NAVİGASYON
NAVİGASYON
Menüyü Göster

Kurumsal Politikalarımız

Kalite Politikamız

Kurumumuz;

 • Kalite ile ilgili tüm mevzuat, idari düzenlemeler, yasal sorumluluk ve standartlara uymayı,
 • Kullanılan teknoloji ve yardımcı faktörleri göz önünde tutmayı ve gerekli tüm tedbirleri almayı,
 • Organizasyonun her kademesinde Kalite gerekliliklerimize uygun ortak bir bakış açısı sağlamayı,
 • Tüm çalışanlarımıza eğitim ve açık iletişim imkânı sağlamayı,
 • İş ortaklarımız ve müşterilerimize mevcut ve gelişen ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan kaliteli hizmetleri sunmayı,
 • Tedarikçilerimiz, bayilerimiz ve iş ortaklarımız ile kazan kazandır prensibi ile işbirliği ve güven içerisinde çalışmayı,
 • Müşterilerimize en iyi ve en hızlı teknik destek hizmetlerini sunarak müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı,
 • Sürdürülebilir çalışma anlamında; 4 Yedekli ve 7/24 çalışan altyapımız ile müşterilerimize kesintisiz hizmeti verebilmeyi,
 • Tüm süreçlerini ve yönetim sistemleri uygulamalarını sürekli olarak iyileştirmeyi ve geliştirmeyi, gelişime daima açık olmayı,
 • Tüm faaliyetlerimiz ISO 9001, ISO 27001, ISO 20000, ISO 22301 gibi alanımızla ilgili tüm sertifikasyonlarımız süreçleri tamamlanarak alınmıştır. Böylece hem Bilgi Güvenliği Kalite Yönetim Sistemine uygun olarak güvence altına alınmış bir operasyon yöntemi, hem de bunun sürekliliği ve iyileştirilmesi için periyodik olarak gözden geçirilmeyi taahhüt etmektedir.
Müşteri Memnuniyeti Politikamız
Müşteri mennuniyetine odaklı, müşterilerimizin ihtiyaç ve taleplerine en kısa zamanda ve en doğru şekilde cevap vermeye çalışan bir anlayışla hareket ederiz. Hizmetlerimizi zamanında ve söz verdiğimiz şartlarda sunar, saygı, onur, adalet, eşitlik ve nezaket kuralları çerçevesinde yaklaşırız.
Gizlilik Politikamız
Müşterilerimize ait gizli ve özel bilgileri, ticari sırları, kamuya açıklanmamış mali ve diğer bilgileri, personel özlük haklarına ait özel bilgileri ve üçüncü şahıslara adledilen gizlilik anlaşmaları çerçevesindeki bilgileri EDM Bilişim ve çalışanları olarak müşterilerimizin ve çalıştığımız diğer ilgili kişi ve kuruluşların gizliliklerine ve özel bilgilerinin korunmasına özen gösteririz.
Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası

1.  Amaç ve Kapsam:

Bu politika EDM Bilişim tarafından yürütülen her türlü faaliyette 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak kişisel veri işleme faaliyeti ve kişisel verilerin korunmasına yönelik benimsenen yöntemleri tarif etmeyi amaçlamaktadır. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası, kişisel verilerin EDM Bilişim tarafından toplanması, kullanılması, paylaşması, saklanması ve imhası süreçlerinde uygulanan prensipleri içerir.

Bu Politika ile EDM Bilişim ile ilişiği bulunan ve bulunmayan müşterileri, kurum çalışanları, stajyerleri ve ilişiği kesilmiş çalışanların otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla kurumumuzun süreçlerinde işlenen tüm kişisel verileri kapsar.

 2. Yetki ve Sorumluluklar :

Kurum içerisinde Kanun, Yönetmelik ve Politika ile belirtilen verinin imhasına dair gereklerin yerine getirilmesinde tüm çalışanlar, çözüm ortakları, iş ortakları, dış hizmet sağlayıcıları ve diğer surette kurum nezdinde kişisel veri saklayan ve işleyen herkes bu gerekleri yerine getirmekten sorumludur. Her iş birimi kendi iş süreçlerinde ürettiği veriyi saklamak ve korumakla yükümlüdür.

KVK Kurulu ile yapılan tebligat veya yazışmaları veri sorumlusu adına tebellüğ  veya kabul etme ve sicile kayıt gibi işlemlerin sorumluluğu veri sorumlusu irtibat kişisindedir.

Kurum Bünyesinde;

 • Veri Sorumlusu: EDM BİLİŞİM Sistemleri ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.
 • Veri Sorumlusu İrtibat Kişisi: A.Neslihan Cenik

Olarak belirlenmiştir.

3. Tanımlar ve Kısaltmalar :

Açık Rıza; Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

İlgili Kullanıcı; Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişilerdir. 

İmha; Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi.

Kanun; KVKK 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.

Kayıt Ortamı; Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam. 

Kişisel Veri; Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi. 

Kişisel Verilerin İşlenmesi; Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi; Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi.

Kişisel Verilerin Silinmesi; Kişisel verilerin silinmesi; kişisel verilerin İlgili Kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi.

Kişisel Verilerin Yok Edilmesi; Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi. 

