birinci likrasmm ila 5 nurnarah benllerinde say1lanlar) hakkmda Kanununda ongorulen cezai hi.ik1imler uygulamr.

      

    10. e-Dekont Uygulamas1

    

   IV.I I.I. Genel Olarak

   e-Dekont uygulamasi,7/9/1995 tarihli ve 22397 say1h Resm'l Gazete'de yay1mlanan Vergi Usu! Kanunu Gene] Tebligi (S1ra No:243) ile 8/1/1996 larihli ve 22577 say1h Resmi Gazete'dc yaynnlanan Vergi Usu! Kanunu Cienel Tebligi (S1ra No:246) uyannca bankalar taralindan kag1t ortarnda dUzcnlcncn dckontun, clcktronik ortarnda dlizcnlcnrncsi, rnuhatabma talcbi

   dogmltusunda elektronik veya kaglt ortamda iletilebilmesi, elektronik ortamda muhafaza ve ihraz edilehilmesine imkan veren uygulamad1r.

   Bu Tehligde di.izenlenen e-Dekont, yeni hir beige lllri.i olmay1p, kag1t orlarndaki "Dekonl" ile aym hukuki niteliklere sahiptir.

    

     1. e-Dekont Uygulamasma Dahil Olma

      e-Dekont uygulamas1 zomnlu bir uygulama olmay1p, uygulamaya dahil olmak isteyen bankalann;

      1. Bu Tebligde ac;1klanan usu! ve esaslara uygun olarak, e-Dekont duzenleyebilme ve iletebilme konusunda gerekli hazlfhklanm larnarnlam1 olrnas1,

      2. Bu Tebligin "V. I." nurnarah holi.imi.inde belirtilen uygularnadan yararlanrna yontemleri ve ba vurn esaslarma uygun 5ekilde e-Dekont uygularnasma dahil olrnak ic;in ba vurn yapmas1,

      gerekrnektedir.

      Bankalar, e-Dekont uygulamasmdan "Kendi bilgi i lem sistemlerinin Ba kanhk sistemlerine entegrasyonu yoluyla" ya da "Ba kanhktan izin alm1 ozel entegratorlerin bilgi i lem sistemleri arac1lig1yla" olmak Uzere iki yontemden hirini sec;erek yararlanabilir. Uygulamaya "Kendi bilgi i lem sistemlerinin Ba kanhk sistemlerine entegrasyonu yoluyla" dahil olmak isteyen bankalarm, Ba kanhgm ebe[g\:.g_ib.2ov.tr adresinde yaymtlanan "e-Dekont Ba vuru K1lavuzu"na uygun olarak ba vum i lcrnlcrini ycrinc gctim1clcri gcrckrncktcdir. Uygularnaya "Ba kanhktan izin ahm ozel entegratorlerin bilgi i lem sistemleri arac1hg1yla" dahil olmak istcycn bankalar isc dogrudan Ba kanhktan izin alrn1 ozcl cntcgratlirlcrdcn hcrhangi birinc ba vuracak olup, bu mtikelleflerin aynca Ba kanhga ba vuruda bulunmalanna gerek bulunmamalctad1r.

      e-Dekont uygulamasmdan "Kendi bilgi i:;;lem sistemlerinin Ba kanhk sistemlerine entegrasyonu" yoluyla yararlanmak ic;in Ba kanhga yap1lan ba vurular; Ba kanhk tarafmdan mi.ikellefe ait sistemin yap1s1, i leyi i ile bu sistemde elektronik olarak di.izenlenen e-Dekont bmeklerinin, bu Tebligde ve ebelgc.2ib.gov.tr adresinde yaynnlanan teknik kllavuzlarda belirlenen usu! ve esaslara uygun olup olmad1g1 a1;:ismdan degerlendirilir. Ila kanllk gerek gormesi halinde ilave teknik bilgi ve beige talebinde bulunabilir. Ila$kanhkc;a yaptlacak degerlendirme somasmda ba vurulan uygun bulunan ve test stirec;lerini ba anlt bir ekilde tamamlayan bankalara e-Dekont uygulamasmdan "Kendi bilgi i lem sistemlerinin Ba kanhk sistemlerine entegrasyonu" yoluyla yararlanmasma ili kin olarak izin verilir. Degerlendirme a amasmda eksiklikleri tespit edilen bankalara, soz konusu eksiklikleri gidermeleri ic;in en 90k bir yII sure verilir. Bu si.ire i9erisinde eksikliklerini giderrneyenlerin ba vurnlan reddedilir. Ba vurulan reddedilen bankalarm reddi izleyen 3 ay i9erisinde yapacaklan ba vurular kabul edilmez. Bu durum, Ba kanhktan izin alm1 ozel entegratorlerin bilgi i:;;lcrn sistcrnlcri arac1hg1yla c-Dckont uygulamasmdan yararlarnlrnasma cngcl tc:;;kil etmez.

       

     2. e-Dekontta Bulunmas1 Gereken Bilg:iler

      Tlgili rnevzuatlan 9er9evesinde kag1t ortamda di.izenlenen Dekontta bulunmas1 zorunlu bilgiler ile Ba kanllk sistentlerinden elektronik ortamda sorgulanmas1, dogrulanmas1 ve

      goriintiilenmesine imkan vennek UzereBa kanhk tarafmdan bilgi ii;:erigi belirlenen karekod vcya barkodun (Ba kanlik taratindan cbclgc.gib.gov.tr adrcsindcn yap1lan duyuruda belirtilecek tarihten itibaren) e-Dekontta bulunmas1 zorunludur.

      Ba kanhk ihtiyai;: duymas1 halinde, bankalardan, soz konusu bilgilere ilave olarak farkh bilgilerin de e-Dekontta bulumnas1111, gerekli hazlfliklar ii;:in en az 3 ay sure vem1ek ve cbcigcg il:1,gov.tr adrcsindcn duyurmak surctiyk istcycbilir.

      Bankalar, e-Dekont iizerindeki zorunlu bilgilere ilave olarak ihtiyai;:lan dogrultusunda farkh bilgilere de yer verebilir.

       

     3. e-Dekont Uygulamasma Gec;i Zorunlulugu

      e-Dekont uygulamas1 zorunlu bir uygulama olmay1p, bankalar islemeleri halinde 1/1/2020 tarihindcn itibarcn uygulamaya dahil olabilcccklcrdir.

      Ra kanhk en az 3 ayhk zaman si.ircsi bclirlcycrck, bankalarm c-Dckont uygulamasma dahil olma zorunlulugu gctirn1cyc vc bu durumu cbi;J.gc.gib.gov.tr adrcsindc yay1mlanacak duyurularla belirlerneye yetkilidir.

      Bankalar zorunlu olarak uygulamaya dahil olduklan tarihten itibaren di.izenleyecekleri Dekontlan bu Tebligin "V.7." ve "VIII." numarah bolumlerinde belirtilen istisnai durumlar haricinde e-Dekont olarak bu Tebligde belirtilen usu! ve esaslara gore duzenlemek ve ahcilarmm talebi dogrultusunda elektronik ya da kag1t ortamda teslim etrnek zorundad1rlar.

       

     4. e-Dekont Uygulamasma Gec;i Siiresi

      Ba kanhk tarafmdan e-Dekont uygularnasma zorunlu olarak dahil olacag1 belirtilen bankalann, Ba kanhk tarafmdan belirlenen sure ii;:inde e-Dekont uygularnasma dahil olmas1 ve bu tarihten itibaren bu Tebligin "V.7." ve "Vlll." nurnarah bo!Urnlerinde belirtilen istisnai durumlar haricinde, Dekontlan e-Dekont olarak dtizenlerneleri zorunludur.

       

     5. Ceza 1Jygulamas1

   Zornnluluk getirildigi halde e-Dekont uygulamasma suresi i9inde gei;:meyen mukellefler ile c-Dckont cklindc di.izcnlcnmcsi gcrckcn Dckont Rclgcsini, bu Tcbligin "V.7." vc "VITT." numarah bo!Umlerinde belirtilen istisnai durumlar haricinde e-Dekont olarak duzenlemeyen ve alrnayan (matbu kag1t Dekont olarak di.izenleyenler ve alanlar dahil) rnilkellefler (232 nci rnaddenin birinci fikrasmm ila 5 nurnarah bentlerinde say1lanlar) hakkmda Kanununda ongortilen cezai hUkUmler uygulamr.

    

 3. Elektronik Belgelere hi kin Ortak Hiikiimler

   

   1. LJygulamalardan Yaralanma Yontcmlcri

    MUkellefler, bu Tebligde belirtilen e-Belge uygulamalarmdan;

    1. e-Belge uygulamalanna ait temel fonksiyonlann internet iizerinden genel kullammm1 saglamak amac1 ilc Ra kanhk taratindan olu turulan vc hizmctc sunulan c-Rclgc portallcri arac1llg1yla (Gin Portal Yontemi),

    2. Ba kanhktan izin alm1 ozel entegratorlerin bilgi i lem sistemleri arac1hg1yla (Ozel Entegrator Yontemi),

    3. Kendi bilgi i lem sistemlerinin Ba kanhk bilgi i lem sistemleri ile dogrudan entegre edilmesi yoluyla (Dogrudan Entegrasyon Yontemi),

    yararlanabilirler.

     

    1. e-Belge Portalleri Arac1hg1 ile Kullamm (GIB Portal Yontemi)

     GiB Portal y(inteminde, bilgi i5lern sisternlerinin entegre edilrnesi suretiyle e-Belge uygulamalanrn kullanrna konusunda yctcrli alt yap1ya sahip olmayan kullarnc1larrn, uygulamalardan yararlanabilmelerini saglamak amac1yla Ila kanllk tarafmdan geli$tirilen ve e­ Belge uygularnalarma ail lernel fonksiyonlan bUnyesinde barman internet portalleri arac1hg1yla sliz konusu bclgclcrin olu turulrnas1 imkarn bulunmaktad1r.

     e-Belge Portalleri arac1hg1yla uygulamay1 kullanmak isteyen rnlikellefler, ebelge.gib.gov.tr adresinde yayimlanan "Ba$vuru K1lavuzlan"nda a91klanan artlara uygun olarak ba vuru yapmalanm mliteakip Ba kan!Jk tarafmdan kulla111c1 hesaplannm ta111mlanmas1 sonrasmda ba vuru yapttklan e-Belgeleri gonderrne ve/veya alma ile ilgili temel i;;lemleri, portal i9erisinde sunulan ara yiizleri kullanarak yapabileceklerdir.

     Ra kanhk GTR Portal Y{intcmi ilc dlizcnlcncbilccck c-Rclgclcri, bclgclcrin tiirii, diizcnlcndigi sektor ve beige diizenlenmesine ili kin uygulamalann ozelliklerini goz onunde bulundurarak belirlemeye, snnrlandmnaya ve bu durumlan Ba kanhga ait gib.gov.tr veya ebelge.gib.gov.tr yada e-Belge Portallerinde duyurmaya yetkilidir. Ba kanhk tarafmdan e-Belge Portalleri iizerinde tammla11lllam1 ve uygulama konulmam1 e-Belgelerin GiB Portal yontemi ile dlizenlenmesi ve muhataplanna iletilmesi mlimkiin degildir.

      

    2. Ozel Entegratorlerin Bilgi i lem Sistemi Aracil1giyla Kullamm (Ozel Entegratiir Ylintemi)

     Miikellefler e-Belge gonderme ve alma i lemlerini, teknik yeterlilige sahip ve Ba kanhktan izin alan lizcl cntcgrat{ir kurulu larm bilgi i lcrn sistcmi vas1tas1yla da gcn;cklc tircbilirlcr.

     Ra5vurulanm 92flg£,.gj_[l .gQ_yJr adrcsindc yay1111lana11 "Ra5vuru K1lavuzlan"nda a91klanan

     ;;artlara uygun olarak yapan mUkellefler, e-Belge uygulamalanm ozel entegratorlerin bilgi i lem sisterni Uzerinden kullanmaya ba layacaklard1r.

