NAVİGASYON
NAVİGASYON
Menüyü Göster

Kişisel Veri Aydınlatma Metni

Edm Bilişim Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni


EDM Bilişim olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca sizi, kişisel veri işleme faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.

 

 1. VERİ SORUMLUSU


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak EDM Bilişim tarafından aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek/aktarabilecektir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI


Müşterilerimize ait kişisel veriler; E-İmza, E-Fatura, E-Arşiv Fatura, E-Muhasebe, EBYS, E-Defter, E-İrsaliye, E-Serbest Meslek Makbuzu, E-Müstahsil, E-Bilet, KEP Kurumsal, KEP Bireysel, E-Mutabakat,  E-Beyanname, E-Bordro, E-Yedekleme satış ve destek hizmetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla alınıp, KVKK ‘ya ve ilgili diğer kanunlarda belirtilen sürelere uygun olarak fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır.
 

Önceden çalışmış, çalışmaya devam eden ve Stajyer olarak görev alan personellere ait kişisel veriler; İş Başvuru süreçleri ve çalışma süreçleri, SGK Bildirimleri, İş-Kur Bilgilendirmeleri, KOSGEB müracaatları, EDM Bilişim fiziksel güvenlik önlemlerinin yerine getirilmesi için kişisel veriler alınmaktadır.
 

Alınan kişisel veriler EDM Bilişim tarafından KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun olarak korunmaktadır.


Kişisel verinin sahibi ilgili kişi, kişisel verilerinin işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; http://www.edmbilisim.com.tr internet adresinden Kurumsal başlığı altındaki Kurumsal Politikalarımız menüsünde beyan edilen Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası ‘ndan ulaşabilirsiniz.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ


Kişisel verinin sahibi ilgili kişi, kişisel verilerinin silinmesi konusunda detaylı bilgilere; http://www.edmbilisim.com.tr  internet adresinden Kurumsal başlığı altındaki Kurumsal Politikalarımız menüsünde beyan edilen http://www.edmbilisim.com.tr/Kurumsal/kurumsal-politikalarimiz ‘ndan ulaşabilirsiniz.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN PAYLAŞILMASI


Müşterilerimize ve çalışanlarımıza ait kişisel veriler kamu faydası gözetilmesi kaydı ile KVKK ’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK ’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde; EDM Bilişim, faaliyetlerini yürütebilmek için işbirliği yaptığı çözüm ortaklarına, bayilerine, kurum, kuruluşlarla ve anlaşmalı olduğu bankalarla paylaşılabilmektedir. Bunun yanında, kişisel veriler mevzuat gereği, hukuki yükümlülük sebebiyle kamu kurumları ve diğer kuruluşlarla paylaşılabilecektir.
 

EDM Bilişim bünyesindeki tüm kişisel verilerin yurtdışına aktarımı yapılmamaktadır.

 

 1. ALINAN KİŞİSEL VERİLER


EDM Bilişim olarak çalışan ve müşteri kişisel verileri barındırılmaktadır. Alınan kişisel verilerin kategorileri aşağıda belirtilmiştir;
 

 • Çalışan Kişisel Verileri:


İletişim bilgileri, adres bilgileri, banka hesap bilgileri, maaş bilgisi, eğitim bilgileri, sertifika bilgileri,  diploma notları, sabıka kayıtları, fotoğraf, ofis güvenliği için parmak izi, personel çağrı görüşme kayıtları, kamera görüntüleri, personel mail ve KEP adresleri, kimlik bilgileri, referans bilgisi
 

 • Müşteri Kişisel Verileri:


İletişim bilgileri, kimlik bilgileri, KEP adresleri, adres bilgisi, mail adresleri, anne kızlık soyadı, uyruğu, vergi numarası, TC veya Pasaport No, imza, tarife bilgisi, Çağrı merkezi ses kayıtları


E-Bordro için; müşterilerin çalışan Kimlik Bilgileri, iletişim bilgileri, mail bilgileri

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMASINDA YÖNTEMLER VE HUKUKİ SEBEPLER


Müşterilerimize ait kişisel veriler; Kurum faaliyetlerini yürütmek amacıyla EDM Bilişim tarafından farklı kanallar vasıtasıyla ve hukuki sebeplere dayanarak; danışman veya bayilerimiz aracılığı ile başvuru formları ya da mail yoluyla alınmaktadır. Bunun haricinde online başvuru, telefon destek faaliyetleri ve elektronik haberleşme kanalları ile toplanabilmektedir. Bu çerçevede kişisel verileriniz, KVKK ’nın 4(2) maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5(2) ve 6(3) maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.


Müşterilerimizden, EDM Bilişim faaliyetlerinin yürütülmesi için kişisel verilerinizi almamızı gerektiren hukuki dayanaklar; 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ve buna bağlı tebliğler, 6102 sayılı Türk Ticaret kanunu, 6321 Sayılı E-BYS yazışmalar yönetmeliği, 4857 Sayılı İş Kanunu ve bunlara bağlı diğer yönetmeliklerdir.


Önceden çalışmış, çalışmaya devam eden ve Stajyer olarak görev alan personellere ait kişisel veriler; Online iş başvuru portalleri, İş Başvuru formları ve İş-kur aracılığı ile elde edilmektedir.

 

 1. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI


Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aşağıdaki hakları, EDM Bilişim ’e yapacağınız bir talep ile kullanabilirsiniz. Bu kapsamda iletilen talepler EDM Bilişim tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, EDM Bilişim tarafından, belirlenen tarifedeki ücret alınabilmektedir. Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak;
 

 • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarınız bulunmaktadır.

 

 1. İLETİŞİM YÖNTEMLERİ


6698 Sayılı Kanun kapsamında kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı aşağıda belirtilen yöntemleri kullanarak gerçekleştirebilirsiniz;
 

 • EDM Bilişim İrtibat Bilgileri;


Veri Sorumlusu: EDM BİLİŞİM Sistemleri ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.

Veri Sorumlusu İrtibat Kişisi: A.Neslihan Cenik

 

 • Aydınlatma Başvuru Yöntemleri:

Mail       : bilgi@edmbilisim.com.tr

KEP        : edmbilisim@hs09.kep.tr

Adres    : Bomonti Business Center Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sok. No:7 Kat: 7&9 Şişli / İstanbul

 

Adreslere gönderilerek yapılacak postalarda otuz günlük yasal hakkınızın sorunsuz takibi için iade-i taahhütlü işlem yapılması gerekmektedir. Bu kapsamdaki başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, ilgili kişilere yasal süreler içerisinde yazılı olarak veya elektronik ortamda cevap verilecektir.