Kurul; Kişisel Verileri Koruma Kurulu.

Özel Nitelikli Kişisel Veri; Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.

Periyodik İmha; Kanun’da yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re’sen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi.

Veri Sahibi/İlgili Kişi; Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

Veri İşleyen; Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.

Veri Sorumlusu; Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.

Yönetmelik; 28 Ekim 2017 tarihinde Resmi Gazete ’de yayımlanan Kişisel Kısaltma Tanım Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik.

 4. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası :

EDM Bilişim Kişisel Verileri korunması ve işlenmesi için gerekli tedbirleri ve uygulanan süreci politika ile somut bir şekilde ortaya koymaktadır. İlgili Kanunlar ve yönetmeliklere ile bu politikanın uyumsuz olduğu durumlarda yada güncellenen mevzuatlar doğrultusunda politikanın güncel olmaması halinde EDM Bilişim yürürlükteki mevzuata uyacağını kabul etmektedir. Kanunun, yönetmelik ve mevzuatlarda olan değişikliklere göre bu politika güncellenip, EDM Bilişim ’in yasal gereklikleri yerine getirmesi için revize edilir.

 4.1. Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması

EDM Bilişim, kişisel verilerin korunması için gerekli olan uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

KVKK ’nın 12. Maddesinin 1. bendinde öngörülen;

 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
 • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
 • Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak.

Sartları sağlamak adına gerekli tedbirlerini almaktadır.

EDM Bilişim ’in kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için uyguladığı tedbirler alt maddelerde detaylandırılmıştır.

 4.1.1. Teknik Tedbirler

Teknolojideki gelişmelere uygun teknik önlemler alınmaktadır. Gelişen teknolojiye uygun altyapı yatırımlar yapılır. Virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılımlar ve donanımların kurulmasını sağlar. Kişisel veri barındıran yazılımlar üzerinde erişim yetkileri sınırlandırılmıştır. Erişim kontrolleri belirli periyodlarda yapılmaktadır. Birim bazlı belirlenen hukuksal uyum gerekliliklerine uygun olarak erişim ve yetkilendirme tanımları yapılır. Personellerin erişim sağladığı Portal ve CRM uygulamaları log kayıtları tutulur. Sistemlerinin güncel ve bilinen açıklıklara karşı gerekli güvenlik önlemlerinin alınmış versiyonlarını kullanır. Sistemlerin güvenliğinin kontrol edilmesi sonucu elde edilen bilgileri ilgililere raporlar. Risk teşkil eden noktalar tespit edilerek gerekli teknik tedbirler alınır. Kişisel Verilerin güvenliğinin sürdürülebilmesi için teknik tedbirleri sürekli işleyen bir model ile kurum kültürünün bir parçası olması için farkındalığı yaygınlaştırır. Alınan tedbirlerin kontroller ile sürekli yaşatılmasını sağlar. Kurum ağının güvenliğinin sağlanması için belirli periyodlarda açıklık ve sızma testleri yapılır. EDM Bilişim bünyesinde bulunan tüm donanımlar antivirüs uygulamaları ile korunur. Yetkisiz girişlerin engellenmesi için EDM Bilişim ‘de alarm sistemleri, parmak okuyucu, güvenlik personeli ve kamera sistemleri ile korunmaktadır. Olası doğal afetlere karşı Ups, Yangın söndürme sistemleri ile kritik donanımlar korunur. Süresi olan veriler kağıt kıyıcılar ile imha edilir.

 4.1.2. İdari Tedbirler

EDM Bilişim kişisel verilerin güvenliğini sağlamak amacı ile gerekli idari tedbirleri alır ve çalışanların bu tedbirlere göre çalışmalarını denetler. Kurum içerisinde Kişisel Verilerin uygun şekilde korunması, işlenmesi, silinmesi, imha edilmesi, anonimleştirilmesi gibi faaliyetlerin güvenli yapılması için ISO 27001 standartlarına uygun hareket edilir. Bunun yanında ISO 9001, ISO 22301, ISO 20000-1 standartları yaşatılmaktadır. EDM Bilişim, veri güvenliğini sağlamak amacıyla bilgili ve deneyimli kişiler istihdam eder ve personeline gerekli KVK eğitimlerini verir. Kurulan sistemler için gerekli iç kontroller yapılır. Kurulan sistemler kapsamında risk analizi, veri sınıflandırması, bilgi güvenliği risk değerlendirmesi ve iş etki analizinin gerçekleştirilmesi süreçlerini işletir. Bilgi teknolojileri birimlerinde çalışanların kişisel verilere erişim yetkilerini ve kurallarını tanımlar. Çalışanlar, öğrendikleri kişisel verileri Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamayacağı, işleme amacı dışında kullanamayacağı ve bu yükümlülüğün görevden ayrılmalarından sonra da devam edeceği konusunda bilgilendirilmektedir. Çalışanlardan bu doğrultuda gerekli taahhütler alınmaktadır. Üçüncü taraflarla kişisel verilerin paylaşılmasıyla ilgili olarak kişisel verilerin paylaşıldığı kişilerle çerçeve sözleşme imzalanır ya da sözleşmelere ekleyeceği hükümler ile veri güvenliğini sağlar. Verinin paylaşıldığı üçüncü tarafın faaliyetine göre bayi sözleşmelerinde KVKK yaptırımları eklenir. Kişisel veri paylaşılan üçüncü taraflar kişisel verilerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alacağına ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını sağlayacağına ilişkin hükümleri kabul eder. Alınan önlemlere rağmen işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edildiği tespit edilmesi halinde veri sorumlusu irtibat kişisi tarafından ilgilisine ve KVK Kuruluna bildirir. Kişisel verinin nasıl başkaları tarafından elde edildiği araştırılır. EDM Bilişim tespit ettiği zafiyeti gidermek için gerekli idari tedbirleri uygular, ihtiyaç halinde teknik tedbirleri alır.