     Ba kanhktan ozel entegratorlUk izni alan miikelletler, e-Belge uygulamalan kapsarnmda e-Belge dlizenlemek isteyen rnlikelletlere e-Belge ve e-Belge Raporu olu turrna, mali rnl!hlirle onaylama, zaman damgas1 lmllanma ve olu turulan belgeleri bu Tebligin "Vl.11.5." numarah bolilmline uygun olarak ahc1ya ve e-Belge ve/veya e-Belge Raporunu Ba$kanhga elektronik orlamda iletme hizmeli verebilirler.

     (he! entegratfirHlk izni almak isteyen mUkelleller, e-Belge uygulamalarma ba vuru i9in gerekli bclgclcrin yanmda lizcl cntcgrasyon talcbini ic,:crcn bir dilckc,:c vc ckindc Ozcl F:ntcgrasyon Ililgi i$lem Sistem Raporu (BiS) ile Ila$kanhga ba$vuru yapacaklardlf. Ozel entegrasyon yaprnak isleyen mUkellellerin ebelge.gih.gov.lr adresinde yay1mlanan 1eknik k1lavuzlara uygun bilgi i lem altyap1s1111 kurrnalan zorunludur.

     Ba kanhktan izin alan ozel entegratorler, hizmet verdikleri mi.ikelleflere ait vakif olduklan ticari SIT nitcligindcki bilgilni, c-Bclgc uygularnalan kapsarnmda c-Rclgc vc raporlarm olu turulmas1, imzalanmas1, gonderilmesi, almmas1 amac1 d1 mda kullanamaz ve i$leme taraf olanlann yaz1h izni olmaks1zm Ba kanhk haricinde i.i9i.inci.i ki ilerle payla$amazlar. Ozel cntcgratiirlcr bu faaliyctkri kapsarnmda cldc cttigi ticari s1r nitcligindcki bilgikrinin gi.ivenliginden ve gizliliginden sonunludurlar. Bu amaca aykm olarak i leme taraf olmayan ii9i.inci.i ki ilerle, e-Belgelere ve raporlarrna ili kin bilgileri payla t1g1 tespit edilen ozel entegratorlerin diger Kanunlann ongordligii cezai sorumluluklan d1 111da aynca Ba kanhk tarafmdan ozel entegratorliik izinleri iptal edilebilir. Ba kanhk aynca ozel entegratorler i9in ilave yiiki.imliiliik belirlemeye ve istediginde ulusal ve uluslararas1 standartlara uyma zorunlulugu getirmeye yetkilidir.

     0

      

     Ba kanhktan izin alan ozel entegratorler, hizmet verdikleri miikelleflerin e-Belge uygulamalan kapsarnmda olu turduklan c-Rclgckrin Ra kanhk sistcrnkri lizcrindcn cri ilrncsi, goruntulenmesi, sorgulanmas1 ve dogrulanabilmesi i9in gerekli tedbirleri almak zorundadtrlar. Ba kanhk sisternleri lizerinden ger9ekle tirilecek eri im, gfiriintulerne, sorgulama ve dogrularna i lcmkrinin tcknik usul vc csaslan glJ- g!,g_LIJ,gQyJ adrcsindc yay11nlanan c-Bclgc

     uygulamalanna ili kin teknik kilavuzlarda apklamr.

     Miikellefin, e-Belge gonderip alma i lemini ozel entegrasyon izni alan miikelleflere ait bilgi i$1em sistemi vas1tas1yla ger9ekle tirmesi, muhafaza ve ibraz Odevlerini ortadan kaldmnaz. e-Belge gfinderip alma i5lerninde kullamlan bilgi i lem sistemi yaz1hm ve donamm alt yap1smm Tiirkiye Cumhuriyeti smirlan i9erisinde ve Ti.irkiye Cumhuriyeti kanunlannm ge9erli oldugu yerlerde bulunmas1 zorunludur.

     e-Belge uygulamalarma ili kin, ozel entegrator sistemi uzerinden hizmet alan mukellefler, uygulama kapsammda dLizenlenebilecek e-Belgeler ve e-Belge raporlannda iizel enlegral(iriin rnali mC1hrlinlin ve zaman darngasmm kullarnlmasm1 talep edebilirler.

     Ozel entegratorler kendilerine ba$vuran miikellefler ile ilgili istenen bilgileri 1irl Jllic'.£QYJ:I adresinde yay1mlanan kllavuzlarda yer alan a91klamalara uygun olarak Ba kanhga elektronik ortamda bildirmek mecburiyetindedirler.

     Ba kanhktan izin alan ozel entegratorlere ili5kin liste ebelge.gib.gov.tr adresinde yay1mlamr.

      

    3. Bilgi i Iem Sistemlerinin Ba kanhk Bilgi Sistemleri ile Dogrudan Entegre Edilmesi Yoluyla Kullamm (Dogrudan Entegrasyon Yiintemi)

     Bilgi i lem sistemleri yeterli olan rnlikelleflerin, gerekli entegrasyonu saglamalan ko$uluyla e­ Rclgc uygularnalanm dogrudan kcndikrinc ait bilgi i lcm sistcmkri arac1hg1yla kullanrnalan miimkiindur.

     Bilgi i lem sisterni yurt d1 mdan yonetilen miikelleflerin e-Belge uygulamasmdan entegrasyon yontemiyle yararlanma konusundaki talepleri yapacaklan ba vuru lizerine Ba kanhk9a degerlendirilerek e-Belge gonderip almalarma izin verilebilecektir.

     Yukanda ifade edilen 9er9evede bilgi i lem sisterni entegrasyonu yap!labilrnesi i9in uyulmas1 gcrckcn kurallar vc saglanmas1 gcrckcn standartlar ik yap1lmas1 gcrckcn i lcmkri ic;crcn k1lavuzlar ebelge.gib.gov.tr adresinde yay1mlarur.

     Uygulamalara "Dogrudan Entegrasyon Yontemi" ile dahil o!Jnak isteyenler, bilgi i lem sislemlerinde gerekli On hazlfhklan tamamlad1ktan sonra, sistemlerini ve e-Belge ile ilgili slircc;lcrini a91klayan dokiimanlarla birliktc \.b_.;Jg.;_gil;1g <JyJ adrcsindc ycr alan "B vuru K1lavuzu"nda a91k:lanan $artlara uygun olarak Ba kanhga ba vuruda bulunacaklard1r.

     Ba$vurusu uygun bulunanlara, Ba kanhk tarafmdan test kullamc1s1 ve yetki tammlan e-Posta olarak ilctilcccktir. Entcgrasyon <;ah rnalan, ba vuru tarihinden itibaren en ge<; bir y1l i<;erisinde tamamlanmak zornndadir.

     Entegrasyon surecini ba an ile tamamlayan miikellefler, ba$vuru ve onay sUrecini ba an ile tamamlad1klan e-Belge uygulamalarm1 kendi bilgi i lem sistemleri arac1hg1yla kullanmaya ba layacakt1r.

     Ba$kanhk e-Belge uygulamalarma "Dogrudan Entegrasyon Yonterni" ile dahil olmak isteyen mukelleflere yonelik olarak gene! entegrasyon usulleri belirleyebilecegi gibi bilgi i lem sistemleri, kapasite, i gerekleri ve ihtiya9lan gibi hususlan goz onUne alarak ozel entegrasyon usulleri de belirleyebilir.

      

    4. Degerlendirme ve izin

     e-Belge lJygulamalanndan "GiB Portal Hintemi" ile yararlanmak isleyen rnnkelleller, 1:_l;l_.,:lg.,: ,gi_l;l,g()_\'.JI adresinde yaynnlanan "Ba vuru K1lavuzu"nda a<;1klanan :;.artlara uygun olarak ba$vuru yapmalanm muteakip I3a$kanhk tarafmdan kullamc1 hesaplannm tan11nlanmas1 sonrasmda uygulamadan yararlanmaya ba layacaklard1r.

     Ba kanhktan izin alan ozel entegratorler, anla ma yapt1klan mUkelleflere ili kin bilgileri Ba$kanhk sistemine yUklediklerinde ebelge.gib. gov.tr adresinde yay1mlanan ktlavuzlarda a(;1ldanan elektronik mesaj yap1s111a uygun onay1 almalan halinde bahse konu mUkelleflere e­ Belge hizmeti vermeye ba layabilirler. Soz konusu ozel entegratorlerin anla ma yapt1klan mUkelleflerin kullamc1 hesaplarmm Ba kanllk tarafmdan tammlanmasmt mUteakiben ise ilgili mUkellctler e-Bclgc uygularnalanndan yararlanrnaya ba layabilirlcr.

     Uygulamalan kendi bilgi i lem sisternini dogrudan entegre elrnek sureliyle kullanrnak isleyen mukelleflerce yap1lan ba vurular, mUkellefe ait sistemin yap1s1, i'.;ileyi i ve bu sistemde dUzenlenen beige ve raporlann bu Tebligde ve ebelge.gib.gov.tr adresinde yay1mlanan "e­ Belge Teknik K1lavuzlan"nda belirlenen usu! ve esaslara uygun olup olmad1g1 a91s111dan Ba kanhk9a degerlendirilir. Ba kanhk tarafmdan yap1lan degerlendirme sonrasmda ba vurulan uygun bulunan rnUkelleflerin kullamc1 hesaplar1 Ba'.;ikanhk9a tan1rnlamr ve aktive edilir. Bu i lemlerin tamamlamnasmm ardmdan kulla111c1 hesab1 arac1hg1yla e-Belge gonderme ve alma i lcrnlcri ger<;eklc tirilcc.:cktir. Ba kanhk gcrek glinncsi halindc, ilave bilgilcr istcyebilcecgi gibi, mnkellefe ait bilgi i$lem sisteminde yerinde incelemeler yapabilir veya yaptJrabilir. Yap1lan degerlendirme sonrasmda ba$vurulan uygun bulunan mukelleflere e-Belge uygularnasmdan kendi bilgi i lcrn sisterni arac1hg1yla yararlanabilrne izni verilir. Degerlendirme 8$amasmda eksiklikleri tespit edilen mukelleflere, soz konusu eksiklikleri gidenneleri i9in yaz1 ile I y1l si.ire verilir. Bu si.ire i9erisinde eksikliklerini gidermeyen rnUkelleflerin ba vurulan reddedilebilir. Bu dururndaki rnUkelletlerin, reddi izleyen 6 ay i9erisinde yapacaklan ba vurular kabul edilmez. Bu durum, mUkelleflerin e-Belge uygulamalanndan Ba kanhktan e-Belge izni alan ozel entegratorlerin bilgi i lem sistemleri arac11tg1yla veya e-Belge Portallan arac1hg1yla yararlanmalanna engel te kil etmez.

      

   2. Belgelerin Elektronik Ortamda Olu turulmas1

    Bu Tebligde belirlilen e-Belge uygulamalan kapsammda belirlenen forn1al ve standarllara uygun olarak dUzcnlcncn c-Belgclcr ycni bir beige turU olrnay1p kag1t ortarnda dUzcnlcncn belgelerle ay111 hukuki niteliklere sahiptir.

    image

    image

    image

    image

    image

    image

    image

    e-Belge uygulamaları kapsamında düzenlenen belgeler Başkanlığa bildirilen bilgi işlem sisteminde, GİB Portalde veya özel entegratörlerin bilgi işlem sisteminde/sistemi aracılığıyla oluşturulmalıdır.

    image

    image

    Kullanılan e-Belge formatı; üzerinde mali mühür/NES taşımaya, belge üzerinde doğrulamaya, görüntülemeye ve kağıt baskı almaya imkan veren genel tanınırlığa sahip bir format olmalıdır.

    e-Belge formatı olarak ebelge.gib.gov.tr adresinde yayımlanan teknik kılavuzlara uygun e­ Belge format ve standardının kullanılması zorunludur. Başkanlık gerekli görmesi halinde, mükelleflerin kullandıkları e-Belge formatının değiştirilmesini isteyebilir.

    image

    image

    image

    image

    image

    image

    Uygulamayı kendi sistemi üzerinden kullanan tüzel kişiler elektronik ortamda oluşturdukları faturalarını kendi mali mühürleri ile gerçek kişiler ise kendi mali mühürleri ya da NES ile onaylarlar.

    image

    image

    image

    Uygulamanın özel entegratör vasıtasıyla kullanılması durumunda belgeler mükelleflerin kendi mali mühür ya da NES'i ile veya mükellefin istemesi halinde özel entegratörün mali mührü ile onaylanır.

    image

    image

    image

    image

    image

    image

    image

    image

    e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına kayıtlı bulunan ve 30/9/2017 tarihli ve 30196 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şartları sağlayarak ÖKC kullanımından muafiyeti bulunan mükellefler ile 1/6/2019 tarihli ve 30791 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 507 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sisteminden yararlanan mükelleflerce, vergiler dahil toplam satış tutarı 500 TLye kadar olan perakende mal ve hizmet satışlarına ait düzenlenen e-Arşiv Faturanın müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, vergi dairesi ve hesap numarası” bilgileri yerine, müşterinin adı bölümünde NİHAİ TÜKETİCİ” açıklamasına yer verilerek düzenlenmesi de mümkün olup bu şekilde düzenlenen e-Arşiv Faturalar perakende satış fişi veya ÖKC fişi olarak kabul edilecektir. Başkanlık, bu kapsamda düzenlenecek e-Arşiv Faturaların düzenlenmesinde uyulacak usul ve esaslar ile şekli, formatı, içeriği ve uygulamaya yönelik diğer hususları ebelge.gib.gov.tr adresinde yayımlanacak kılavuzlarla belirlemeye yetkilidir.

     

    image

    image

    image

    image

    e-Belge uygulamaları kapsamında düzenlenen belgeler, bu Tebliğ ile getirilen düzenlemeler dışında başta Kanun olmak üzere, diğer vergi kanunları ve ilgili düzenlemelerde yer alan sürelere ve belirlenen usul ve esaslara uygun biçimde oluşturulmak zorundadır.

     

   3. e-Belgeler Üzerinde Yer Alacak Amblem ve Diğer Bilgiler

    image

    image

    image

    image

    image

    image

    image

    image

    image

    Bu Tebliğ kapsamında oluşturulan e-Belgelerde, 2/2/1985 tarihli ve 18654 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Uyarınca Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılan Belgelerin Basını ve Dağıtımı Hakkında Yönetmelik düzenlemelerine göre belgelerin önyüzünün üst orta kısmına gelecek şekilde basılması zorunlu olan "Belgelere Konulacak Özel İşaret (Amblem)" ile "İl Kod Numarası" yerine aynı konumda bulunmak üzere, "Gelir İdaresi Başkanlığı amblemi", amblemin etrafını saran şekilde "Hazine ve Maliye Bakanlığı" ibaresi, amblemin altında ise düzenlenen belgenin türüne göre "e- Fatura", "e-Arşiv Fatura", "e-Serbest Meslek Makbuzu" ve benzeri ibare bulunur. e-Fatura ya da e-İrsaliye uygulamaları gibi Başkanlık sistemleri vasıtasıyla alıcısına iletilen belgeler dışında kalan bir e-Belgenin düzenlenmesi ve muhatabına elektronik ortamda iletilmesi halinde belgenin alt kısmına ayrıca ilgili belge ismini içerecek şekilde "e- ... ... izni kapsamında elektronik ortamda iletilmiştir." ifadesi yazılır.

    e-Belge uygulamaları kapsamında elektronik ortamda düzenlenen belgelerin alıcısına kağıt

    ait 1slak imza (veya haZlf imza) ile ka e veya damgasmm bulunmas1 zorunludur. Ancak bu Tcbligin "V.5.2." numarah bi_iliimiindc kcndilcrinc cl tcrminallcri vas1tas1 ilc c-/\r iv Fatura uygulamas1 kapsammda e-Belge diizenleme ve mii$terilere kag1t veya elektronik ortamda iletrne izni verilen mukelleflerde 1s!ak imza (veya haZlf imza) ile ka e veya damga zorunlulugu aranrnaz.

     

   4. Beige Numaras1

    e-Belge izni kapsarnmda diizenlenen belgelerde, seri-s1ra numaras1 yerine 3 haneli birirn kodu ve 13 haneli ma numarasmdan olu an (e-Dekont uygu!amasz kapsammda 4 haneli birim kodu ve en az 14 haneli szra numaraszndan oluJan numara, hava yolu firmalarmca diizenlenen e-Biletlerde ise bu numara yerine !ATA nezdindeki kod numaras1 ile ba:jlayan toplam on iir;: haneli bile! numarasz da beige numarasz yerine kullamlabilecektir) bclgc numaras1 kullarnhr. Ilirim kodu serbest9e belirlenebilir. Ba$kanhk baZI birim kodlannm kullan11111111 yasaklayabilecegi gihi haz1 i lemler i9in helirledigi birim kodlarmm kullarnlmasm1 zorunlu k1labilir.

    Beige nurnaras1 i crisindc ycr alan s1ra nurnaras1, 4 karaktcr y1I vc 9 karaktcr rniitcsclsil numaradan olu$maktad1r. Her bir birim koduna ait Slfa numaras1 kendi i9inde olu$turulur ve takip edilir. S1ra numaras1 i9erisinde yer alan 9 karakterlik miiteselsil numara, her y1l111 ilk giinii itibanyla "I" rakammdan ba lat1larak kullamhr. Miikellef biinyesinde aym belge nurnaras1 birden fazla kullamlamaz.

    e-Dekont iizerinde beige numaras1 olarak en az haneli birim kodu ve en az 14 haneli Slfa numarasmdan olu$an numara kullaml!r. Birim kodu serbest9e belirlenebilir. Ba$kanl!k baZI birim kodlannm kullarnmm1 yasaklayabilecegi gibi haz1 i lemler i9in belirledigi hirim kodlannm kullamlrnasm1 zorunlu k1labilir. Belge numaras1 i9erisinde yer alan s1ra nurnaras1, 4 karakter y1l ve en az 10 karakter miiteselsil numaradan olu maktad1r. Her bir birim koduna ait s1ra numaras1 kendi i9inde olu turulur ve takip edilir. S1ra numaras1 i9erisinde yer alan en az I 0 karakterlik miiteselsil numara, her y1lm ilk giinii itibanyla "l" rakammdan ba lat1larak kullamhr. Miikellefbiinyesinde aym beige numaras1 birden fazla kullamlamaz.

    e-Belgelerin kiig1t 91khsm111 almmas1111 gerektiren durumlarda, belgenin birden fazla sayfaya ta$mas1 durumunda, her sayfada toplam sayfa say1s1 ile birlikte sayfa numaras1 gosterilmesi ko uluyla aym beige numaras1 kullamlacakt1r.

     

   5. e-Belgelerin Diizenlenmesi ve Teslimi

     

    1. e-Faturamn Diizenlenmesi ve iletilmesi

     MUkelletler e-Fatura diizenlerken, bu Tebligde belirtilmeyen hususlarda sUreler ba5ta olmak Uzere Kanun ve ilgili diger kanun ve diizenlemelerde yer alan usu! ve esaslara uymak zorundad1r.

     e-ratura uygulamasma kay1th mukelleflerin birbirlerine dtizenledikleri e-Paturanm, bu Tebligde helirlenen usu] ve esaslara uygun olarak duzenlenmesi, giindem1e veya alma i lemlerinin de Ba kanhk tarafmdan olu turulan e-Fatura uygulamas1 arac1hg1yla ger9ekle$tirilmesi zorunludur.

     Faturalann e-Fatura olarak olu$turulmas1 ve gonderilmesinde uyulmas1 gereken format ve standartlar cbclge.gib.2.ov.tr adresinde duyurnlur. Bu Tebligde belirlenen usu] ve esaslar ile

     soz konusu fonnat ve standartlara uygun olarak diizenlenmeyen, diizenlense dahi e-Fatura uygularnas1 arac1hg1yla g(indcrilrncycn vcya alrnmayan hcrhangi bir bclgc, bu Tcblig kapsammda duzenlenrni e-Patura huk:miinde degildir.

     e-Fatura uygulamasma kayith m[ikelleflerin birbirlerine diizenledikleri e-Faturada, diizenlerne tarihi yanmda diizenleme zamammn da saat ve dakika olarak gosterilmesi halinde e-Faturanm kag1t 91kt1s1 irsaliyc ycrinc gc9cr. SOz konusu kag1t 91kt1ya "Trsaliyc ycrinc gc9cr." ifadcsinin yaz1lmas1 ve kag1t 91ktmm satlc1 veya yetkilisi tarafmdan imzalanmas1 zorunludur. Ancak bu imkandan yararlanabilmek ir,;in e-Faturanrn malm teslimi anrnda diizenlenrnesi gerekir.

      

    2. e-Ar iv Faturamn Diizenlenmesi ve iletilmesi

     Bu Teblig kapsanunda e-Ar iv Fatura uygulamas1 yoluyla elektronik ortamda olu turulan faturanm, e-Patura uygulamasma kay1tl1 olmayan ahc1s111a talebi dogrultusunda kag1t olarak giinderilen veya eleklronik ortamda iletilen 5ekli helgenin ash, dlizenleyen lararmdan muhafaza edilen elektronik hali ise ikinci niisha hiikmiindedir.

     Elektronik ortamda olu turulan e-Ar iv Faturanm kagit ortammda teslimi halinde bask! i lemi miikellefin kendisi tarafmdan yap1labilir. isteyen miikellefler bask! i ini anla mah matbaa i letmelerine veya ozel entegratorlere de yaptJrabilir. Bu durumda anla mah matbaa i letmeleri veya ozel entegratorler tarafmdan Ba kanhga herhangi bir bildirim yapt!rnaz.

     Kanunun faturanm nizamma ili kin hilkUmlerine gore faturalarm ba tarafrnda i sahibinin veya namma imzaya mezun olanlarrn imzasmm bulunmast mecburidir. Bu hUkme gore, vergi uygulamalan baknmndan faturada imzanm bulunmas1 zorunlu olmakla beraber, faturanm ekil ve nizamma ili kin esaslara riayet edilrnek arltyla, dlizenleme tarihinde imzaya yetkili olanrn irnzasmm notere tasdik ettirilip bas1111 s1rasmda fatura iizerine yazdmlmak suretiyle faturanm (haztr imzah olarak) duzenlenebilmesi de mumki.indiir.

     e-Ar iv Fatura uygulamas1 kapsammda diizenlenen belgelerde, duzenleme tarihi yamnda dUzenleme zarnamnm saat ve dakika olarak gosterilmesi zorunludur.

     e-Ar iv Fatura uygularnasmdan yararlanma izni verilen rniikellefler; e-Fatura uygulamasrna kay1th olmayan vergi mUkelletleri ya da vergi mUkellefi olmayanlar adma uygulama kapsammda elektronik ortamda e-Ar iv Fatura dUzenleme, ahcmm talebi dogrultusunda elektronik (ebelge.gib.gov.tr adresinde yay1mlanan e-fatura format ve standardnu veya Ba kanhktan almacak izne LLygun diger hir forrnatt kullanrnak ve siiz konusu laluranm bas1labilir goruntus-Unii de eklemek art1yla) veya kagit ortarnda gonderrne ve olu$turulan e­ Ar$iv faturalan elektronik ortamda muhafaza ve istendiginde ibraz etmekle yiikiimludur.

     Elektronik ortamda iletim (internet dahil olmak uzere her tiirlii elektronik arai;; ve ortamlar vas1tas1yla) dururnunda e-Ar iv Faturamn aynca kag1da bas1lmasma gerek yoktur. Diger taraftan sevk irsaliyesi, irsaliye yerine ger,;en; e-Ar iv Fatura kag1t 91ktts1 ya da OKC'den iiretilen fatura bilgi fi$inin sevk Slfasmda malrn yanmda bulunrnas1 zorunludur.