 4.1.3. Kişisel Verilerin Güvenli Ortamda Saklanması

EDM Bilişim elde ettiği kişisel verilerini güvenli ortamlarda saklamak için teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Fiziksel veriler için; yetkili kişilerin erişebileceği arşivler oluşturulmuştur. Kurum içinde kritik verilerin tespiti için bilgi sınıflandırmaları yapılmıştır. Personel verileri sadece yetkili personellerin erişebileceği uygun ortamlarda muhafaza edilmektedir. Yazılımsal veriler için; Ses kayıtları yetkili kişilerin erişebileceği sanal santralde muhafaza edilmektedir. Kişisel verilerin erişildiği uygulamalara sadece yetkili personel erişimleri mevcuttur.

 4.1.4. Kişisel Verilerin Korunmasının Sürdürülebilirliği İçin Yapılan Denetimler

EDM Bilişim, Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, gerekli denetimleri yapar veya yaptırır. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin sürdürülebilirliğini sağlamak için iç ve dış denetimlerin yapılması sağlar. Sistemlerde oluşabilecek teknik açıklıklar için düzenli olarak sistemlere sızma testlerini gerçekleştirir. Bilgi işlem tarafından sistemler düzenli olarak izlenmektedir. Yönetim sistemleri denetimleri, uyarı sistemlerinin ürettiği veriler ve sistemlerin izlenmesi sonrası bulguların tespit edilmesi sonrası gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.  Yapılan denetimlerde kişisel verilerin hukuka aykırı erişilmesi ya da işlenmesi tespit edildiğinde Bilgi Güvenliği Yönetim Temsilcisi ‘ne bilgi verilmektedir.

 4.1.5. Kişisel Verilerin Yetkisiz İfşası Durumunda Alınan Tedbirler

EDM Bilişim, Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak işlenen kişisel verilerin yetkisiz ifşa olması halinde ilgili kişisel veri sahibine ve KVK Kurulu’na bildirir.

KVK Kurulu tarafından gerek görülmesi halinde, bu durum, KVK Kurulu’nun internet sitesinde veya başka bir yöntemle ilan edilebilir.

 4.1.6. Üçüncü Tarafların Kişisel Verilerin Korunmasını Sağlaması İçin Uygulanan Tedbirler

EDM Bilişim, üçüncü taraflar ile yaptığı sözleşmelerde; kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinin önlenmesi, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve verilerin muhafazasını sağlamaya yönelik gerekli yaptırım maddelerini karşılıklı olarak bulundurur. Üçüncü taraflar ile bilgi paylaşımı yapılmadan önce gizlilik sözleşmeleri imzalanır.  Üçüncü taraflara farkındalığın artırılması için gerekli bilgilendirmeler yapılır.

 4.1.7. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Koruması İçin Uygulanan Tedbirler

Özel nitelikli kişisel veriler için gerek nitelikleri itibari ile gerekse kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa yol açabilmesinden dolayı yeterli önlemlerin alınması gerekmektedir. Kanunu’nun 6. maddesinde, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski taşıyan kişisel veriler “Özel Nitelikli” olarak belirlenmiştir.

Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.

EDM Bilişim, Kanunu ile “özel nitelikli” olarak belirlenen ve hukuka uygun olarak işlenen özel nitelikli kişisel verilerin korunmasında gerekli tedbirleri almaktadır. Kişisel verileri korumak için alınan teknik ve idari tedbirlerde özel nitelikli kişisel veriler için hassasiyet gösterilmektedir.

EDM Bilişim işlediği özel nitelikli kişisel verileri KVK Kurulu tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla işlenmektedir.  Özel nitelikli kişisel veriler işlenmeden önce veri sahibinin açık rızası alınır. Veri sahibinden açık rızası yok ise aşağıdaki kriterlere uygun olarak kanunların verdiği yetki ile işlenebilmektedir.   

 • Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde,
 • Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlara, aktarılabilmektedir.

 4.1.8. Kişisel Verilerin Korunmasının Sağlanması İçin Farkındalığın Yaratılması

Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemeye ve verilerin muhafazasını sağlamaya yönelik farkındalığın artırılması için iş birimlerine gerekli bilgilendirmeler yapılmakta, eğitimler düzenlenmekte ve etkinlikleri ölçülmektedir. “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası” ile ilgili diğer dokümanlar, kurumumuzun web sitesinde yayınlanmıştır. EDM Bilişim çalışanları bu politikadan haberdar edilmiştir.