     Ahc1s111a maim yanmda kag1t olarak verilen e-Ar iv Fatura, irsaliyeli fatura yerine kullamlabilir. Ancak bu imk:andan yararlanabilmek ir,;in faturanm duzenleme tarihi yanmda dUzenlerne zamanmm da saal ve dakika olarak goslerilrnesi, maim teslirni anmda dUzenlenmesi, kag1t 91kt1sma "irsaliye yerine ger,;er." ifadesinin yaz1lrnas1 ve kagit 9tlctmm sat1c1 veya yetkilisi tarafmdan 1s!ak imza veya haZlf imzah olarak aynca irnzalanrnas1 zorunludur.

     EPDK'dan ahnan dag1t1m veya tedarik lisanslan ile dogal gaz ve elektrik dag1llm ve sat1 faaliyetinde bulunanlar ile 8/1/2018 tarihli ve 30295 say1h Resmi Gazete'de yay1mlanan Karayolu Ta 1rna Yonetmeligi uyannca Ml ve M2 yetki belgesi alan kargo ve lojistik

     i letmeleri ile Ba kanhktan yaz1h izin alan miikelleflerin, e-Ar iv Faturalann diizenlenmesinde ve mli lerilere kag1l orlamda leslirninde, el lenninallerini de kullamlabilmeleri milrnkrm bulunrnaklad1r. El lerminalleri arac1hg1yla verilecek e-Belgelerin kag1l <;1kl1larmda malbu beige kullarnlabilcecgi gibi standartlan 27/12/1996 tarihli ve 22860 say1li Katrna Degcr Vergisi MUkcllctlerinin Odeme Kaydcdici Cihazlan Kullanmalan Mceburiycti Hakkmda Kanunla ilgili Gene! Teblig (Seri No:52)'in 5 inci bi.iliirntinde belirtilen termal kag1tlar da kullamlabilecektir. Bahse konu rniikellefler, matbu/termal kag1tta yer alan bilgilerle elektronik ortamda olu turduklan faturalarda yer alan bilgilerin aym olmas1 ko uluyla saya<; mahallinde el terminalleri ile fatura diizenleyebilir ve kag1t pkt1sm1 el terminali arac1hg1yla iletebilir.

     OKC'ler Uzerinden ger<;ekle tirilen ve e-Ar iv Fatura ile belgelendirilen perakende ma! sat1 lan ile hizmet ifalarmda, 3100 say1h Kanun ve 15/6/2013 tarihli ve 28678 say1h Resrni Gazete'de yay1mlanan Vergi Usu! Kanunu Gene! Tebligi (S1ra No:426) kapsarnmda yap1lan duzenlemelere uygun olarak OKC' Jerden (yeni nesil d§hil) diizenlenecek bilgi fi i, sat1 anmda diizenlenmek ve sat1c1 veya yetkilisi tarafmdan imzalanmak 5art1yla sevk irsaliyesi yerine ge<;er.

     Ila$kanhk gerek gormesi halinde bu bolom hiikmiiniin uygulamasmda sektor ve miikellef gruplan ilibanyla (izel izin verebilir, e-Ar5iv Falura formalmda ve faluramn ahc1s111a leslim yontemlerinde degi iklik yapabilir.

      

    3. e-irsaliyenin Diizenlenmesi ve iletilmesi

     e-irsaliyenin ebelge.gib.gov.tr adresinde yay1mlanan e-irsaliye uygulamasma ili kin teknik k1lavuzlarda yer alan fonnat ve standartlara gOre elcktronik ortarnda, elcktronik scrtifika ilc imzalanarak diizenlemnesi, ahc1sma iletilmesi (ahcmm e- irsaliye uygulamasma kay1th olmad1g1 durumda ahc1mn talebine gore elektronik ortamda iletim veya kag1t 91kt1s111111 teslimi suretiyle iletilmesi), muhafaza ve ibraz edilmesi esastJr.

     e-irsaliyenin, bu Tebligde ve ilgili teknik kllavuzlannda belirlenen usu! ve esaslara uygun olarak diizenlenmesi, gonderme veya alma i lemlerinin de Ba kanhk tarafmdan olu turulan e­ Trsaliye uygulamas1 arac1hg1yla (e-irsaliye uygulamasma kay1th olmayan ahc1lara dUzenlenen e-irsaliyenin elektronik halinin iletiminde e-irsaliye uygulamas1 d1 mda kalan harici elektronik yollarla) ger<;ekle lirilmesi zorunludur.

     e-irsaliyenin maim liili sevkinden iince dlizenlenmesi (ahc1s111m henilz helli olmad1g1 ve maim fiili sevki masmda "muhtelifmii teriler" adma diizenlemnesi ve maim as1l muhatabma teslimi s1rasmda e-irsaliyenin diizenlenmesi hali hari<; olmak iizere) ve Ba kanhk sistemlerine ba anh olarak ilelilrnesi maim liili sevki i<;in yeterli olup, hummla hirlikle duzenlenen e-irsaliyenin Ba kanhk sisternleri iizerinden (e-irsaliyesi uygularnasma kay1th ohnayan ahc!lara duzenlenen e-irsaliyenin elektronik halinin e-irsaliye uygulamas1 d1 rnda kalan harici elektronik yollarla iletilmesi suretiyle) ahc1sma ba anh bir ekilde iletilmesi (ahcrnm e-irsaliye uygulamasma kay1th olmadig1 dururnda ahcmm talebine gore elektronik ortamda iletim veya kag1t 91kt1s111111 teslimi suretiyle de iletilrnesi murnkiindiir) gerekmektedir.

     Malm fiili sevki s1rasmda arac ii;inde e-irsaliyenin bir ornek k§g1t i,:1kt1s111111 bulundurulmas1 ya da elektronik olarak gortintiilenrnesinin saglanmas1 zorunlu olup, soz konusu kag1t 91kt1 Uzerindc 1slak irnza ya da ka e bulunrnas1, e-Trsaliyc uygularnasma kay1th olmayan ahcrnm c­ irsaliyenin kilg1t i,:1kt1sm1 talep etmesi hali haricinde, zorunlu degildir. A11cmm e-irsaliye uygulamasma kayith olmad1g1 ve bu ahc1lann da e-irsaliyenin kag1t <;1kt1s1111 talep ettigi durumlar d1 mda, ara<;ta bulundumlan s{iz konusu kag1t <;1ktmm ahe1ya verilrnesi de zorunlu degildir. e-irsaliye uygulamasma kay!th olmayan ahc1lann e-irsaliyenin kag1t i,:1kt1s1111 talep

     etmeleri halinde bu kag1t 91kt1lann ahc1s1 tarafmdan gene! hukiimler 9er9evesinde kag1t ortamda muhafaza vc ibraz cdilmc zorunlulugu bulunmaktad1r.

     Scvki yap1lacak mala ili kin olarak c-Trsaliycnin dtizcnlcnmcsindcn once faturanm diizcnknmi olmas1 halinde, e-irsaliye tizerinde dtizenlemni faturamn tarih ve beige numarasma da yer verilmesi zonmludur.

     Mukellefler e-irsaliye dtizenlerken, bu Tebligde belirtilmeyen hususlarda sureler ba ta olmak Uzere Kanun ve ilgili diger kanun ve dUzenlemelerde yer alan usul ve esaslara uymak zonmdad1r.

     e-irsaliye uygulamasmdan yararlanan miikelleflere-irsaliye uygulamasma kay1th olmayanlara da sevk irsaliyesini, e-irsaliye olarak duzenleyecek olup, ahc1larm111 talebine gore elektronik veya kag1t ortamda teslirn edebileceklerdir.

      

    4. e-Serbest Meslek Makbuzu Diizenlenmesi ve Teslimi

     Kanunun 236 nc1 maddesinde serbest meslek erbabmm, mesleki faaliyetlerine ili$kin her rurlu lahsilal1 i9in iki nUsha serbesl meslek rnakbuzu lanzim elrnek ve bir nUshasm1 rnii leriye vermek, mii terinin de bu makbuzu isternek ve almak mecburiyetinde oldugu htikiim altma ahmru tlr. Amlan duzenlerne 9er9evesinde elektronik ortamda duzenlenen ve elektronik sertifika ile irnzalanan e-Serbest Meslek Makbuzunun, muhatabmm talebi 9er9evesinde 1s!ak imzail kag1t 91kt1s1 verilerek ya da elektronik ortamda iletilerek teslim edilmesi gerekmektedir. e-Serbest Meslek Makbuzu 91kt1smm 1slak imza ile imzalanmas1 yerine serbest rneslek erbabmm imzas111111 notere tasdik ettirilip, e-Serbest Meslek Makbuzu uzerine atilacak 1s!ak irnza yerine ge9mek Uzere hazlf imzah olarak diizenlenip leslirn edilrnesi de rniimkiindUr.

     Bu leblig kapsan1111da e-Serbest Meslek Makbuzu duzenleyen mukelleflerin, soz konusu rnakbuzlan elektronik ortarnda rnuhafaza ve ibraz etJneleri gerekmektedir. Kendisine e-Serbest Meslek Makbuzu duzenlenen mukelleflerin ise teslim yontemine gore e-Serbest Meslek Makbuzunun kag1t 91kt1sm1 veya elektronik ortarndaki halini muhafa.za ve ibraz etineleri gerekrnektedir.

     e-Serbest Meslek Makbuzu ve Raporunun olu turulrnas1 ve gonderilrnesinde uyulmas1 gereken format, standart ve Raporlama sUresi 1.:l,1_.:lg;,c:,gil:i._g_ov.tr adresinde yaynnlanan teknik kilavuzlarda a91klamr.

     Vergi Usu! Kanunu Gene! Tebligi (S1ra No:426) kapsammda onaylanan YN OKC'lerden e­ Serbesl Meslek Makbuzunda bulunan bilgileri de ihliva eden e-Serbesl Meslek Makbuzu Bilgi Fi inin, dtizenleyen tarafmdan im.zalanarak rnii teriye verilrnesi halinde so.z konusu bilgi fi i nushas1 da e-Serbest Meslek Makbuzunun kag,1t 91kt1s1 yerine ge9er. Bu durum e-Serbest Meslek Makbuzunun, elektronik sertifika ile irnzalanarak diizenlenrnesi ve Kanun htikiimlerine gore elektronik ortarnda dU.zenleyicisi tarafmdan rnuhafaza edilmesi zorunlulugunu ortadan kaldmnaz.

     Serbest rneslek faaliyeti icra eden hekirnlerden (di hekirnleri ile veteriner hekimler dahil), e­ Serbest Meslek Makbuzu uygulamasma olarak dahil olanlann, banka veya kredi kart1 ile yapacaklan lahsilallara ili kin dCtzenlenecek OKC Bilgi Fi i (e-SMM Bilgi Fi i)'nde yer alan bank.a i lern bilgilerine (i yeri no, terminal no., tahsilatta kullamlan banka veya kredi kart1 numarasmm son dort rakam1, kart sahibinin ad1 soyad1, tahsilat tutan, onay kodu) e-Serbest Meslek Makbuzu Uzerinde yer verilrnesi ve OKC bilgi li5inin de rnU leriye verilrnesi ko5uluyla, EFT-POS ozellikli YN OKC'lerin de 5/1/2008 tarihli ve 26747 say1h Resmi Gazete'de yay1rnlanan Vergi Usu! Kanunu Gene! Tebligi (S1ra No:379) ile 30/5/2008 tarihli ve 26891 say1h Resrni Gazete'de yay1rnlanan Vergi Usu! Kanunu Gene! Tebligi (S1ra No:382)'nde

     belirtilen POS (fiziki ve/veya sanal) cihaz1 yerine kullamlmas1 miimklin olup EFT-POS ozcllikli YN CIKC'dcn diizenlcrn:n bilgi ti i e-Serbest Meslck Makbuzunun kag1t 91kt1s1 yerine gei;:er.

      

    5. e-Miistahsil Makbuzunun Diizenlenmesi ve Teslimi

     Kanunun 235 inei rnaddesinde birinci ve ikinci s1111f tiiccarlar ile kazanc1 basit usuIde tespit edilenler ve defter tutmak mecburiyetinde olan i;:ifti;:ilerin, geri;:ek usulde vergiye tabi olmayan 9ift9ilerden satm ald1klan mallarm bedelini odedikleri s1rada iki niisha rnakbuz tanzim etmesi, niishalardan birini imzalayarak sat1c1 9ift9iye vem1esi, diger nUshasmm ise sat1c1 9ift9iye imzalat1larak almrnas1 gerektigi ve rnUstahsil rnakbuzunun tuccar veya ahc1 9ift9i nezdinde kalan niishasmm fatura yerine gei;:er beige oldugu hiikiirn altma almrn1 tlf.

     Amlan diizenlemeler ve Ba kanhga tanrnan yetkiler i;:eri;:evesinde; elektronik ortamda dUzenlenen ve eleklronik serlifika ile imzalanan e-MUslahsil Makbuzunun en az hir nUsha kag1l 91kt1s1 almarak, 91lctmm her iki tarafi;:a 1s!ak imza ile imzalanmas1 ve sat1c1 9ift9iye verilerek i;:ifti;:i tarafmdan kag1t ortamda muhafaza edilmesi, e-MUstahsil Makbuzunun tuccar niishasrnm ise eleklronik serlifika ile irnzah olarak eleklronik ortarnda muhafaza edilmesi uygun gortilmii tiir.

     e-Miistahsil Makbuzu ve Raporunun olu turulmas1 ve gonderilmesinde uyulrnas1 gereken fonnat, standart ve Raporlama siiresi ebelge.gib.gov.tr adresinde yay1111lanan teknik k1lavuzlarda a91klamr.

     Vergi Usu! Kanunu Gene! Tebligi (S1ra No:426) kapsamrnda onaylanan YN OKC'lerden e­ MUslahsil Makhuzunda hulunan hilgileri de ihliva eden e-MLislahsil Makhuzu Bilgi Fi inin iki niisha halinde Uretilrnesi ve taraflarca irnzalanmas1 halinde: bu bilgi ti i niishalan da e­ Miistahsil Makbuzunun kaglt niishalan yerine ge9ecektir. Bu durum e-Miistahsil Makbuzunun, elektronik sertifika ile imzalanarak dUzenlenmesi ve Kanun hilkUrnlerine gore elektronik ortamda dUzenleyicisi tarafmdan muhafaza edilmesini ve bilgi fi lerinin taraflarca Kanun hiikUrnlerine gore rnuhafaza edilmesi zorunlulugunu ortadan kaldmnaz.

      

    6. e-Gider Pusulasmm Diizenlenmesi ve Teslimi

     Kanunun 234 fmc[1 maddesi ve Bakanhk9a yap1lan diger idari dUzenlerneler geregince gider pusulas1 diizenlenmek suretiyle tevsiki uygun gortilen durumlarda; elektronik ortamda diizenlenen ve elektronik sertifika ile imzalanan e-Gider Pusulasmm en az bir ornek kag1t 91kl1sm111 almarak, 91klmm helgeyi dUzenleyen ve rnuhalah1 laral'mdan 1slak imza irnzalanmas1 ve diizenleyen tarafmdan kaglt ortamda da muhafaza ve ibraz edilmesi, muhatabma ise elektronik veya kag1t ortamda iletilmesi gerekmektedir. Muhatabma kag1t ortamda iletilmesi halinde, kag1t 91kt111m diizenleyen ve muhatab1 tarafmdan 1slak imza ile imzalanm1 olrnas1 esast1r.

     e-Gider Pusulas1 ve Raporunun olu turulmas1 ve gonderilmesinde uyulmas1 gereken format, standart ve Raporlarna silresi ,t;belge.!.!ib.gov.tadresinde yay1mlanacak teknik kllavuzlarda a91klamr.

     Vergi Usu! Kanunu Gene! lebligi (S1ra No:426) kapsammda onaylanan YN OKC'lerden e­ Gider Pusulasmda bulunan bilgilcri de ihtiva eden c- Gidcr Pusulas1 Bilgi Fi inin iki nilsha iiretilmesi ve taraflarca imzalanmas1 halinde; bu bilgi fi i nUshalan da e-Gider Pusulasmm kag1t niishalan yerine ge9er. Bu durum e-Gider Pusulasmrn, elektronik sertifika ile imzalanarak dUzenlenmesi ve Kanun hUkUmlerine gore elektronik ortamda dtizenleyicisi tarafmdan

     muhafaza edilmesini ve bilgi tWerinin taraflarca Kanun huklimlerine gore muhafaza edilmesi zorunlulugunu ortadan kaldmnaz.

      

    7. e-Bilet ve e-Yolcu Listesinin Diizenlenmesi ve e-Biletin Teslimi

     e-Biletlerin elektronik ortarnda diizenlenmesi, elektronik sertifika ile imzalanrnas1, internet de dahil olmak lizere elektronik ara9lar ve ortamlar vas1tas1yla muhatabma talebi dogrultusunda kag1t bask1s1 almabilecek ekilde sunulmas1 zorunludur. Muhatab1 tarafmdan istenilmesi halinde e-Bilet diizenleme izni alan mlikelletler dlizenledikleri e-Bileti ya da bunu temsil eden belgeyi kag1t olarak teslim edeceklerdir. Bu durumda kag1t 91kt1da e-Biletin ne zaman ve nereden temin edilecegi bilgisinin bulunmas1 zorunludur. Mali degeri bulunmayan bu mlihlirsliz kag1t 91ktmm muhatabma verilmesi halinde aynca imzalamp ka elenrnesine gerek bu]unrnamak tad1r.

     Elektronik ortarnda olu turulan yolcu listesinin kag1l nlishalannm seCer sonuna kadar la 1lla bulundurulmas1 gerekrnelctedir.

     Hava yolu finnalan isterneleri halinde, e-Biletleri muhatabma elektronik sertifika ile imzalanm1 olarak elektronik ortamda teslim edebileceklerdir. Bu imkandan yararlanmak isteyen miikelleflerin Ba kanhktan elektronik ortamda iletim izni almalan gerekmektedir. Ba5kanhktan elektronik ortamda iletim izni alan hava yolu firmalan muhatab1 tarafmdan istenilmesi halinde, diizenledikleri e-Bileti ya da bunu temsil eden belgeyi kag1t olarak teslim edeceklerdir. e-Biletin ya da bunu temsil eden mali degeri bulunmayan kag1t 91ktmm muhatabma verilrnesi halinde bunun aynca imzalamp ka5elenrnesine gerek bulunmamaktadlf. e-Bileti temsil eden belgenin verilmesi, e-Bilet izni alan hava yolu finnalannm yolcuya e-Bileti kag1t bask1s1 alrnabilecek ekilde elektronik ara9 veya ortamlar vas1tas1yla sunrna zorunlulugunu ortadan kaldlfmaz.

     Rava yolu firmalan istemeleri halinde, e-Biletleri, muhatabma kag1t ortamda teslim edebileceklerdir. Bu imkandan yararlanmak isteyen mlikelletlerin Ba kanhktan kag1t ortamda iletim izni alrnalan gerekmektedir. Soz konusu e-Biletlerin kag1t ortamda teslirn edilmesi halinde hava yolu firmalannca aynca elelctronik sertifika ile imzalanmasma gerek bulunmamaktadlf. Bu 5ekilde teslim edilen biletlerin muhatab1 tarafmdan Kanun uyarmca tevsik edici beige olarak kullamlabilmesi i9in hava yolu fimialan tarafmdan ka e/damga tatbik edilmesi, acenteler tarafmdan ise ka$e/damga tatbik edilmesi ve imzalanrnas1 gereklnektedir.

      

    8. c-Sigorta Komisyon Gidcr Bclgcsinin Diizcnlcnmcsi vc Tcslimi

     Ba kanhk, e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi uygulamasma ili kin ba5vuru usu! ve esaslan ile e-Sigorta Komisyon Gider Belgesinde yer almas1 gereken zorunlu bilgileri, belgenin format!, i9erigi, standard1, olu turulmas1, irnzalanmas1muhatabma iletilmesine ili kin usu! ve esaslan, beige bilgilerinin Ba kanhga elektronik ortamda raporlanmasma ili kin yontem ve siireler ile uygulamaya ili kin diger usu! ve esaslan ebelge.gib.gov.tr adresinde yay1mlayacag1 teknik veya uygulama kllavuzlan ile belirlemeye yetkili olup, e-Sigorta Komisyon Gider Belgesinin Ba;;kanhk9a bclirkncn fonnatta ckktronik ortamda vc clcktronik scrtifika ilc imzah olarak d-Uzenlenmesi, muhafaza ve ibraz edilmesi ve muhatabma talebi dogrultusunda kag1t ortamda ya da elektronik ortarnda iletilmesi gerekmektedir.

     Muhatabma kag1t ortamda teslim edilen e-Sigorta Komisyon Gider Belgesinin, sigorta irketi taratindan ka c vcya darnga tatbik cdilrnck vc 1slak irnza ilc (vcya noter onayh irnzanrn elektronilc ortamda beige -Uzerine uygulanmas1 suretiyle ham imzah olarak) imzalanarak teslim edilmesi esast1r.

     e-Sigorta Komisyon Gider Belgesinin sigorta irketi niishasmm ise elektronik sertifika ile irnzah olarak clcktronik ortarnda rnuhafaza cdilrncsi gcrckrncktcdir.

     c-Sigorta Kornisyon Gidcr Rclgcsi vc Raporunun olu turulrnas1 vc glindcrilmcsindc uyulrnas1 gereken format, standart ve raporlama siiresi ebclge.gib.gov.tr adresinde yaynnlanacak teknik kilavuzlarda belirtilir.

      

    9. e-Sigorta Pofo;esinin Diizenlenmesi ve Teslimi

     Ba kanhk, e-Sigorta Polii;:esi uygulamasma ili$kin ba vuru usu! ve esaslan ile e-Sigorta Polii;:esinde yer almas1 gereken zorunlu bilgileri, belgenin format1, ii;:erigi, standard1, olu turulmas1, imzalanmas1, muhatabma iletilmesine ili kin usul ve esaslan, beige bilgilerinin Ba kanhga elektronik ortamda raporlanmasma ili kin yontem ve sUreler ile uygulamaya ili$kin diger usu! ve esaslan ebelge_gib.gov.tr adresinde yayunlayacag1 teknik veya uygulama k1lavuzlan ile belirlerneye yelkili olup, e-Sigorta Polii;:esinin Ba5kanhk9a belirlenen fom1atla elektronik ortamda ve elektronik sertifika ile imzah olarak duzenlemnesi, muhafaza ve ibraz edilmesi ve muhatabma talebi dogrultusunda kag1t ortamda ya da elektronik ortamda iletilmesi gerekrnektedir.

     Muhatabma kag1t ortamda teslim edilen e-Sigorta Polii;:esinin, sigorta irketi ve/veya sigorta ve emeklilik arac1lan tarafmdan ka e veya damga tatbik edilmek ve 1s!ak imza ile (veya noter onayll imzarnn elektronik ortarnda beige uzerine uygulanmas1 suretiyle ham irnzah olarak) imzalanarak teslirn edilmesi esast1r.

     e-Sigorta Poli9esinin sigorta irketi/sigorta ve emeklilik arac1lan nushasmm ise elektronik serlilika ile irnzah olarak eleklronik ortarnda rnuhalaza edilmesi gerekrnektedir.

     e-Sigorta Poli9esi ve Raporunun olu turulmas1 ve gonderilmesinde uyulmas1 gereken format, standart ve raporlarna sUresi ebelge_._gib.gov,tr adresinde yay1mlanacak teknik k1lavuzlarda belirtilir.