İlgili kanun, yönetmelik ya da mevzuatlarda değişiklik olması halinden politikalar revize edilmekte ve çalışanlara tekrardan duyurulmaktadır.

 4.2. Kişisel Verilerin İşlenmesi İçin İlkeler :

Kanun’un 4. maddesi 2. bendinde kişisel verilerin işlenmesi için ilkeler belirlenmiştir. EDM Bilişim belirlenen ilkelere uygun şekilde kişisel verileri işlemektedir.

 Kişisel verilerin işlenmesi aşağıdaki ilkelere uygun yapılmaktadır;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

 4.3. Kişisel Verinin İşlenmesi Şartları :

EDM Bilişim, İlgili Kişiler ‘den aldığı verilerin çoğunluğunu yasal zorunluluklar nedeniyle alıp işlemektedir. Kişisel Verilen Korunması Kanunu ‘nun 5/2 maddesi gereği verinin işlenmesinin:

 1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 2. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 3. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 4. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 5. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 6. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 7. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Yukarıda belirtilen durumlara dışında EDM Bilişim ancak veri sahiplerinin açık rızasını temin etmek suretiyle kişisel veri işlemektedir. 

 4.4. Kişisel Verilerin İmhası :

EDM Bilişim elde ettiği kişisel verilerini kişisel veri sahiplerinin talebi doğrultusunda, yasal zorunluluklar nedeniyle veya kamu düzeninin korunması için kullanması zorunlu değilse imha eder. Veri sahiplerine ait kişisel veriler, vatandaşa hizmetin devam ettirebilmesi, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, çalışan haklarının ve yan haklarının planlanması gereklilikleri ortadan kalktığında kurumun alacağı karara istinaden imha edilmektedir. Kişisel verilerin imhasına ilişkin kurallar ve yöntemimiz “Veri Saklama ve İmha Politikasında” detaylandırılmıştır.

 4.5. Kişisel Verilerin Yurtiçindeki Kişilere Aktarılması :

EDM Bilişim, kişisel verilerin üçüncü taraflarla paylaşılması hususunda, diğer kanunlarda yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla, Kanun’da düzenlenen şartlara özenle uymaktadır. Bu çerçevede, kişisel veriler, veri sahibinin açık rızası olmadan üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. Ancak, Kanun’da belirtilen aşağıdaki şartlardan birinin varlığı halinde kişisel veriler; veri sahibinin açık rızası temin edilmeksizin de aktarılabilecektir.

Bu durumlar aşağıda belirtilmiştir: 

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Yeterli önlemler alınmak kaydıyla; sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler bakımından kanunlarda öngörülmesi, sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler bakımından ise,

 • Kamu sağlığının korunması,
 • Koruyucu hekimlik,
 • Tıbbî teşhis,
 • Tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi gibi amaçlarla açık rıza temin edilmeksizin kişisel verileriniz aktarılabilecektir.

Özel nitelikli kişisel verilerin aktarılmasında da, bu verilerin işlenme şartlarında belirtilen koşullara uyulmaktadır.

 4.6. Kişisel Verilerin Yurtdışındaki Kişilere Aktarılması :

EDM Bilişim hiçbir şekilde yabancı ülkelere kişisel veri aktarmamaktadır ve yabancı ülkelerde tutulan sunucularda kişisel veri tutmamaktadır.

 4.7. Kişisel Verilerin Kategorizasyonu :

EDM Bilişim tarafından kişisel veriler; “Veri Konusu Kişi Grubu” ve “Veri Tipi” olmak üzere iki grup halinde kategorilere ayrılmıştır.

 • Veri Konusu Kişi Grubu Kategorileri
 • Müşteriler: EDM Bilişim ‘in E-İmza, E-Fatura, E-Arşiv Fatura, E-Muhasebe, E-Defter, E-İrsaliye, EBYS, E-Serbest Meslek Makbuzu, E-Müstahsil, E-Bilet, KEP Kurumsal, KEP Bireysel, E-Mutabakat, E-Beyanname, E-Bordro, E-Yedekleme satış ve destek hizmetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla alınan kişisel verilerdir. Bu verilerin çoğu ilgili kanunların zorunlu kıldığı alınması gereken kişisel verilerdir. Zorunlu olmayan kişisel veriler için açık rızalar alınmaktadır.
 • EDM Bilişim çalışanları: İş Kanunu, İş Güvenliği mevzuatı başta olmak üzere ilgili mevzuat gereği kişisel verileri işlenen EDM Bilişim çalışanlarıdır.
 • EDM Bilişim eski çalışanları: İş Kanunu, İş Güvenliği mevzuatı başta olmak üzere ilgili mevzuat gereği iş akdinin sona ermesinin ardından belirli süre ile işlenmesi zorunlu olan veriler açısından, iş akdi sona ermiş olmasına rağmen kişisel verileri işlenen EDM Bilişim eski çalışanlarıdır.
 • Tedarikçi Kişisel Verileri: Tedarikçiler ile ticari ilişkilerde sürekliliğin sağlanması için telefon ve mail adresleri alınabilmektedir.
  • Veri Tipi Kategorileri
 • Kimlik Bilgisi
 • İletişim Bilgisi
 • Adres Bilgisi
 • Banka Hesap Bilgisi
 • Eğitim Verisi
 • Görsel/İşitsel Veri
 • Adli Sicil Bilgisi
 • Finansal Veri
 • Sağlık Verisi
 • Parmak İzleri
 • Özlük Bilgisi
 • Referans Verisi
 • Mesleki Veriler
 • İmza Verisi
 • Askerlik Verisi
 • Tarife Bilgisi
 • Vergi Numarası
  •  Basılı Doküman lar