      

    10. e-Doviz Ahm Sat1m Belgesinin Diizenlenmesi ve Teslimi

     Ba kanhk, e-Doviz Ahrn-Sat1m Belgesi uygulamasma ili kin ba vuru usul ve esaslan ile e­ Doviz Ahrn Sat1rn Belgesinde yer almas1 gereken zorunlu bilgileri, belgenin fom1at1, i9erigi, standard!, olu turulrnas1, imzalamnas1, rnuhatabma iletilrnesine ili kin usul ve esaslan, beige bilgilerinin Ba5kanhga elektronik orlamda raporlanrnasma ili kin yiinlern ve SLireler ile uygulamaya ili kin diger usul ve esaslar1 r,:l:l lgr,.:,,gh_,gQ):'J!:adresinde yay11nlayacag1teknik veya uygulama kilavuzlar1 ile belirlerneye yetkili olup, e-Doviz Al!rn-Sat1m I3elgesinin I3a$kanl!b;a belirlenen formatta elektronik ortarnda ve elektronik sertifika ile imzah olarak dtizenlenrnesi, rnuhafaza ve ibraz edilmesi ve muhatabma talebi dogrultusunda kag1t ortamda ya da elektronik ortamda iletilrnesi gerekn1ektedir.

     Muhatabma kagn ortarnda teslirn edilen e-Diiviz Ahrn-Sat1rn Belgesinin, yetkili rniiessese tarafmdan ka e veya darnga tatbik edilmek ve 1s!ak irnza ile (veya noter onayh imzamn clcktronik ortamda beige iizcrinc uygulanrnas1 surctiylc haz1r irnzah olarak) irnzalanarak tcslirn edilmesi esast1r.

     e-Doviz Ahrn-Sat1m Belgesinin yetkili mtiessese niishasmm ise elektronik sertifika ile irnzah olarak elektronik ortamda muhafaza edilrnesi gerekinektedir.

     e-Doviz Ahm-Satnn Belgesi ve Raporunun olu turulmas1 ve gonderilmesinde uyulmas1 gcrckcn fonnat, standart vc raporlarna slircsi 1eh lgi.:_._gil:J,govJT adrcsindc yay1mlanacak tcknik kllavuzlarda belirtilir.

      

    11. e-Dekontun Diizenlenmesi ve Teslimi

     Elektronik ortamda dlizenlenen ve elektronik sertifika ile imzalanan e-Dekontun, muhatabmm talebi 9er9evesinde 1slak imzah kag1t 9Ikt1s1 verilerek ya da elektronik ortamda iletilerek (e­ posta, SMS, ftp, web uygulamas1 ve benzeri diger iletim yontemleri dahil) teslirn edilmesi gerekmektedir. e-Dekont 91kt1smm banka gorevlisince ka e tatbiki veya 1s!ak imza ile imzalanarak verilmesi milmkiln bulundugu gibi bunun yerine banka yetkilisinin imzasmm notere tasdik ettirilip, e-Dekont ilzerine ham imzah olarak elektronik ortamda tatbik edilerek dlizenlenmesi (preprinted imza ve benzeri) ve rnuhatabma teslirn edilmesi de milmhmdlir. Bu Teblig kapsammda Ba kanhktan e-Dekont izni alan mukelleflerin, e-Dekontlan elelctronik ortamda muhafaza ve ibraz etmeleri gerekmektedir. Kendisine e-Dekont duzenlenen rnlikellellerin ise e-Dekontun ya kag1t 91kt1s1111 ya da elektronik orlarndaki halini rnuhalaza ve ibraz etmeleri gerekmelctedir.

     Ilgili mevzuatlannda engel bulunmamas1 veya ilgili Resmi kururnlanndan (T.C. Merkez Bankasi, Bankac1hk Duzenleme ve Denetleme Kurumu ve benzeri) izin almm1 olmas1 ko uluyla doviz ahm belgesi, doviz satllll belgesi, vergi tahsil almd1s1 ile bankalarca dekont i levi goren diger her tur!U belgenin de elektronik ortamda bu Tebligde belirtilen ekilde e­ Dekont olarak elektronik ortamda dlizenlenmesi, muhafazas1, ibraz1 ve muhataplannm talebi dogmltusunda elektronik veya kaglt ortamda teslim edilmesi mumkundiir.

     e-Dekontta; Vergi Usul Kanunu Gene! lebligi (S1ra No:243), Vergi Usul Kanunu Gene! Tebligi (S1ra No:246) ve banka dekontu ile ilgili aynca diizenleme yapma yetkisi bulunan diger Resmi kurum ve kurulu lar tarafindan belirtilen bilgilerin asgari olarak yer almas1 zorunlu olup bu bilgilere ilave olarak bankalann ihtiya9 duyduklan diger bilgilere de e-Dekont uzerinde yer vermeleri rnilmkilndlir.

     Olu turulan e-Dekontta, onytiziln list orta lasmma gelecek ekilde "e-Dekont" ibaresi bulunur.

      

   6. c-Bclgc Olarak Diizcnlcnmc Zorunlulugu Gctirilcn Bclgclcrin Kag1t Olarak

    Diizenlenmesi veya Hi9 Diizenlenmemesi

    Kanunun 7103 say1h Kammun 12 nci rnaddesi ile degi ik 353 Uncli rnaddesinin birinci flkrasmm (I) ve (2) numarah bentlerinde, "J. Elektronik belge olarak diizenlenmesi gerekenler de dcihil olmak uzere, verilmesi ve almmas1 icabedenfatura, giderpusulast, miistahsil makbuzu ile serbest meslek makbuzlarmzn verilmemesi, alznmamasz, diizenlenen bu belgelerde gen;ek meblagdan farkh meblaglara yer verilmesi, bu belgelerin elektronik beige olarak diizenlenmesi gerekirken Hazine ve ivfaliye Bakanlzgmca belirlenen zorunlu haller hari<; olmak iizere kdg1t olarak diizenlenmesi ya da bu Kanunun 227 nci ve 231 inci maddelerine gore hir; diizenlenmemi:j sayzlmasz halinde; bu belgeleri diizenlemek ve almak zorunda olanlarzn her birine, her bir beige ir;in 240 Tiirk lirasmdan a:jagt olmamak iizere bu belgelere yaztlmas, gereken meblagm vqa meblag farkmzn %JO'u nfapetinde ozel usulsiiz/iik cezast kesilir. JJir takvim ytlt ir;inde her bir belge nevine ili:;kin olarak tespit olunan yukanda yaz1h 6zel usulsiizliikler ir;in kesilecek cezamn toplam, 120.000 Tiirk lirasm, ger;emez. 2. Elektronik beige olarak diizenlenmesi gerekenler de dcihil olmak iizere, perakende sah ' fi ·i, odeme ka.vdedici cihazla verilen fl:;, giri:j ve yo/cu ta:jzma bileti, sevk irsaliyesi, ta!jlma irsaliyesi, yofcu listesi, ganliik mii:;teri listesi ile Hazine ve Maliye Bakanllgmca diizenlenme zorunlulugu getirilen

    belgelerin; diizenlenmediginin, kullanzlmad1g1nzn, bulundurulmad1gmm, diizenlenen belgelerin ash ile orneginde farklt meblaglara yer verildiginin, gen;ege aykm olarak dazenlendiginin nya elektronik beige olarak dazen!enmesi gerekirken llazine ve Maliye Bakanhgmca helirlenen zorunlu haller harir; ofmak azere kdg1t ofarak dazenfendiginin tespiti ya da bu belgelerin bu Kanunun 227 net maddesine gore hir;: diizenlenmemi$ sayllmasz halinde, her bir beige ir;:in 240 Tiirk lirast ozel usulsiizliik cezas1 kesilir. Ancak, her bir beige nevine ili$kin olarak kesilecek ozel usulsiizliik cezaszmn toplamz her bir tespit ir;:in 12.000 Tiirk lirasm1, bir takvim y1lt ir;:inde ise 120.000 Tiirk liras1m ger;:emez. duzenlemelerine yer verilmi tir.

    Bu Tebligin "V.7." ve "Vlll." numarah bolumlerinde belirtilen zorunlu haller hari9 olmak Uzere, e-Belge olarak dlizenlenme zorunlulugu getirilen belgelerin kilg1t olarak dUzenlenmesi veya hi9 diizenlenmemesi halinde Kanunda ongorulen hiikumler 9er<;evesinde ceza uygulamr.

     

   7. e-Belge Olarak Diizenlenme Zorunlulugu Getirilen Belgelerin Kag1t Olarak Diizenlenebilecegi Haller

    Elektronik belge olarak dlizenlenme zorunlulugu getirilen belgelerin;

    1. Ba kanhgm ve e-Belge uygulamalarma taraf olan diger kamu kurum ve kurulu5larmm bilgi i lem sistemlerinde meydana gelen anza, kesinti ile bu sistemlerde yap1lan bak1m,

    2. Tspat vcya tcvsik cdilmck kayd1yla, rnlikcllctin ya <la Ra kanhktan izin alm1 iizcl cntcgraWr kurulu larm bilgi i lem sistemlerinde meydana gelen anza, kesinti ile bu sistemlerde yap1lan planh baknn (yaz1h bildirimde belirtilen sure ile s11llr!1 kalmak kayd1yla),

    3. ispat veya tevsik edilmek kayd1yla, kullarnlmakta olan mali muhrun veya elektronik imza aracmm anzalanmas1 veya 9almmas1 (yeni mali mlihlir veya elektronik imza aracmm temini sliresi nee),

    9) Bakanhk veya Ba kanhk larafindan e-Belge uygulamalarma ili kin olarak yay1mlanan gene] teblig, sirkuler ve telmik lalavuz ve duyurularda, belgelerin e-Belge yerine kag1t olarak duzenlenmesine izin verilmesi,

    gibi nedenlerle, kanunen duzenlemnesi gereken stirenin ge9irihnemesi kayd1yla, kiig1t olarak duzenlenmesi durumunda iizel usulsiizliik cezas1 kesilmez.

    Mukelleften kaynaklanan diger nedenlerle, e-Belge olarak diizenlenmesi gereken belgelerin kiig1t olarak duzenlenmesi yukanda say!lan nedenler kapsammda degerlendirilmez.

    Elektronik olarak duzenlenmesi gereken belgenin, Kanunun 13 iincu maddesinde yaz1h mucbir sebepler nedeniyle elektronik olarak dtizenlenememesi halinde, Kanunun 373 uncu maddesi geregi ozel usulsuzluk cezas1 kesilmez.

     

   8. Raporlama

  e-Fatura ve e-lrsaliye gibi iletimini Ba kanligm yapt1g1 e-Belgeler d1 111daki belgeleri dlizenlemek Uzere Ba kanhktan izin alan mlikelletler ve iizel entegratiirler, bu e-Belge uygulamalan kapsammda elektronik ortamda olu turduklan belgelere ili kin olarak, siiz konusu e-Belgenin elektronik ortamda Ba kanhga iletilmesi zorunlulugunun getirildigi durum haricinde, Ba5kanhgm ebelge.gib.gov.lr adresinde yay1mlanan veri lormal1 ve slandardma uygun c-Rclgc (c-Ar iv Fatura, c-Bilct, c-Scrbcst Mcslck Makbuzu, vb.) Raporunu clcktronik sertifika ile zaman damgah olarak imzalayarak e-Ilelge Teknik Kllavuzlannda ai;Iklanan ytlnlem veya ytlnlernlerle Ba kanhk sislemine aklarniak zorundad1r.

  Ba kanhk, yaz1h bildirim ya da Ba kanhga ait giligov.tr veya t:l;l_tc_ gi_!)_,ggv.tr adreslerinden duyurrnak ve hazlfhk i9in yeterli sure tarumak $art1yla rapor olu$turrna ve aktanm suresini ve yontemini degi$tirmeye, sektorler ve mlikellef grnplan itibanyla farkh veri aktanm si.iresi ve yontemi belirlemeye yetkilidir.

  Ila$kanhk, yaz1h bildirim ya da Ila$kanhga ait gib.gov.tr veya ebelge.gib.gov.tr adreslerinden duyurmak ve haZlfhk i9in yeterli sure tammak $artiyla e-Belge Raporlanmn ve elektronik ortamda muhafaza edilen belgelerin, Ba kanhgm uzaktan eri irnine a91lmasm1 isteyebilir.