EDM Bilişim ‘in müşterileri ve çalışanlarına verdiği hizmetler için bazı durumlarda basılı doküman ortamında kişisel veriler almaktadır. Bu tarz veriler KVK kanunda belirtilen şartlar doğrultusunda işlenmekte, saklanmakta ve imha edilmektedir.

 • İnsan kaynaklarında kullanılan personel özlük bilgileri; Çalışanlarımızın veya kurumuz çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin özlük haklarının oluşmasına temel olacak bilgilerin elde edilmesine yönelik işlenen her türlü kişisel verilerdir.
 • Parmak İzi Verileri; EDM Bilişim çalışanlarının güvenlikli alanlara giriş ve çıkışlarında kullanılan parmak izi verileri.
 • Müşteri hizmetleri; Müşterilere tarife, paket temini işlemlerinde çoğu ilgili kanunların talepleri doğrultusunda alınan kişisel verilerdir.
 • Çağrı / Ses Kayıtları; Müşterilere verilen hizmetlerin devamlılığı ve EDM Bilişim müşteri hizmetleri kalitesinin üst seviyeye çıkarılması için alınan kayıtlar.
  •  Kamera Kaydı

EDM Bilişim tarafından güvenliğin sağlanması amacıyla, Kurum binalarımızda ve tesislerimizde güvenlik kamerasıyla izleme faaliyeti ile misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır. Güvenlik kameraları kullanılması ile kişisel veri işleme faaliyeti yürütülmüş olmaktadır.

Bu kapsamda EDM Bilişim Anayasa, KVK Kanunu ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak hareket etmektedir.

Kurumumuzun bina, tesis girişlerinde ve tesis içerisinde kamera ile izleme sistemi vasıtasıyla ziyaretçilerimizin görüntü kayıtları alınmaktadır.  

Kurumumuz, güvenlik kamerası ile izleme faaliyeti kapsamında; sunulan hizmetin kalitesini artırmak, güvenilirliğini sağlamak, kurumun, müşterilerin ve diğer kişilerin güvenliğinin sağlaması amaçlanmaktadır.  

Kurumumuz tarafından güvenlik amacıyla kamera ile izleme faaliyeti yürütülmesinde KVK Kanunu’nda yer alan düzenlemelere uygun hareket edilmektedir.

Dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara yalnızca sınırlı sayıda kurum çalışanının erişimi bulunmaktadır. Erişim yetkisi bulunan personeller ile gizlilik ihtiva eden sözleşmeler imzalanmıştır.

Kurumumuz tarafından KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

 •  İnternet Sitesi Cookie- Çerez Bilgileri

Müşteri portföyünün çıkarılabilmesi için anonim olarak Çerez bilgileri alınabilmektedir.

 •  Ziyaretçilerinin Kişisel Verileri

EDM Bilişim ‘e gelen ziyaretçilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla, gelen bütün ilgili kişilerden kişiyi belirleyici kişisel veri alınmadan sadece ad, soyad bilgisi alınmaktadır.

 •  Biometrik Kişisel Veriler

Fotoğraf ve kamera kayıtları (Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi kapsamına giren kayıtlar hariç), ses kayıtları ile personellerden alınan parmak izi verileridir. Biometrik Kişisel veriler KVK Kanununa uygun olarak işlenmekte, saklanmakta ve imha edilmektedir.

 

 4.8. Kişisel Veri Sahibinin Hakları :

Tam metnine http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6698.pdf adresinden ulaşabileceğiniz Kişisel verilerin korunması hakkında Kanun’dan kaynaklanan veri sahibi haklarınız ilgili Kanunun 11. Maddesinde sayılmış olup şunlardır:

Madde 11- (1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

Yukardaki maddelerde geçen haklarınızı;

 • Yazılı :EDM Bilişim KVKK Talep Formu ‘nu doldurarak,
 • Mail : bilgi@edmbilisim.com.tr mail atarak,
 • KEP : edmbilisim@hs04.kep.tr mail atarak,
 • Telefon : 0850 723 63 36
 • Adres :Bomonti Business Center Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sok. No:7 Kat: 7&9 Şişli / İstanbul

Yöntemlerini kullanarak gerçekleştirebilirsiniz. Yapılan müracaatlarda, yanlış işlem yapılmaması ve ilgili kişinin tespiti için kişiyi belirgin eden bilgilerin paylaşılması gerekmektedir.