  Eri$im ve raporlama gereklerinin yerine getirilmi$ olmas1, mukellefin e-Belgeye konu belgelerinin muhafazas1 ve ibraz1 odevlerini ortadan kaldrrmaz.

   

  Y.9. Mali Miihiir

  Kanun kapsammda yap1lacak duzenlerneler 9er9evesinde kullamlmak uzere, tuzel ki5i, diger kurnm, kurnlu$, i$letmelere ve istemeleri halinde ger9ek ki$i mlikelleflere ait veri bi.itiinhigiini.in, kaynagm ve i9erigin garanti altma almmas1 ile gerekli durnmlarda gizliligin saglanmas1 fonksiyonlannm yerine getirilmesi amac1yla olu$turnlan ve e-Belgelere ili$kin uygulamalar kapsarnmda yap1lan i5lemlerde kullamlan Mali Mlihlir, Ba kanhk adma TlJBiTAK-UEKAE taratindan haz1rlanan elektronik sertifika alt yap1sm1 ifade eder.

  Kullamm alam ve bahsedilen fonksiyonlan nedeni ile Mali Mi.ihrlin, kurumun bildirilen yetkili vcya yctkililcrinin kontrolil altmda kullarnlmas1, yctkili ki i vcya ki ilcrin dcgi rncsi halindc de ycni yctkili vcya yctkililcrin dcrhal bclirlcnmcsi vc bunlara ait bilgilcrin Ra kanhk9a belirlenecek yontemlerle bildirilmesi zorunludur.

  TUzcl ki ilcrin vc digcr kururnlann hcrhangi bir ncdcnlc unvanlannm dcgi mcsi halindc, cski unvam bannd1ran serlifikalan ge9erliligini kaybedeceginden, unvan degi5ikligini izleyen 15 glin i9erisinde yeni unvana uygun sertifika bU5vumsu yap1lmas1 gerekmektedir.

  Sahiplerine kart okuyuculan ile birlikte teslim edilecek sertifikalarm HSM aracI11g1 ile kullarulmas1 da mumki.indi.ir. Ancak bu durumda Mali Muhlir Sertifikalannm HSM'lere yiiklenmesi i$leminin TDBiTAK-UEKAE veya yetkili lald1g1 ki iler/kurumlar arac1hg1yla yap1lmas1 ve tercih edilen IISM modellerinin TDBiTAK-UEKAE tarafmdan yayunlanacak nitelik:lere sahip olmas1 gerekmektedir.

  Mali Mi.ihri.in ba vuru, i$leyi$ ve kullanmu ile ilgili tum bilgi ve belgeler mm.kamusm.gov.tr adresinde yer almaktadrr.

  e-Belge uygulamalanndan yararlanan mUkellefler ile diger kurum, kurulu$ ve i$letmelerin e­ Belgelerini kendi mali mUhUr sertifikalan ile onaylamalan veya nitelikli elektronik sertifikalan ile irnzalamalan esaslrr. Ancak e-Belge uygulamalanm ozel enlegratorler vas1las1yla kullananlar, diizenlenecek e-Belgelerin ozel entegratoriin mah miihiir serliiikas1 ile onaylanrnasma Ra kanhk9a tcknik k1lavuzlarda bclirlcncn usul vc csaslarla izin vcrcbilirlcr.

 4. Muhafaza ve ihraz Yiikiimliiliigii

  Kanunun ilgili hi.iki.imlerine gore muhafaza yi.iki.imluli.igi.i olanlar, gerek di.izenledikleri gerekse adlanna duzenlenen bu Teblige konu e-Belgeleri kendilerine iletirn/teslim $ekline uygun olarak yasal si.ireler dahilinde muhafaza ve istendiginde ibraz etmekle ylikiimliidi.irler.

  e-Belgelerin veri buti.inlliglini.in saglanmas1 ile kaynagmm inkar edilemezligi Mali Mi.ihi.irle ve nitelikli elektronik sertifika ile garanti altma almmaktad1r. Elektronik imzanm ve Mali MUhrUn dogruluk ve ge9erlilik kontrolUni.ln ancak elektronik ortarnda yap1labilrnesi nedeniyle e­ Belgenin duzenleyicisi tarafmdan kag1da bas1larak saklamnas1 soz konusu degildir. Bu nedenle mukellefler, di.izenledikleri e-Ilelgeleri, i.izerindeki Mali Mlihur veya elektronik imzay1 da

  i9erecek ekilde kanuni siireler dahilinde kendi biinyelerindeki elektronik, manyetik veya optik ortamlarda muhafaza ve istendiginde elektronik, manyetik veya optik ara9lar vas1tas1yla ibraz edeceklerdir. Soz konusu e-Belgelerin ahc1lan ise kendilerine iletim ekline uygun olarak, elektronik ortamda iletilmi olmas1 halinde iizerindeki Mali Miihiir veya elektronik imzay1 da i9erecek ekilde kanuni siireler dahilinde kendi biinyelerindeki elektronik, manyetik veya optik ortamlarda, kag1t ortamda teslim edilmi ise kag1t ortamda muhafaza ve ibraz edeceklerdir.

  Muhafaza ve ibraz yiikiimliiliigu, ar ivlenen belgelerin dogruluguna, biitun!Ugiine ve degi5rnezligine ili;;kin olan her lllr]U eleklronik kay1l ve veri, veri labam dosyas1, saklama ortallll ile dogrularna ve goriintuleme ara9lannm tumiinii kapsamakta olup, e-Belgelere istendiginde kolayhkla eri ebilmeyi, anla 1labilir ve eksiksiz bir bi9imde goriintiileyebilmeyi ve belgelerin okunabilir kag1t baskllanm Uretebilmeyi saglayacak bi9imde yerine getirilmelidir. Bu yUkUmlUHlk, e-Belgelerin U9Uncii ki5iler nezdinde rnuhafaza edilmesi durumunda, muhafaza eden i9in de, yasal sUreler i9inde ge9erlidir.

  MUkellellere ail e-Belgelerin yine miikellellere ail bilgi i lem sislemlerinde saklanmas1 esas olup ii9iincii ki ilcr nczdindc de clcktronik saklarna yap1labilcccktir. Ra lrn miikcllcflcrdcn (Ba$kanhktan izin alan saklarnac1 kurulu lar dahil) elektronik saklarna hizmetinin almrnas1 mtikelleflerin e-Belgelerinin muhafaza ve ibraza ili$kin ash sorumlulugunu ortadan kald1rmaz. e-Belgelerin muhafazasmm TUrkiye Cumhuriyeli smirlan i9erisinde ve TUrkiye Cumhuriyeli kanunlanmn ge9erli oldugu yerlerde yap1lmas1 zorunludur. Bu zorunluluk yurt d1 mda ikincil bir ar ivleme yap1lmasma engel te kil etmez.

  Ra ka miikcllctlcrc ait c-Rclgclcri saklarna hizmcti vcrccck mlikcllctlcrin Ra kanhga "Elektronik Beige Saklama Hizmeti Ba vuru Formu ve Taahhiitnamesi" ile ba vuru yaparak saklama izni almalan zorunludur. Bu ama9la ba$VUfU yapacak rniikelleflerin ba vurn dilek9esi ekinde Bilgi i lem Sistem Raponmu (BiS) gondermesi gerekmektedir. Ba kanhktan saklama hizmeti venne izni alan kurulu lar, hizmet verdikleri miikelleflere ait e-Belge bilgilerini saklama/muhalaza amac1 d1 111da kullanamaz ve i leme laral' olanlarm yaz1h izni olmaks1zm ii9iincii ki ilerle payl amazlar. Saklama hizmeti veren kurulu lar, bu faaliyetleri kapsallllnda elde ettigi ticari Slf niteligindeki e-Belge bilgilerinin giivenliginden ve gizliliginden sorumludurlar. Bu amaca aykm olarak i leme taraf olmayan U9UncU ki ilerle e-Belge bilgilerini payla l1g1 tespil edilen saklarna hizrneli veren kurulu5larm diger Kanunlann Ongfird[1gii cezai sorumluluklan da sfiz konusu olacag1 gibi aynca Ba kanhk tarafindan saklarna hizmeti verme izinleri iptal edilebilir. Ba kanhktan elektronik beige saklama hizmeti izni almadan saklama yap1lmas1 Ba kanhk nezdinde hUkUm ifade etmez Saklama izni alan mUkelleflerin listesi ebelge.gib.go v.tr adresinde yay1mlamr. Ba kanhk e-Belgelerin saklarna ko ullan ve saklarna hizmeti verecek mi.ikelletlerin uymas1 gereken diger kurallan ebelge.gib.gov.tr adresinde yaynnlanan tcknik k1lavuzlarla bclirlcrncyc yctkilidir.

  Ba kanhk, gerekli gfirUlen dururnlarda e-Belge saklama hizmeti verenlerden e-Belge bilgilerine ili kin olarak belirlenecek standartlara uygun i.iretilecek raporlann Ba kanhga ibraz1m veya elektronik ortamda iletimini, e-Belge saklama hizmeti verenlere ait bilgi i$lem sistem veya sisternlerine uzaktan ve sUrekli eri imin saglanmas1111 yaz1h olarak ya da ebelge.gib.gov.tr adresinden yapacag1 bilgilendirn1e ile lalep edebilir. Bu kapsarnda, ifade edilen eri imin saglanmas1 i9in kullamlacak yontem ve teknolojiler ile ibraz ytikUrnliiliigiintin yerine getirilmesi ile ilgili sUre9ler cbelge.gib.gov.tr adresinde yaynnlanan teknik kllavuzlarla a91klamr. Ba kanhk e-Belge saklama hizmeti veren mUkellefler i9in ilave yiikUmlUIUkler belirlemeye ve ulusal ve uluslararas1 slandartlara uyrna zorunlulugu gelinneye yelkilidir. Ba kanhk gerek gonnesi halinde, bu Tebligde belirlenen esaslar ile smlfh olmak i.izere, ba ka mtikelleflere ait e-Belgeleri saklama hizmeti verenlerin bilgi i$1em sistemlerini denetlemeye ve denetlettim1eye, denetimler sonucunda gerekli muhafaza ve bilgi gUvenligi standartlanna haiz olmad1g1 tespit edilen kurulu lann izinlerini iptal etmeye yetkilidir.

 5. Sorumluluk ve Cezai Miieyyideler

  Bu Teblige konu uygulamalar kapsammda izin alan mtikelleflerden bu lebligde ve bu Teblige konu uygulamalarm a91kland1g1 k1lavuzlarda ycr alan usul vc csaslara aykm bi9irndc bclgc duzenleyenler haklanda, i ledikleri fiilin turtine gore Kanunda ongortilen cezalar uygulamr.

  Bu Teblige konu e-Belge uygulamalanna diihil olan mtikellefler, bu Tebligin "V.7.'' ve "VIII." nurnarah boli.imlerinde belirtilen haller d1 mda, yapt1klan mal teslimleri/ahmlan ve hizmet ifalan kapsammda, anla rnah matbaa i$letmelerine bastmlan rnatbu (kag1t) belgeleri kullanamazlar, kullanmalan halinde soz konusu mtikellefler hakkmda Kanunda ongortilen cezai hi.ikUmler uygulamr.

  Bu Teblige konu uygulamalar kapsammda hizmet verme izni iptal edilen ozel entegratorler, bu konuda hizmet verdigi mlikellelleri uyannak zorundadJr. izni iptal edilen fizel entegraWrden hizrnct alan mi.ikcllctlcrin, s(iz konusu uygularnalan ba ka bir ozcl cntcgratlirlc anla rnak, GTR Portal uygulamasm1 kullanmak ya da kendi bilgi i lem sistemleri tizerinden kullanma altematillerinden kendilerine en uygun olam se9erek kullanmalan rnlimklindlir.