İlgili Kanun gereği veri sorumlusu, veri sorumlusu temsilcisi ve veri sorumlusu irtibat kişisi belgileri aşağıdaki şekildedir:

 • Veri Sorumlusu: EDM BİLİŞİM Sistemleri ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.
 • Veri Sorumlusu İrtibat Kişisi: A.Neslihan Cenik

4.9. EDM Bilişim ’in Aydınlatma ve Bilgilendirme Yükümlülüğü :

Kanun’un 10. maddesi kapsamında, veri sahiplerinin,  kişisel verilerin elde edilmesinden önce yahut en geç elde edilmesi sırasında aydınlatılması gerekmektedir. Söz konusu aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde veri sahiplerine iletilmesi gereken bilgiler şunlardır:

 • Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,
 • Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
 • İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
 • Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,
 • Kanun’un maddesinde sayılan diğer haklar.

Öte yandan, Kanun’un 28(1). maddesi çerçevesinde, aşağıda sayılan durumlarda aydınlatma yükümlülüğü bulunmamaktadır:

 • Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi,
 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi,
 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

 

Veri sahiplerini aydınlatma ve açık rızalarının alınması için EDM Bilişim Aydınlatma Beyanı ve KVKK Açık Rıza Metni dokümanları oluşturulmuştur.

 4.10. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Ve Anonimleştirilmesi Şartları :

EDM Bilişim elde ettiği kişisel verileri kişisel veri sahiplerinin talebi doğrultusunda, yasal zorunluluklar nedeniyle ve kamu düzeninin korunması için kullanması zorunlu değil ise siler, yok eder ya da anonimleştirir. Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonimleştirilmesine ilişkin kurallar ve yöntemimiz “Veri Saklama ve İmha Politikasında” detaylandırılmıştır.

 4.11. Kişisel Verilerin Korunması Komitesi Çalışma Esasları :

 5. Referans Dokümanlar

 • 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
 • Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik.

6. İlgili Dokümanlar

 • EDM Bilişim Aydınlatma Beyanı
 • KVKK Açık Rıza Metni
 • EDM Bilişim KVKK Talep Formu
 

 

Veri Saklama ve İmha Politikası

Veri Saklama ve İmha Politikası

 1. Amaç ve Kapsam:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ‘una dayalı olarak çıkarılmış olan ve 30224 sayılı Resmi Gazete ’de 28.10.2017 tarihinde yayınlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik’in 5. ve 6. maddeleri gereği kişisel verilerin saklanması, imhasına ilişkin yükümlülüklerin ve Yönetmelik’te belirtilen diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesi için kurum genelinde uygulanacak kurallar ile rol ve sorumlulukları belirlemektir.

Bu politika; kurum nezdinde tutulan, kurumun tüm çalışanlarını, danışmanlarını ve kişisel veri paylaşımı söz konusu olan tüm durumlarda iştiraklerini, tedarikçilerini ve kurumun diğer hukuki ilişkiye girdiği gerçek ve tüzel kişileri, bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kanun ile tanımlanan kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri kapsamaktadır.

 1. Yetki ve Sorumluluklar:

Kurum içerisinde Kanun, Yönetmelik ve Politika ile belirtilen verinin imhasına dair gereklerin yerine getirilmesinde tüm çalışanlar, danışmanlar, dış hizmet sağlayıcıları ve diğer surette Kurum nezdinde kişisel veri saklayan ve işleyen herkes bu gerekleri yerine getirmekten sorumludur.

Her iş birimi kendi iş süreçlerinde ürettiği veriyi saklamak ve korumakla yükümlüdür.

 1. Tanımlar ve Kısaltmalar:

Anonim Hale Getirme: Kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi, hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmedir.

İmha: Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesidir.

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.

Kişisel Veri İşleme Envanteri: Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçları, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami süreyi, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanteridir.

Kişisel Verilerin Silinmesi: Kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.

Kişisel Verilerin Yok Edilmesi: Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerdir.

Periyodik imha: Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla resen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirmesi işlemidir.

Veri kayıt sistemi (VERBİS): Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemidir.

Çok Paydaşlı Veri: Birden fazla paydaşı , kişiyi ilgilendiren tek veri alanı kaydıdır.

 1. Referans Dokümanlar:
 • 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun
 • 30224 Sayılı 28.10.2018 tarihli Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik
 1. Veri Saklama ve İmha Politikası:
  • Kişisel Verilerin İmhası

Kişisel verilerin işlenmesine yönelik amaç unsurunun ortadan kalkması, açık rızanın geri alınmış olması veya Kanunun 5. ve 6. maddelerinde yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması ya da adı geçen maddelerde istisnalardan hiçbirinin uygulanamayacağı bir durumun söz konusu olması halinde, işlenme şartları ortadan kalkan kişisel veriler, ilgili iş birimi tarafından, iş ihtiyaçları göz önüne alınarak, Yönetmeliğin 7., 8., 9. veya 10. maddeleri ( Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi maddeleri ) kapsamında, uygulanan yöntemin gerekçesi de açıklanmak suretiyle silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Ancak kesinleşmiş bir mahkeme kararının söz konusu olması halinde mahkeme kararı ile hükmedilen imha yöntemi uygulanmak zorundadır.

Periyodik gözden geçirmeler neticesinde veya herhangi bir anda veri işleme şartlarının ortadan kalkmış olduğu tespit edildiğinde ilgili kullanıcı veya veri sahibi, ilgili kişisel verinin kendi bünyesinde bulunan kayıt ortamından işbu politikaya göre silinmesine, yok edilmesine veya anonim hale getirilmesine karar verecektir. Tereddüt duyulan durumlarda ilgili müdürlükten yazılı onay alınarak işlem yapılacaktır.6698 sayılı kanuna istinaden 6 ayda bir saklanma süresi sona eren kişisel veriler kurum arşivinden (hardcopy&softcopy) arşiv sorumlusu tarafından kontrol edilerek imha edilir

 • Çok Paydaşlı Verilerin İmhası

Merkezi Bilgi Sistemlerinde yer alan çok paydaşlı veri sahipliği bulunan kişisel verilerin imhasına yönelik karar alınması gerektiğinde ise Veri Sorumlusu İrtibat Kişisi görüşü alınarak ve söz konusu kişisel veri hakkında işbu politikaya göre verinin saklanmasına, silinmesine, yok edilmesine veya anonim hale getirilmesine karar verilir.

 • Veri Sahibi Talebi Üzerine Kişisel Verilerin imhası

Kişisel verinin sahibi gerçek kişi, Kanunun 13. ( Veri Sorumlusuna Başvuru) maddesine istinaden EDM Bilişim Aydınlatma Beyanı içerisinde belirtilen başvuru yöntemlerini kullanarak Kişisel verilerinin imhasını kullanabilir.

Adreslere posta ile gönderilerek yapılan başvurularda, ilgili kişinin otuz günlük yasal hakkının sorunsuz takibi için iade-i taahhütlü işlem yapılması gerekmektedir. Bu kapsamdaki başvurular EDM Bilişim tarafından yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, ilgili kişilere yasal süreler içerisinde yazılı olarak veya elektronik ortamda cevap verilecektir.

Yasal gereklilikler nedeniyle işleme şartları kalkmadıysa; talebe konu kişisel verilerinin silinemeyeceği veri sahibine beyan edilir. İlgili verinin işlendiği birim, kişisel verileri işleme şartlarının tamamının ortadan kalkıp kalkmadığını inceler. İşleme şartlarının tamamı ortadan kalkmışsa; talebe konu kişisel verileri en geç üç ay içerisinde siler, yok eder veya anonim hale getirir. Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmış ve talebe konu kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılmışsa, ilgili verinin işlendiği birim bu durumu derhal aktarım yapılan üçüncü kişiye bildirir ve talebe ilişkin aksiyon alınması sağlanır.

 • Kişisel Verilerin Periyodik Gözden Geçirmesi

Kişisel veriyi işleyen ya da saklayan tüm kullanıcılar, işlemeyle ilgili şartların ortadan kalkıp kalkmadığını en geç altı aylık periyodlar içerisinde, kullandıkları veri kayıt ortamlarında gözden geçireceklerdir. Kişisel veri sahibinin başvurusu veya bir mahkemenin bildirimi üzerine, ilgili kullanıcı ve birimler, periyodik denetleme süresine bakmaksızın kullandıkları veri kayıt ortamlarında bu gözden geçirmeyi yapacaklardır.

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesinde kanunun 4. ( Kişisel Verilerin İşlenmesi) maddesindeki genel ilkeler ile 12. (Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükler) maddesi kapsamında alınması gereken teknik ve idari tedbirlere, ilgili mevzuat hükümlerine, Kurul kararlarına ve mahkeme kararlarına uygun hareket edilmesi zorunludur.

 • Kişisel Verilerin Saklanması

Kişisel verilerin işlenme süreleri “Kişisel Veri Envanter Tablosu” içerisinde belirtilmiştir.

Periyodik imha ya da talep üzerine gerçekleştirilecek imha işlemlerinde söz konusu saklama ve imha süreleri dikkate alınacaktır.  Saklama ve imha süreçleri yasal bir zorunluluk olmadığı sürece veri sahibinin talebi üzerine değişkenlik gösterebilir.

 • Kişisel Verilerin Güvenli Ortamda Saklanması
  • İdari Tedbirler

Kurumda çalışanların görev tanımlarına göre yetkilendirilmiş erişim kontrolü uygulanmaktadır.

İşlenen kişisel verilerin hukuka aykırı yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, bu durum en kısa sürede Veri Sorumlusu İrtibat Kişisine ve KVK Kuruluna bildirilir. İşlenen kişisel verilerin paylaşıldığı kurum veya kişiler ile veri güvenliğine ilişkin sözleşmeler yapılarak ilgili hüküm ve koşullar belirtilerek kişisel verilerin güvenliği sağlanır.

Kurum personeline kişisel verilerin korunması mevzuatı ve veri güvenliği kapsamında gerekli eğitimleri verir.

Kişisel verilerin uygun konumlandırılması, korunması, erişilmesi ve yönetimi ile ilgili yöntemler EDM Bilişim bünyesinde bulunan ISO 9001, ISO 27001, ISO 22301 standartları yaşatılarak güvence altına alınmaktadır.