  Bu Teblige konu uygulamalan kendi bilgi i lem sistemi lizerinden kullanmak lizere izin alan rni.ikelletlerden izinlerinin iptal edildigi kendisine bildirilenler, bildirirnin yapild1g1 tarihten itibaren 6 ay sure ile uygulamay1 kendi bilgi i$lern sistemleri Uzerinden kullanmak uzere ba vuru yapamazlar. Bu mi.ikellefler, soz konusu uygulamalardan Ba kanhktan izin alan ozel entegratorlerden hizmet almak ya da GIB Portal uygulamas1111 kullanmak suretiyle yararlanabilirler.

  Bu Tcbligdc bclirlcncn usul vc csaslar ilc ilgili tcknik k1lavuzlarda bclirlcncn fonnat vc standartlara uygun olarak diizenlenmeyen e-Ilelgeler, Kanun kapsammda duzenlenen beige olarak kabul edilrnez.

  Mlikelletler, bu Tebligde elektronik ortamda di.izenlenmesine olanak saglanan belgeleri duzenlerken, siireler ba ta olmak uzere bu Tebligde belirtilmeyen hususlarda Kanun ve ilgili diger kanun ve duzenlemelerde yer alan usu! ve esaslara uymak zorundad1r.

   

 6. Diger Hususlar

  c-Bclgc uygulamalanna dahil olanlar, c-Bclgclcrc ili kin clcktronik kay1tlann bozulmas1, silinmesi, zarar gormesi, i$lem gorememesi halleri ile olaganustu durumlann meydana gelmesi halinde, durumu Ba$kanhga U<; i gtinli i9inde bildirerek bu kay1tlan nas1l tamamlayacagma ili kin aynnt1h bir plan sunmak zorundad1r.

  Bu Teblige konu uygulamalan kendi sistemi Uzerinden kullananlar, bilgi i$lem sistemlerini olu turan donammlann bir klsmmm veya tamammm haczedilmesi veya yetkili mercilerce el konulmas1 halinde, durumu en ge9 Liv i gi.ini.i i9erisinde Ba kanhga bildirmek ve kay1tlarm1 nas1l tamamlayacagma ili kin aynnt1li bir plan sunmak zorundad1r.

  Bu Teblige konu uygulamalan kendi sistemi Uzerinden kullananlar, bilgi i lem sistemini olu turan yaz1hm, donamrn, dosya, doki.imantasyon vc bcnzcri unsurlan, hi(,:bir ckildc k1smc11 veya tamamen vergi inceleme elernanlannm veya I3a$kanl!k9a gorevlendirilecek personelin eri imini ve denellemesini engelleyecek bir sOzle me veya lisansa konu edernezler.

  Bu Teblige konu uygulamalan kendi sislemi Ctzerinden kullananlar, Ba kanhgm lalebi lizerine bclgclcrc ait bilgilcrin olu turulrnas1 vcya muhafazas1 s1rasmda kullam lan donarnmlarm bulundugu adres veya adreslerde inceleme ve tespit yap1labilmesi i9in gerekli olacak her turlii

  teknik ve fiziksel imkiim (uygun donamm ve yaz11Imlar, terminallere ula nn izinleri ve uzman pcrsoncl gibi) sunrnak zorundadir.

  Ru Tcbligc konu uygularnalan kcndi sistcmi lizerinden kullananlar ilc izin alan lizcl entegratorlerin, Vergi Dairesi Ba kanhg1 veya Defterdarhk ile anla mah matbaa i letmeciligi sozle mesi yapma zorunluluklan bulunmamaktad1r.

  Hu Teblige konu e-13elge uygularnalanna dahil olan rniikellefler, uygulamaya diihil olduklan tarihin i9inde bulundugu aym (e-Fatura ve e-Ar iv Fatura uygularnalan i9in 7 nci gLinlin) sonuna kadar, soz konusu belgeleri kiig1t ortamda da diizenleyebilirler. Ancak aym i lem i9in e-Belge veya kiig1t ortamdaki belgelerinden sadece birinin duzenlenmesi gerekmektedir. e-Belge uygulamalarma dahil olunan tarihin ait oldugu aym sonundan (e-Fatura ve e-Ar iv Fatura uygulamalan i9in 7 nci giinden) itibaren, belgelerin e-Belge olarak diizenlenmesi zorunlu olup, kag1t ortamda beige diizenlenmesi halinde Kanunda yaz11I cezalar tatbik edilir.

  Bu I ebligde belirtilen e-Ilelgeleri diizenleme yetkisi bulunan miikelleflerin, sistemlerinde anza veya kesinli meydana gelrnesi veya diger mUcbir sehep dummlarmda dUzenlenrnek lizere ycterli rniktarda matbu bclgelcri bulundurn1alan zorunludur. Ru ckildc beige dUzcnlcmck istisnai bir uygulama olup, beige diizenlerneye ba lamadan once Ila kanhga konu hakkmda levsik edici bilgi ve belgelerle birlikle yaz1h olarak bilgi verilmesi ve bu durumun sUreklilik arz etmemesi gerekmektedir. Siireklilik arz etmesi halinde, uygularnalardan kendi bilgi i lem sistemlerinin entegrasyonu yontemi ile yararlanan miikelleflerin entegrasyon izinleri Ba kanhk9a iptal edilebilecek olup, GiB Portal hesaplan otomatik olarak a91lacakt1r. Bu durum entegrasyon izni iptal edilen miikelletlerin, iznin iptalinden sonra, uygulamalardan ozel entegratorlerin bilgi i lem sistemleri arac11Ig1yla yararlanmalanna engel te kil etmez.

  e-Relgc uygulamalarma dahil olan rnlikelletlerin, rnilli savunma, istihbarat ve giivcnlik arna9h mal veya hiZinet ahmlanna ili kin olaralc Ba$kanhktan ozel izin alan kurumlara matbu beige diizenlenmek iizere yeteri kadar bas1h kag1t beige bulundurrnalan zorunludur.

  Ba kanhk, izin isteyen rnlikelleflerin ba vurularmm yarntlanmas1111 belli bir siire erteleyebilir, ba vurulanm s1raya koyabilir.

  Ba$kanl!k gerek gormesi halinde bu Ieblig kapsammdaki uygulamalara ait belgelerde bulunmas1 gereken bilgilerde degi ildik yapabilir.

  Ra;;kanhk bu Teblig uyannea dUzenlcnen c-Rclgelcre uzaktan cri ebilir. Fri im gcreklcrinin yerine getirilmi olmas1, miikellefin soz konusu e-I3elgeleri muhafaza ve ibraz1 odevlerini ortadan kald1rmaz. Uzaktan eri ime ili kin usul ve esaslar ebelge.2ib.2ov.tr adresinde yaynnlanan "Elcktronik Relgc Uzaktan Eri irn K1lavuzunda" a91klamr.

  Ra kanhk, bu Tebligdc bclirtilcn c-Rclgck.Tin diizenlcnmesi ve ahc1larma ilctilrncsi hususlannda, faaliyetlerin niteligi, yap1lma ekli gibi diger ay1rt edici unsurlar1 da dildcate alarak ozel izin venneye veya bu durumlan ebelge.gib.gov.tr adresinde yay1mlana11 ilgili e­ Belgelere ait uygulama veya teknik k1lavuzlarda a91klama yaparak duzenlemeye yetkilidir.

  Ba kanhk, bu Tebligde belirtilen e-Belge uygulamalan kapsammda hizmet vermek lizere yetkilendirilen ozel entegrator kurulu lar ile dogrudan entegrasyon izni verilen miikelleflerin bilgi i$lem sistemlerini, usul ve esaslan ebelge.gib.gov.tr adresinde yay1mlanan denetim usul ve esaslarma ili kin leknik k1lavuzlara uygun olarak denetlerneye, hilgi sislernleri denelirnleri konusunda yetkilcndirilen ki i vcya kurulu lara denetlcttirn1eye, bu denetim sonucuna (vcya diizenlenen I3ag1ms1z Denetim Raporu sonucuna) gore izinleri vermeye, verilmi$ olan izinleri ge9iei olarak durdunnaya veya larnarnen sona erdirn1eye yelkilidir.

  Ba kanhk, en az bir ay siire vermek kayd1yla, bu Teblig kapsaimnda olu lurulan e-Belgelerin ikincil orneklerinin Ba$kanllk bilgi i lem sisternlerine si.irekli olarak ve uygularnalara ili$kin

  Teknik Kllavuzlarla belirlenen iletim zamanlannda elektronik ortamda iletilmesi zonmlulugu gctirmcyc, ilctirni talcp cdilcn bclgclcrc ait raporlarna zorunlulugunu kaldirmaya, zorunluluk getirdigi mukellef ve sektor gruplanm ebelge.gib.gov.tr adresinde gerekli duyurulan yapmak suretiyle belirlemeye yetkilidir.

  e-Belge eklinde diizenleme imkam verilen belgelerden Ba kanllk9a belirlenen ve

  image

  _(;Q..:l_g_-,:_,gil;>,g_QYJ.I adrcsindc duyurulan bclgclcrin, Ba kanhga ait uygularnalar Uzcrindcn e-Belge olarak duzenlenmesi durumunda, Ba kanhga ait elektronik imza veya mah muhur ile de imzalanabilir.

  Ba kanhk, e-Belge uygulamalan kapsammda e-Belgenin dilzenlenip muhataplanna iletimi s1rasmda, beige i9eriginin kontrolune yonelik analizleri; mUkellefin faaliyet alam, kapasitesi, ahm-satnna konu mal ve hizmetlerin tiiril, niteligi veya Ba kanhk sistemlerinde var olan her turlii bilgileri kullanarak yapmaya, bu analizler sonucunda riskli oldugu degerlendirilen belgeleri (beige ir;eriginin sahte vqa muhteviyatt itihariyle yamltzct beige oldugu hususunda tereddiit edi/en durumlarm varlzgt halinde ilgili belgeler risldi olarak degerlendirilir.) muhataplanna iletilmesini durdunnaya yetkilidir.

  Ila$kanllk, gerekli haz1rliklar yap1lmas1 ii;:in en az 3 ay siire vermek suretiyle, format ve standard, belirlenen ve ebelge.gib.gov.lr adresinde yaym1lanan, mal ve hizmetlerin sm1fland1Tma veya tammlanmasma ili kin standart birim veya kodlann bu Tebligde belirtilen e-Belgelerde yer almasma ili kin olarak zomnluluk getirmeye, bu zorunlulugu sektor, ma! veya hizmet gruplan itibanyla ya da mukellefiyet tiirleri dikkate almmak suretiyle, farkh usu!, esas ve sUreler dahilinde belirlemeye ve bunlan ebelge.gib.gov.tr adresinde muhataplarma duyurmaya yetkilidir.

  Bu Tcblig kapsarnmda ycr alan c-Bclgc uygularnalan ilc ilgili olarak, Kanunun mUkcrrcr 242 nci maddesinin ikinci fllaas1mn (5) numarah bendinde belirtilen ekilde ozel huknk tuzel ki iligini haiz bir irketin kumlrnast durumunda, e-13elgelerin duzenlenme, iletilrne, muhafaza usu! ve esaslan ile irket d1 mdaki ozel ki i, kurum ve kurulu larca e-Belge uygulamalan kapsammda verilebilecek hizmetlere ili kin usu! ve esaslar, kurulan irket tarafmdan belirlenecek yeni esaslara gore devam ettirilebilir.

   

 7. Yiiriirliikten Kaldmlan Tebligler

  A ag1da bilgilerine yer verilen Vergi Usul Kanunu Gene! Tebligleri bu Tebligin yiirtirliige girdigi tarihte, 20/6/2015 tarihli ve 29392 say1h Resmi Gazete'de yay1mlanan Vergi Usu! Kanunu Gene! Tebligi (Srra No:454) 1/1/2020 tarihinde yiiri.irliikten kaldmlm1 t1r. Diger mevzuatta soz konusu Tebliglere yap1lan atlflar, ilgisine gore bu leblige yap1lm1 say1hr.

   

   

  No.

   

  I

   

  !

   

  S1ra No.

   

  Tebligin Tiirii