 • Teknik Tedbir
 • Kurum ağları güvenlik duvarı ile dışardan gelebilecek saldırılara karşı koruma altına alınmıştır.
 • Kurum ağına misafir girişler kısıtlanmıştır.
 • Kurumda yer alan bilişim sistemi ağları; yaşanabilecek sızmalara, yetkisiz erişimlere ve siber saldırılara karşı izlenmektedir.
 • Kurumda işlenmekte olan kişisel verilerin saklandığı fiziki alanlar, çalınmaya ve kaybolmaya karşı gerekli fiziksel güvenlik önlemleri alınarak muhafaza edilir.
 • Kişisel verilerin yer aldığı ortamların dış risklere(yangın, sel, deprem vb.) karşı gerekli uygun yöntemler belirlenerek koruma altına alınmıştır. Kritik birimlere girişler kısıtlanmıştır.
 • Kurum içerisinde kullanılmakta olan sistem uygulamalarına dair güncellemeler takip edilerek uygulanmaktadır.
 • Kurum içerisindeki sistemlere erişim, kurum içerisindeki personelin görev tanımlarına göre kısıtlanmaktadır. Veri barındıran sistem, uygulama, veri tabanı vb. alanlara erişim için kullanılmakta olan şifreler, kurum şifreleri karmaşık bir algoritma ile üretilmektedir ve sistemler bu şekilde kullanılmaya zorlamaktadır.
 • Kötü amaçlı yazılımlara karşı sistem altyapısı güvenli hale getirilerek çeşitli virüs koruma yazılımları kullanılmaktadır.
 • Kişisel veri güvenliğinin sağlanması için kişisel veri içeren kâğıt ortamındaki evraklar, sunucular, yedekleme cihazları, CD, DVD ve USB gibi cihazların ek güvenlik önlemlerinin olduğu uygun bir ortam da muhafaza edilmektedir. Kullanılmadığı zaman kilit altında tutulması, giriş çıkış kayıtlarının tutulması gibi fiziksel güvenliğin arttırılmasına ilişkin önlemler de alınmıştır.
 • Kurum kişisel verilerin yedeğini almakta ve güvenliğini sağlamaktadır. Alınan yedeklerin doğruluğu periyodik olarak testler ile kontrol edilmektedir.
 • Erişim yetkileri belirli periyodlarda kontrol edilmektedir.
 1. Referans Dokümanlar:
 • 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
 • Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik.Bağlantı
 • Açık Rıza Beyanı Formu
 1. İlgili Dokümanlar
 • Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası
 • Açık Rıza Beyanı Formu

 

Çevre Politikamız
“Çevre Miras değil, Emanettir” ilkesinden hareketle tüm faaliyetlerimizin çevresel etkisini minimuma indirmek, çevre konusunda duyarlı ve dikkatli olmak, Çevre Mevzuatlarına uyarak, çevresel kirlenmenin önlenmesini sağlamak ve doğal kaynakları korumak, geliştirdiği tüm e-dönüşüm projelerinde bu ilkeye göre davranmayı ilke edindik.
İnsan Kaynakları Politikamız
Çalışanlarımızın özlük haklarını her zaman korumaya çalışırız. Çalışanlara dürüst ve adil yaklaşır, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamaya çalışırız. Çalışanlarımızın bireysel gelişimleri için gerekli çabayı gösterir, iş hayatı ve özel hayat arasındaki dengeyi gözetiriz.
İş Etiği Kurallarımız
Sorumluluklarımız
Yasal sorumluluklarımızı yerine getirmeye özen gösteririz.

Dürüstlük
İş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlük öncelikli değerlerimizdir.

Rakiplerimize Karşı Sorumluluklarımız
Sadece yasal ve etik olan alanlarda rekabet ederiz.

İlkelerimiz
 • Hizmette kalite, doğruluk ve istikrar sağlamak.
 • Farklılık oluşturarak kalıcı üstünlükler sağlamak.
 • Dengeli ve Karlı büyüme elde etmek.
 • Müşterilerimiz velinimetimizdir.
 • En önemli sermayemiz insan kaynağımızdır.
 • İş ahlakımız ve dürüstlüğümüzü olmazsa olmazımız olarak belirlemek en başlıca ilkelerimizdir.
Bilgi Güvenliği Politikası
EDM BİLİŞİM, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistem Standardı doğrultusunda;

 • Kendisi ve paydaşlarının bilgi varlıklarına güvenli bir şekilde erişim sağlamayı,
 • Bilginin kullanılabilirliğini, bütünlüğünü ve gizliliğini korumayı,
 • Kendisinin ve paydaşlarının bilgi varlıkları üzerinde oluşabilecek riskleri değerlendirmeyi ve yönetmeyi,
 • Kurumun güvenilirliğini ve marka imajını korumayı,
 • Bilgi güvenliği ihlali durumunda gerekli görülen yaptırımları uygulamayı,
 • Tabi olduğu ulusal, uluslararası veya sektörel düzenlemelerden, ilgili mevzuat ve standart gereklerini yerine getirmekten, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamaktan, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklardan kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimleri sağlamayı,
 • İş/Hizmet sürekliliğine bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmayı ve işin sürekliliği ve sürdürülebilirliğini sağlamayı,
 • Kurulan kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği seviyesini korumayı ve iyileştirmeyi,
 • Bilgi güvenliği farkındalığını arttırmak amacıyla yetkinlikleri geliştirecek eğitimleri sağlamayı taahhüt eder.